Liturgie voor de viering op de 1e zondag na Epifanie vanuit de Marktpleinkerk in Winschoten

Viering op zondag 9 januari om 9.30 uur vanuit de Marktpleinkerk

U kunt deze viering bekijken via deze link.

Voorganger Ds. Bert L. van der Woude
Lector Lenie de Vries
Ouderling Peter Koers
Diaken Riekel Beens
Organist Jan Muller
Beeld & Geluid Henk Kruizinga

 

Orgelspel Woord van Welkom

VOTUM
In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Amen (Allen gaan staan)

GROET
V: Genade zij u en vrede van God onze Vader
En van Jezus Christus, de Heer A: Amen

BEMOEDIGING
V: Onze hulp is in de Naam van de HEER,
A: Die hemel en aarde gemaakt heeft

Gebed van toenadering

Aanvangslied: Psalm 100 : 1, 2 en 4

1 Juicht Gode toe, bazuint en zingt.
Treedt nader tot gij Hem omringt,
gij aard’ alom, zijn rijksdomein,
zult voor den HEER dienstvaardig zijn.

2 Roept uit met blijdschap: “God is Hij.
Hij schiep ons, Hem behoren wij,
zijn volk, de schapen die Hij hoedt
en als beminden weidt en voedt.”

4 Want God is overstelpend goed,
die ons in vrede wonen doet.
Zijn goedheid is als morgendauw:
elk nieuw geslacht ervaart zijn trouw.

Gebed vanwege de nood in de wereld met gezongen Kyrie

Glorialied: Lied 526 : 2 en 4

2 Hij daalt ootmoedig in het water,
de vogels Geest komt aangesneld,
God heeft in Hem zijn welbehagen
en alle zaligheid gested:
tegen de stroom staat Hij ten teken,
Hier wordt des levens loop gewend,
het blinde lot gestuwd tot zegen,
wij zijn tot in de dood gekend.

4 Juich voor de koning van de volken
buig voor zijn opperheerschappij,
zing halleluja! Uit de wolken
komt ons zijn heerlijkheid nabij.
Bouw dan ootmoedig aan de aarde,
leg vrede in elkanders hand:
Hij die de beste wijn bewaarde
roept ons ter bruiloft in zijn land!

Gebed
V: De Heer zal bij u zijn
A: DE HEER ZAL U BEWAREN ……………………………

Eerste lezing : Jesaja 40 : 1 – 11

Muziek: Comfort ye my people uit ‘The Messiah’
van Georg Friedrich Händel. Deel 1, no. 2

Comfort ye
Comfort ye my people
Comfort ye
Comfort ye my people
Saith your God
Saith your God
Speak ye comfortably to Jerusalem
Speak ye comfortably to Jerusalem
And cry unto her
That her warfare
Her warfare is accomplished
That her iniquity is pardoned
That her iniquity is pardoned
The voice of Him
That crieth in the wilderness
Prepare ye the way of the Lord
Make straight in the desert
A highway for our God

Evangelielezing: Lucas 3 : 15 -16, 21-22

Zingen: U komt de lof toe, U het gezang,
U alle glorie, o Vader, o Zoon, o Heilige    Geest.
In alle eeuwen der eeuwen.

Overdenking                                  

Orgelspel

Zingen en lezen: Lied 522

1. (Stem) Toen Jezus bij het water kwam,
waar Hem Johannes wachtte,
werd Hij gedoopt, het zuiver lam,
de volheid der geslachten.
Hij daalde neer in de Jordaan,
badwater onzer zonden.
Zijn leven neemt ons sterven aan,
zijn bloed heelt onze wonden.
Zijn sterven is ons leven.

2 (Orgel) Dit is Gods wil; het water is
niet water slechts, is leven.
Zo zegt ons het getuigenis
door woord en Geest gegeven.
Gods stem weerklinkt: dit is mijn Zoon,
mijn lam, mijn welgevallen,
een mensenwoord, een mensenloon,
de waarheid voor ons allen,
diep in ons hart geschreven.

3 (Stem) Zo teder als een mens kan zijn,
zo staat de Zoon des mensen,
de Zoon van God hier jong en rein,
ons bidden en ons wensen
vervullend met aanwezigheid.
Een stem, een duif daalt neder.
O heilige Drievuldigheid,
op aarde schoon en teder,
o God aan ons gegeven.

4 (Orgel) Gij zegt het zelf: wie op U hoopt
dit moet de wereld horen
wie U gelooft, in U gedoopt,
die is uit U geboren.
En zonder werken van de wet,
en zonder macht’loos pogen,
wordt hij gereinigd en gered
en staat hij voor uw ogen,
voltooid en zonder zonden.

5 (Stem) Als ’t oog alleen het water ziet,
zoals het wordt vergoten,
dan weet het hart en twijfelt niet,
wat daarin ligt besloten.
Wij worden in uw dood gedoopt.
Door U voorgoed vergeven,
staat Adam stralend op en loopt
terug in ’t eeuwig leven,
het paradijs hervonden

Dankzegging, voorbeden, stil gebed, OnzeVader
 
Slotlied: Lied 527

1 Uit uw hemel zonder grenzen
komt Gij tastend aan het licht
met een naam en een gezicht
even weerloos als wij mensen.

2 Als een kind zijt Gij gekomen
als een schaduw die verblindt
onnaspeurbaar als de wind
die voorbijgaat in de bomen.

3 Als een vuur zijt Gij verschenen
als een ster gaat Gij ons voor
in den vreemde wijst uw spoor
in de dood zijt Gij verdwenen.

4 Als een bron zijt Gij begraven
als een mens in de woestijn.
Zal er ooit een ander zijn
ooit nog vrede hier op aarde?

5 Als een woord zijt Gij gegeven
als een nacht van hoop en vrees
als een pijn die ons geneest
als een nieuw begin van leven.

Zegen met gezongen Amen.

Orgelspel

 

M E D E D E L I N G E N

Vanwege de aanscherping van de regels om de
verspreiding van het coronavirus te beperken,
drinken we na afloop van de dienst geen koffie in de kerk

Komende diensten

Op zondag 16 januari wordt er een dienst gehouden
in het teken van de week van gebed voor de eenheid van
christenen in de Marktpleinkerk.
Aanvang 9.30 uur
Voorganger: Pastoor Buter

Koffiemorgen in de Marktpleinkerk

Op woensdag 12 januari bent u
van 10.00 -12.00 uur
van harte welkom in de Marktpleinkerk
voor een kop thee of koffie.
Ook kunt u een kaarsje aansteken.

ds. Bert L. van der Woude

Sinds april 2000 werk ik als predikant binnen wat nu de Protestantse Gemeente Winschoten (PGW) heet. De eerste zeven jaar nog in combinatie met de gereformeerde kerk van Westerlee en nu ruim tien jaar volledig in Winschoten.