Liturgie voor de dienst op zondag 23 januari vanuit de Marktpleinkerk

Voorganger Ds. Gert Wybe van der Werff
Ouderling Boukje Haan
Diaken Wijbrand Medendorp
Lector Janny van Lang
Organist Wim Westerman
Beeld & Geluid Sander Tiggelaar

U kunt deze dienst rechtstreeks (en later) bekijken via deze link.

Orgelspel

Woord van Welkom

Aansteken van de tafelkaarsen    moment van stilte

Votum
In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Amen.
(Allen gaan staan)

Groet
Genade zij u en vrede van God onze Vader
en van Jezus Christus, de Heer
A: AMEN.

Bemoediging:
V: Onze hulp is in de Naam van de HEER,
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Gebed van toenadering

Aanvangslied: (Psalm) 67: 1,2

God zij ons gunstig en genadig.
Hij schenke ons ’t gezegend licht
dat overvloedig en gestadig
straalt van zijn heilig aangezicht;
opdat hier op aarde
elk uw weg aanvaarde
en tot U zich wend’,
zo,  dat allerwegen
ieder volk de zegen
van uw heil erkent.

De volken zullen U belijden,
o God,  U loven al te zaam!
De landen zullen zich verblijden
en juichen over uwen naam.
Volken zult Gij rechten,
hun geding beslechten
in gerechtigheid,
volken op deez’ aarde,
die uw arm vergaarde,
die Gij veilig leidt.

Gebed om ontferming met gezongen Kyrië, lied 301a

Loflied: 304

Zing van de Vader die in den beginne
de mensen schiep, de dieren en de dingen:
hemel en aarde wil zijn naam bezingen:
houd Hem in ere!

Zing van de Zoon, het licht voor onze ogen,
bron van geluk voor wie Hem wil geloven:
luister naar Hem het woord van alzo hoge:
houd Hem in ere!

Zing van de Geest, de adem van het leven,
duurzame kracht die mensen wordt gegeven.
Waar wij ook gaan, wij hebben niets te vrezen:
houd Hem in ere!

D I E N S T    V A N    H E T    W O O R D

Gebed
V: De Heer zal bij u zijn
A: DE HEER ZAL U BEWAREN
………

Eerste Schriftlezing: Jesaja 61: 1-9

Lied: 317: 1

Grote God, Gij hebt het zwijgen
met uw eigen,
met uw lieve stem verstoord.
Maak de weg tot U begaanbaar,
wees verstaanbaar;
spreek Heer, uw gemeente hoort.

Tweede Schriftlezing: Lucas 4: 14-21

Lied: 317: 2,3

Heer, uw boodschap staat geschreven,
ons ten leven,
maak uw schrift het levend woord.
Zie het boek van uw behagen
opgeslagen;
spreek Heer, uw gemeente hoort.

Roep ons uit de doodse dalen
waar wij dwalen,
door een vreemde stem bekoord.
Breng ons naar de heilge stede
van uw vrede.
Spreek Heer, uw gemeente hoort.

Overdenking

Orgelspel

Lied: 530

De Geest des Heren is op hem
die tot verkondiging verkoren,
ons aanspreekt zodat wij het horen
als hoorden wij Gods eigen stem.

Wat is het dat hij aan ons meldt?
De blijde boodschap voor de armen:
het overweldigend erbarmen
dat ons gebroken hart herstelt.

Dat de gevangenen bevrijdt
en ons verlost uit schande en schade
en meldt het jaar van Gods genade,
zijn recht en zijn barmhartigheid.

Wij danken God voor deze stem
die heeft geklonken in ons midden,
ons aangevuurd heeft bij het bidden
met uitzicht op Jeruzalem.

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Mededelingen

Slotlied: 324

Wat vrolijk over U geschreven staat:
dat Gij zijt de gloed van al wat leeft,
de ziel die vonkt of als een brand uitslaat,
de adembron die ons te drinken geeft –

wat vurig staat geschreven: dat Gij komt
‘redden wat verloren is’, dat woord,
dat Gij het hart hebt, ogen, dat Gij hoort,
‘Ik zal er zijn’, zonsopgang, nieuw verbond –

dat hoge woord, geschreven wit op zwart,
trouw van trouw, hoe heeft het ons bevrijd,
beschaamd, vervoerd, getroost, dan weer getart.
Hoe dorsten wij te weten wie Gij zijt.

Heenzending en zegen

Orgelspel

——————————-

Komende dienst

Op zondag 30 januari is de dienst
in de Marktpleinkerk, aanvang 9.30 uur
Voorganger: Ds. Bert L. van der Woude

Koffiedrinken in de Marktpleinkerk

Vanaf deze zondag (23 januari) is er ’s middags van 15.00 – 17.00 gelegenheid om
koffie/thee te drinken in de Marktplein.
Een mooi moment om samen te zijn en er is gelegenheid een kaarsje aan te steken.

 

Op woensdag 26 januari vindt het koffiedrinken plaats in Ons Gebouw. 
Er zijn dan werkzaamheden in de kerk.