Liturgie voor de viering op 1e zondag van het jaar, Epifanie, vanuit de Marktpleinkerk in Winschoten

Viering op zondag 2 januari om 9.30 uur vanuit de Marktpleinkerk in Winschoten

U kunt deze viering bekijken via deze link.

Voorganger Ds. Bert L. van der Woude
Lector Koos Akkerman
Ouderling Tineke Wisman
Diaken Tilly Ottevanger
Organist Koos Akkerman
Beeld & Geluid Robert Jalink

 

Orgelspel                                        Woord van Welkom

VOTUM

In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. 

Amen                                            (Allen gaan staan)

GROET

V: Genade zij u en vrede van God onze Vader

En van Jezus Christus, de Heer                          A: Amen 

BEMOEDIGING    

V: Onze hulp is in de Naam van de HEER,

A: Die hemel en aarde gemaakt heeft 

Gebed van toenadering 

Aanvangslied: Psalm 72 : 1 en 6 

1 Geef, Heer, de koning uwe rechten
en uw gerechtigheid aan ’s konings zoon,
om uwe knechten te richten met beleid.
Dan ruist op alle bergen vrede,
heil op der heuvelen top.
Hij zal geweldenaars vertreden,
maar armen richt hij op.

6 Bloeie zijn naam in alle streken,
zolang de zon verrijst.
Zijn koningschap zij ons een teken
dat naar Gods toekomst wijst.
Dat opgetogen allerwegen
de volken komen saam,
elkander groetend met de zegen
van zijn doorluchte naam.

Gebed vanwege de nood in de wereld met gezongen Kyrie

 

 

Glorialied: Lied 526 : 1 en 4 

1 Juich voor de koning van de Joden,
buig voor geen dove wereldmacht,
kniel voor de knecht die Gods geboden
beluisterd heeft en wel geacht.
Drie vreemden zochten Hem van verre,
Herodes hebben zij bespot,
met goud, met wierook en met mirre
aanbaden zij de Zoon van God.

4 Juich voor de koning van de volken
buig voor zijn opperheerschappij,
zing halleluja! Uit de wolken
komt ons zijn heerlijkheid nabij.
Bouw dan ootmoedig aan de aarde,
leg vrede in elkanders hand:
Hij die de beste wijn bewaarde
roept ons ter bruiloft in zijn land!

Gebed 

V: De Heer zal bij u zijn
A: DE HEER ZAL U BEWAREN  ……………………………

Muziek:  Gabriël Fauré (1845 – 1924)
Cantique de Jean Racine 

https://www.youtube.com/watch?v=pB_3rG7KZyU

 

Lezing uit de profeten:  Jesaja 60 : 1-6 

Zingen (CD) Lied 444 

1 Nu daagt het in het oosten,
het licht schijnt overal:
Hij komt de volken troosten,
die eeuwig heersen zal.

2  De duisternis gaat wijken
van de eeuwenlange nacht.
Een nieuwe dag gaat prijken
met ongekende pracht.

3   Zij, die gebonden zaten
in schaduw van de dood,
van God en mens verlaten
begroeten ’t morgenrood.

4  De zonne, voor wier stralen
het nacht’lijk duister zwicht,
en die zal zegepralen,
is Christus, ’t eeuwig licht!

5  Reeds daagt het in het oosten,
het licht schijnt overal:
Hij komt de volken troosten,
die eeuwig heersen zal. 

Evangelielezing: Matteüs 2 : 1-12 

Zingen: U komt de lof toe, U het gezang,
U alle glorie, o Vader, o Zoon, o Heilige
Geest. In alle eeuwen der eeuwen.

Overdenking                                   

Orgelspel 

Zingen:  Lied 499 (CD met hart en ziel II, CD 1, 22) 

1. Nu gaat de hemel open,
de aarde raakt in bloei
de vrede daalt van boven.
God lacht de mensen toe. 

2. Een kind ligt in de kribbe,
Gods zoon gaat onze gang,
het leven kan beginnen,
geluk ligt voor de hand. 

3 Het woord is vlees geworden,
God drukt ons aan het hart,
Hij heeft zijn Zoon gezonden,
van ons een bloedverwant. 

4 Hij zit bij ons aan tafel,
Hij deelt met ons zijn brood,
zijn God is onze Vader,
Hij is een huisgenoot. 

5 O broeder in ons midden,
Gods strijd om ons bestaan,
wij willen U aanbidden
wij leven in uw naam. 

Overlijdensbericht 

Zingen ter nagedachtenis: Lied 961 (2x) 

Niemand leeft voor zichzelf
niemand sterft voor zichzelf.
Wij leven en sterven voor God onze Heer,
aan Hem behoren wij toe. 

Dankzegging en voorbeden en stil gebed, OnzeVader 

Slotlied: Lied 919 : 1, 2 en 4 

1 Gij die alle sterren houdt
in uw hand gevangen,
Here God, hoe duizendvoud
wekt Gij ons verlangen!=
Ach, ons hart / is verward,
leer het op uw lichte
hoge rijk zich richten.

2 Want de lichten die wij zelf
aan de hemel stelden,
glinsterend in het zwart gewelf,
sterren, ongetelde, –
al hun glans / dooft nochtans,
dan is heel ons leven
door de nacht omgeven.

4 Christus, stille vaste ster,
o Gij licht der lichten, waarnaar wij
van her en der onze schreden richten, –
geef ons moed; / ’t is ons goed
U te zien, getrouwe,
uw hoog rijk te aanschouwen.   

Zegen

 

M E D E D E L I N G E N

  Vanwege de aanscherping van de regels om de 

verspreiding van het coronavirus te beperken, 

  drinken we na afloop van de dienst geen koffie in de kerk 

           

      Komende diensten

      Op zondag 9 januari is er  een viering 

  vanuit de Marktpleinkerk Aanvang: 9.30 uur  

      Voorganger: Ds. Bert L. van der woude

    Koffiemorgen in de Marktpleinkerk

        Op woensdag 5 januari bent u 

      van 10.00 -12.00 uur 

  van harte welkom in de Marktpleinkerk

            voor een kop thee of koffie. 

        Ook kunt u een kaarsje aansteken.

    

De Protestantse Gemeente Winschoten 

        Wenst u heil en zegen in 2022!

ds. Bert L. van der Woude

Sinds april 2000 werk ik als predikant binnen wat nu de Protestantse Gemeente Winschoten (PGW) heet. De eerste zeven jaar nog in combinatie met de gereformeerde kerk van Westerlee en nu ruim tien jaar volledig in Winschoten.