Liturgie voor de oecumenische dienst op zondag 16 januari vanuit de Marktpleinkerk

Voorganger Pastoor Albert Buter
Koor Vituskoor
Dirigent Georg Kühn
Organist Bouko Tiggelaar
Beeld & Geluid Sander Tiggelaar

U kunt deze dienst rechtstreeks (en later) bekijken via deze link.

Orgelspel

Oproep tot aanbidding
V In de naam van de Vader, en de Zoon, en de heilige Geest.
A Amen

Inleiding

V Eer aan U, almachtige Vader, want U hebt Uzelf geopenbaard in uw schepping.
U nodigt alle mensen uit om in uw aanwezigheid te zijn.
Wij hebben de ster van Jezus in ons leven gezien en zijn gekomen om Hem te aanbidden, zoals de wijzen deden.
Als geschenk bieden wij Hem onszelf aan.
En wij vragen: wees met uw heilige Geest onder ons.

A Maak ons één als wij komen uit het Noorden en het Zuiden, uit het Oosten en het Westen, mannen en vrouwen, oud en jong, om voor U te buigen en hulde te brengen aan U, onze hemelse koning. Amen.

Lied

2. Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd
waakt over mij en over al mijn gangen.
Wie zou ik worden, waart Gij niet bereid
om, als ik val, mij telkens op te vangen.
Ik leef niet echt, als Gij niet met mij zijt.
Ik moet in lief en leed naar U verlangen.

3. Spreekt Gij het woord dat mij vertroosting geeft,
dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede.
Ontsteek die vreugde die geen einde heeft,
wil alle liefde aan uw zoon besteden.
Weest Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft –
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden.

Schuldbelijdenis

L Wij hebben ons van uw wegen afgekeerd en zijn ongehoorzaam geweest aan uw Woord.
Wij hebben uw goede schepping verminkt en haar bronnen verspild door onze consumptiedrang.
Wij hebben uw rivieren en zeeën verontreinigd, uw lucht en bodem vergiftigd en daardoor bijgedragen aan het uitsterven van vele soorten van leven.
A Dat belijden wij.

Stilte

L Wij hebben egoïstisch gehandeld tegenover onze broers en zussen.
Wij vonden onze eigen behoeften en verlangens belangrijker dan onze inzet voor gerechtigheid.
Tussen onszelf en mensen die anders zijn hebben wij muren gebouwd en het zaad van wantrouwen gezaaid.
A Dat belijden wij.

Stilte

L Wij hebben mensen gescheiden op grond van afkomst, godsdienst en geslacht.
In vele oorlogen die wij hebben gevoerd wereldwijd, is de naam
van Jezus misbruikt.
Vergeef al deze daden en gedachten, Heer, nu wij tot U komen met berouw in ons hart.
A Dat belijden wij.

Stilte

V Almachtige God, Vader van onze Heer Jezus Christus, U hebt Hem in de volheid van de tijd gezonden om alle mensen te verlossen.
Ontferm U over ons, vergeef onze zonden en vorm ons naar het glorierijke beeld van uw Zoon, opdat wij zullen stralen als bakens van hoop in onze onrustige wereld.

Stilte

V De almachtige God hoort onze gebeden, ontfermt zich over ons en vergeeft onze zonden.

Lofprijzing

V Wij prijzen en verhogen U, Heer, schepper van hemel en aarde. Want U gaf de lichten hun plaats aan de hemel.
U scheidde het licht van de duisternis en U plaatste tekenen aan de hemel om ons te tonen wanneer de heilige dagen, maanden en jaren gevierd moeten worden. U bezaaide de nacht met sterren. Hoe verheven zijn uw werken! De hemel verhaalt van uw majesteit, het uitspansel roemt het werk van uw handen.

A Wij prijzen en verhogen U, Heer.

V Wij loven U, Heer, omdat U ons niet in de steek hebt gelaten, ondanks onze opstandige harten. U hebt uw Zoon gezonden om onze duisternis te verlichten en ons licht en onze redding te zijn. In Hem was het leven, en dat leven was het licht voor alle mensen. Zijn licht schijnt in de duisternis.

A Wij loven U, Heer.

V Wij aanbidden U, Heer, omdat U ons vergezelt in de chaos van ons leven, door de kracht van uw heilige Geest. U verlicht ons levenspad en geeft wijsheid en geloof, midden in een wereld die vol is van leugen en twijfel.

A Wij aanbidden U, Heer.

V Wij danken U, Heer, omdat U ons die wereld inzendt om uw licht te weerspiegelen, in de verschillende kerken en culturen. Door onszelf aan Hem te schenken, getuigen wij dat Jezus de enige ware koning is.

A Wij danken U, Heer.

V Moge alle volken voor U buigen en U aanbidden. Wij kozen vaak voor de duisternis, maar U gaf ons het licht.

A Wij danken God! Laten wij Hem zingend loven.

Lied

Refrein:

1. Gij die uw majesteit toont aan de hemel,
Gij opent de mond van weerloze kinderen,
en dan klinkt een lied dat uw vijand beschaamt
en brengt Gij uw tegenstanders tot zwijgen.
Refrein

2. Als ik kijk naar de hemel, het werk van uw vingers,
de maan en de sterren die Gij hebt bevestigd,
wat is dan de mens dat Gij aan hem denkt,
de zoon van Adam, dat hij U ter harte gaat.
Refrein

3. Toch hebt Gij hem bijna een god gemaakt
en hem met glorie en luister gekroond.
Gij doet hem het werk van uw handen beheren
en alles hebt Gij aan zijn voeten neergelegd.
Refrein  

4. Schapen en runderen, alles en alles,
en ook de dierenin het vrije veld
de vogels van de hemel, de vissen van de zee
al wat er wandelt op de paden van het water.
Refrein       

Eerste lezing  Jesaja 9 vers 1-6

Het volk dat wandelt in de duisternis ziet een helder licht;
Een glans straalt over hen die wonen in het land van de dood.
Gij hebt hun blijdschap vermeerderd, hun vreugde vergroot.
Voor uw aanschijn zijn zij vrolijk als mensen die opgewekt zijn bij de oogst of jubelen bij het verdelen van de buit. Want het juk dat zwaar op hem drukt, het blok dat ligt op zijn nek, en de stok van zijn drijver hebt Gij stuk gebroken als in de dagen van Midjan.
Want een Kind is ons geboren, een Zoon werd ons geschonken; Hem wordt de macht op de schouders gelegd en men noemt Hem: Wonderbare Raadsman, Goddelijke Held, Eeuwige Vader, Vredevorst.
Een grote macht en een onbeperkte welvaart zullen toevallen aan Davids troon en aan zijn koninkrijk, zodat het gegrondvest zal zijn en stevig gebouwd op recht en gerechtigheid van nu af tot in eeuwigheid.
De ijver van de Heer der Hemelse Machten brengt het tot stand.

Woord van de Heer – Wij danken God

Lied

2. Als een kind zijt Gij gekomen
als een schaduw die verblindt
onnaspeurbaar als de wind
die voorbijgaat in de bomen.

3. Als een vuur zijt Gij verschenen
als een ster gaat Gij ons voor
in den vreemde wijst uw spoor
in de dood zijt Gij verdwenen.

4. Als een bron zijt Gij begraven
als een mens in de woestijn.
Zal er ooit een ander zijn
ooit nog vrede hier op aarde?

5. Als een woord zijt Gij gegeven
als een nacht van hoop en vrees
als een pijn die ons geneest
als een nieuw begin van leven.

Tweede lezing  Efeziërs 5 vers 8-14

Broeders en zusters, eens waart gij duisternis, nu zijt gij licht door uw gemeenschap met de Heer.
Leeft dan ook als kinderen van het licht en de vrucht van het licht kan alleen maar zijn: goedheid, gerechtigheid, waarheid.
Tracht te ontdekken wat de Heer behaagt.
Neemt geen deel aan hun duistere en onvruchtbare praktijken, brengt ze liever aan het licht.
Wat deze lieden in het geheim doen is te schandelijk om ook maar over te spreken. Alles echter wat aan het licht wordt gebracht, komt in het licht tot helderheid. En alles wat verhelderd wordt, is zelf ‘licht’ geworden. Zo zegt ook de hymne: ‘Ontwaak, slaper, sta op uit de dood, en Christus’ licht zal over u stralen.’

Woord van de Heer – Wij danken God

Alleluia

Evangelielezing  Matteüs 2 vers 1-12

Toen Jezus te Bethlehem in Juda geboren was, ten tijde van koning Herodes, kwamen er te Jeruzalem Wijzen uit het oosten en vroegen: “Waar is de pasgeboren koning der Joden? Want wij hebben zijn ster in het oosten gezien en zijn gekomen om Hem onze hulde te brengen.” Toen koning Herodes dit hoorde werd hij verontrust en heel Jeruzalem met hem.
Hij riep alle hogepriesters en schriftgeleerden van het volk bijeen en legde hun de vraag voor waar de Christus moest geboren worden. Zij antwoordden hem: “Te Bethlehem in Juda.
Zo immers staat er geschreven bij de profeet: En gij Bethlehem, landstreek van Juda, gij zijt volstrekt niet de geringste onder de leiders van Juda, want uit u zal een leidsman te voorschijn treden, die herder zal zijn over mijn volk Israël.”
Toen ontbood Herodes in het geheim de Wijzen en hij vroeg hun nauwkeurig naar de tijd waarop de ster verschenen was.
Daarop zond hij hen naar Bethlehem met de opdracht: “Gaat een zorgvuldig onderzoek instellen naar het Kind, en wanneer gij het gevonden hebt, bericht het mij dan opdat ook ik het hulde kan gaan brengen.” Na de koning aanhoord te hebben vertrokken zij. En zie, de ster die zij in het oosten gezien hadden, ging voor hen uit totdat ze boven de plaats waar het Kind zich bevond stil bleef staan. Op het zien van de ster werden zij vervuld van overgrote vreugde. Zij gingen het huis binnen, zagen er het Kind met zijn moeder Maria en op hun knieën neervallend betuigden zij het hun hulde. Zij haalden hun schatten te voorschijn en boden het geschenken aan: goud, wierook en mirre. En in een droom van Godswege gewaarschuwd niet meer naar Herodes terug te keren, vertrokken zij langs een andere weg naar hun land.

Woord van de Heer – Wij danken God

Acclamatie

Overdenking

Koor   When peace like a river” Horatio Gates Spafford (1873)

When peace like a river attendeth my way
When sorrows like sea billows roll
Whatever my lot, Thou hast taught me to say
It is well, it is well with my soul
It is well with my soulMy sin, oh the bliss of this glorious thoughtMy sin, not in part, but the whole
Is nailed to the cross, and I bear it no more
Praise the Lord, praise the Lord, O my soul!
It is well with my soulO Lord, haste the day when my faith shall be sight
The clouds be rolled back as a scroll
The trump shall resound, and the Lord shall descend
Even so, it is well with my soul!
It is well with my soul
Wanneer vrede als een rivier mijn wegen vergezelt
Wanneer zorgen over mij komen als zeegolven
Wat mijn lot ook is, Gij heb mij geleerd om te zeggen
Het is goed, met mijn ziel is het goed Mijn zonden, oh de zegen van deze glorieuze gedachte,
Mijn zonden, niet een beetje, maar alles,
Zijn aan het kruis genageld en ik draag ze niet meer
Prijs de Heer, prijs de Heer, o mijn ziel O Heer, laat de dag snel komen waarop mijn geloof zichtbaar wordt
De wolken zullen als een boekrol terugrollen
De bazuin zal klinken en de Heer zal neerdalen
Ook dan is het goed met mijn ziel

Geloofsbelijdenis van Nicea (in de traditie van de Oosterse Kerken)

V Wij geloven in één God,
de almachtige Vader,

A Schepper van hemel en aarde,
van alle zichtbare en onzichtbare dingen;

V en in één Heer, Jezus Christus,
de eniggeboren Zoon van God,

A geboren uit de Vader voor alle tijden,
God uit God,
Licht uit Licht,
waarachtig God uit waarachtig God,
geboren, niet geschapen,
één van wezen met de Vader,
en door wie alles is geworden;

V die om ons mensen en om ons behoud
is neergedaald uit de hemel

A en is vlees geworden,
door de heilige Geest uit de maagd Maria
en is mens geworden,

V die ook voor ons is gekruisigd onder Pontius Pilatus,
geleden heeft en begraven is,

A en op de derde dag is opgestaan volgens de Schriften,
is opgevaren naar de hemel
en zit aan de rechterhand van de Vader,

V en zal wederkomen in heerlijkheid
om te oordelen de levenden en de doden,
en aan zijn rijk zal geen einde komen;

A en in de heilige Geest,
die Heer is en levend maakt,
die uitgaat van de Vader,

V die samen met de Vader en de Zoon
aanbeden en verheerlijkt wordt,
die gesproken heeft door de profeten.

A En één heilige, katholieke en apostolische kerk.

V Wij belijden één doop tot vergeving van de zonden.

A En wij verwachten de opstanding van de doden
en het leven in de wereld die komt.
Amen.

Het licht van Christus delen
(na elk gebed steken we een kaars aan)

Aankondiging van overlijden

Lied 961 (2x)
Niemand leeft voor zichzelf, niemand sterft voor zichzelf.
Wij leven en sterven voor God onze Heer, aan Hem behoren wij toe.

Voorbeden

V Met geloof en vertrouwen, komen wij in gebed, voor God,
die Vader, Zoon en heilige Geest is:

L De wijzen kwamen uit het Oosten om hulde te brengen en speciale geschenken uit hun culturen en landen aan te bieden. Wij bidden vandaag voor alle christelijke gemeenschappen over de hele wereld in al hun verscheidenheid van eredienst en traditie: Heer, help ons om deze schatten te bewaren, vooral in gebieden van de wereld waar de aanwezigheid en het voortbestaan van christenen wordt bedreigd door geweld en onderdrukking. Versterk de banden van eenheid en onderlinge liefde tussen onze kerken en help ons om samen te werken en te getuigen van uw heilige Naam.

Laat ons zingend bidden
 A

L De geboorte van Jezus was goed nieuws voor alle volken, stammen en talen, waardoor mensen uit verschillende naties en religies bijeenkwamen om het heilige kind te aanbidden.
Wij bidden, dat onze inspanningen om harmonie en dialoog te zoeken met andere religies mogen slagen. Heer, geef ons nederigheid en geduld om met respect met anderen mee te gaan op hun reis.

Laat ons zingend bidden

L Toen de wijzen het heilige kind vonden, werden zij met blijdschap vervuld.
Hemelse Vader, help ons onze ogen altijd op Hem gericht te houden, zodat wij niet verdwalen; geef dat wij altijd in Hem onze vreugde vinden, en de vreugde delen met de mensen en volken om ons heen.

Laat ons zingend bidden

 L De wijzen keerden langs een andere weg naar huis terug.
Wij bidden voor onze kerken in deze veranderende wereld:
Heer, help ons nieuwe en creatieve manieren te vinden om U te volgen en van U te getuigen, opdat de wereld zal geloven.

Laat ons zingend bidden

L Na het bezoek van de wijzen trok de heilige familie als vluchteling door de woestijn naar Egypte.
Wij bidden voor alle vluchtelingen en ontwortelde mensen in deze wereld: Rust ons uit, Heer, om gastvrijheid te tonen aan hen die van huis en haard verdreven zijn, en een warm welkom te geven aan hen die een veilige haven zoeken.

Laat ons zingend bidden

L De eerste jaren van het leven van de Heer werden gekenmerkt door geweld en slachtpartijen op bevel van de dictator Herodes. Wij bidden voor kinderen die leven op plaatsen in de wereld waar het geweld voortduurt en de gevolgen ervan tastbaar zijn: Inspireer ons om zonder ophouden onderdrukten te verdedigen en achtergestelden te beschermen. Geef ons de moed staande te blijven tegenover tirannie en onderdrukkende regimes, en help ons uw koninkrijk te zoeken.

Laat ons zingend bidden

V  Gebed voor onze overledenen

Laat ons zingend bidden

V Verenig ons in Jezus onze Heer, die de weg, de waarheid en het leven is, en die ons geleerd heeft te bidden:

Onze Vader
A Onze Vader die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede,
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid. Amen.

Koor “Otche Nasj” (Onze Vader, N. Kedrev)

Collecte
De opbrengst van de collecte komt ten goede aan gevluchte Syriërs in Libanon, Jordanië en Irak. Een project van Kerk in Actie. U kunt uw bijdrage storten op het rekeningnummer van de diaconie PGW of van het Algemeen rekeningnummer van de geloofsgemeenschap St.Vitus, o.v.v. Biddag 2022.
Hartelijk dank voor uw bijdrage!

Zending en zegen  (gebaseerd op Efeziërs 5 en 6)

V Ga nu allen heen in vrede en leef als kinderen van het licht. Want het licht brengt goedheid, gerechtigheid en waarheid voort.

V Neem geen deel aan de onvruchtbare werken van de duisternis.

A Laten wij ontwaken uit onze slaap en Christus’ licht zal over ons schijnen.

V Moge vrede, liefde en geloof met u zijn, van God de Vader en de Heer Jezus Christus.
Genade voor allen die een onvergankelijke liefde hebben voor onze Heer Jezus Christus.

Slotlied

2. De herders hebben het gezien
in de geboortestal:
daar was het vrede en sindsdien
zingt elk dat overal.
Daar was het leven argeloos,
verlosten waren zij.
Dor hout ging bloeien als een roos,
woestijn werd tot een wei.

3. Gij morgenster en mensenzoon,
brengt ons de nieuwe tijd,
waarin de wereld wordt bewoond
door uw gerechtigheid.
Dan is uw heil aan ons geschied,
u allen even na,
dan zingt de schepping weer dit lied
tot in de gloria.

Orgelspel