Liturgie voor de viering op zondag 30 januari om 9.30 uur in de Marktpleinkerk te Winschoten

U kunt deze dienst rechtstreeks (en later) bekijken via deze link.

 

Voorganger Ds. Bert L. van der Woude
Lector Hilda van der Woude
Ouderling Ina Kruizinga
Diaken Herma Ufkes
Organist Jan Muller
Beeld & Geluid Henk Kruizinga

Orgelspel

Woord van Welkom

VOTUM
In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Amen (Allen gaan staan)

GROET
V: Genade zij u en vrede van God onze Vader
En van Jezus Christus, de Heer A: Amen

BEMOEDIGING
V: Onze hulp is in de Naam van de HEER,
A: Die hemel en aarde gemaakt heeft

Gebed van toenadering

Aanvangslied: 275

1 Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig
en hoe onzegbaar ons nabij.
Gij zijt gestadig met ons bezig,
onder uw vleugels rusten wij.

2. Gij zijt niet ver van wie U aanbidden,
niet hoog en breed van ons vandaan.
Gij zijt zo mens´lijk in ons midden
dat Gij dit lied wel zult verstaan.

3. Gij zijt onzichtbaar voor onze ogen
en niemand heeft U ooit gezien.
Maar wij vermoeden en geloven
dat Gij ons draagt, dat Gij ons dient.

4. Gij zijt in alles diep verscholen,
in al wat leeft en zich ontvouwt.
Maar in de mensen wilt Gij wonen
met hart en ziel aan ons getrouwd.

5. Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig
waar ook ter wereld mensen zijn.
Blijf zo genadig met ons bezig,
tot wij in U volkomen zijn.
Gebed vanwege de nood in de wereld met gezongen Kyrie

 

Glorialied: Laudate Dominum van Wolfgang Amadeus Mozart

Laudate Dominum omnes gentes      Looft de Heer alle gij volken
Laudate eum, omnes populi               Prijst Hem alle gij naties
Quoniam confirmata est                      Want bevestigd heeft Hij
Super nos misericordia eius                zijn goedheid over ons
Et veritas, veritas Domini manet,      en de trouw, de trouw van de Heer blijft,
manet in aeternum                              blijft in eeuwigheid
Gloria Patri et Filio                               Eer aan de Vader en de Zoon
Et Spiritui Sancto                                  en de Heilige Geest
Sicut erat in principio                          Zoals het was in den beginne
Et nunc, et semper                                Zo zij het nu en voor immer
Et in saecula saeculorum                     tot in de eeuwen der eeuwen.
Amen.                                                      Amen

Gebed
V: De Heer zal bij u zijn
A: DE HEER ZAL U BEWAREN ……………………………

Eerste lezing : Jeremia 1 : 4-10

Zingen: Lied 837 : 1, 2 en 3

1 Iedereen zoekt U, jong of oud,
speurend langs allerlei wegen:
kronkelig, vreemd, of recht, vertrouwd –
Meester, waar kom ik U tegen?
Eens vindt U ons, bij dag of nacht,
moe van onszelf en zonder kracht,
dorstend naar liefde en zegen.

2 Volgen wij, Heiland, niet uw spoor:
laten wij anderen bloeden,
geven wij pijn en angsten door –
neem ons dan onder uw hoede.
Spreek uw genezend woord vol macht,
dan krijgt ons leven nieuwe kracht.
Spreek, dan keert alles ten goede.

3 Heer, als ons denken U ontkent,
kan ons de leegte benauwen.
Als onze hand uw schepping schendt,
wilt U ons dan nog vertrouwen?
Twijfel of hoogmoed, onverstand –
neem ons, uw mensen, bij de hand.
Laat ons uw schoonheid aanschouwen.

Evangelielezing: Lucas 4 : 21-30

Zingen: U komt de lof toe, U het gezang,
U alle glorie, o Vader, o Zoon, o Heilige
Geest. In alle eeuwen der eeuwen.

Overdenking      
                           
Orgelspel

Zingen: Lied 528

1 Omdat Hij niet ver wou zijn
is de Heer gekomen.
Midden in wat mensen zijn
heeft Hij willen wonen.
Midden onder u staat Hij die gij niet kent.
Midden onder u staat Hij die gij niet kent.

2 Overal nabij is Hij
menselijk allerwegen.
Maar geen mens herkent Hem, Hij
wordt gewoon verzwegen.
Midden onder u staat Hij die gij niet kent.
Midden onder u staat Hij die gij niet kent.

3 God van God en licht van licht,
aller dingen hoeder,
heeft een menselijk gezicht,
aller mensen broeder.
Midden onder u staat Hij die gij niet kent.
Midden onder u staat Hij die gij niet kent.

4 Wil daarom elkander doen
alle goeds geduldig.
Wees elkaar om zijnentwil
niets dan liefde schuldig.
Midden onder u staat Hij die gij niet kent.
Midden onder u staat Hij die gij niet kent.

5 Wees verheugd, van zorgen vrij:
God die wij aanbidden
is ons rakelings nabij,
wonend in ons midden.
Midden onder u staat Hij die gij niet kent.
Midden onder u staat Hij die gij niet kent.

Dankzegging, voorbeden, stil gebed, OnzeVader
Slotlied: Lied 422

1 Laat de woorden
die we hoorden
klinken in het hart.
Laat ze vruchten dragen
alle, alle dagen
door uw stille kracht.

2 Laat ons weten,
nooit vergeten
hoe U tot ons spreekt:
sterker dan de machten
zijn de zwakke krachten,
vuur dat U ontsteekt.

Laat ons hopen,
biddend hopen,
dat de liefde wint.
Wil geloof ons geven
dat door zo te leven
hier Gods rijk begint.

Zegen met gezongen Amen.

Orgelspel

M E D E D E L I N G E N

 

Hoewel de coronaregels versoepeld zijn
stellen we het koffiedrinken na afloop van de dienst
nog een tijdje uit.
We hopen dit binnen afzienbare tijd
te kunnen hervatten.

Koffiedrinken op de zondagmiddag

Wel kunt u vanmiddag terecht in de Marktpleinkerk
om samen koffie of thee te drinken.
De kerk is open van 15.00 – 17.00

Komende diensten

Op zondag 6 februari is er een dienst in het
teken van het werelddiaconaat.
Deze dienst wordt gehouden in de Ontmoeting te
Scheemda om 9.30 uur.
Voorganger: Ds. Gert Wybe van der Werff

Koffiemorgen in de Marktpleinkerk

Op woensdag 2 februari bent u
van 10.00 -12.00 uur
van harte welkom in de Marktpleinkerk
voor een kop thee of koffie.
Ook kunt u een kaarsje aansteken.

ds. Bert L. van der Woude

Sinds april 2000 werk ik als predikant binnen wat nu de Protestantse Gemeente Winschoten (PGW) heet. De eerste zeven jaar nog in combinatie met de gereformeerde kerk van Westerlee en nu ruim tien jaar volledig in Winschoten.