Liturgie voor de viering op Tweede Kerstdag vanuit de Marktpleinkerk te Winschoten

Liturgie voor de viering op zondag 26 december 2021 (Tweede Kerstdag) vanuit de Marktpleinkerk te winschoten

U kunt deze viering beluisteren/bekijken via deze liturgie en via http://www.vennekerk.nl/kerkdiensten

Voorganger Ds. Bert L. van der Woude
Lector Anke Bos
Ouderling Henny Muller
Diaken Riekel Beens
Organist Wim Westerman
Beeld en geluid Sander Tiggelaar

 

Orgelspel: Variaties over “Komt, wilt u spoeden naar Bethlehem” Oud-Nederlands Kerstlied Componist: Jacob Bijster

Woord van Welkom

VOTUM
In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Amen (Allen gaan staan)

GROET
V: Genade zij u en vrede van God onze Vader
En van Jezus Christus, de Heer

A: Amen

BEMOEDIGING
V: Onze hulp is in de Naam van de HEER,
A: Die hemel en aarde gemaakt heeft

Gebed van toenadering

Aanvangslied: Lied 462


2 Zal er ooit een blijvend heden
vol van goede vrede zijn
waar geen pijn meer wordt geleden
en het leven nieuw zal zijn?

3 Zie de takken aan de bomen
waar het jonge groen ontluikt
tot een stralend nieuwe zomer
waar de vredesbloesem ruikt.

4 Zie de sterren aan de hemel
waar het duister van de nacht
door hun schijnsel wordt verdreven
tot een nieuwe dag die lacht.

5 Zoals bomen mensen tonen
dat er kracht tot groeien is
zal de zoon der mensen komen
die de boom des levens is.

6 Zoals sterren mensen melden
dat geen nacht te donker is
zal een kind ons komen redden
dat het licht der wereld is.

Gebed vanwege de nood in de wereld met gezongen Kyrie

 

Glorialied: Lied 481 (CD)

1 Hoor, de engelen zingen de eer
van de nieuw geboren Heer!
Vrede op aarde, ’t is vervuld:
God verzoent der mensen schuld.
Voeg u, volken, in het koor,
dat weerklinkt de hemel door,
zing met algemene stem
voor het kind van Betlehem!
Hoor, de engelen zingen de eer
van de nieuwgeboren Heer!

2 Hij, die heerst op ’s hemels troon,
Here Christus, Vaders Zoon,
wordt geboren uit een maagd
op de tijd die God behaagt.
Zonne der gerechtigheid,
woord dat vlees geworden zijt,
tussen alle mensen in
in het menselijk gezin.
Hoor, de engelen zingen de eer
van de nieuwgeboren Heer!

3 Lof aan U die eeuwig leeft
en op aarde vrede geeft,
Gij die ons geworden zijt
taal en teken in de tijd,
al uw glorie legt Gij af
ons tot redding uit het graf,
dat wij ongerept en rein
nieuwgeboren zouden zijn.
Hoor, de engelen zingen de eer
van de nieuwgeboren Heer!
Gebed
V: De Heer zal bij u zijn
A: DE HEER ZAL U BEWAREN ……………………………

Lezing uit de profeten: Jeremia 26 : 1-15

Zingen: Lied 1001 (Syb van der Ploeg, YouTube)

De wijze woorden en het groot vertoon,
de goede sier van goede werken,
de ijdelheden op hun pauwentroon,
de luchtkastelen van de sterken:
al wat hoog staat aangeschreven
zal Gods woord niet overleven;
Hij wiens kracht in onze zwakheid woont
beschaamt de ogen van de sterken.

2 Zijn woord wil deze wereld omgekeerd:
dat lachen zullen zij die wenen,
dat wonen zal wie hier geen woonplaats heeft,
dat dorst en honger zijn verdwenen –
de onvruchtbare zal vruchtbaar zijn,
die geen vader was, zal vader zijn;
mensen zullen andere mensen zijn,
de bierkaai wordt een stad van vrede.

3 Wie denken durft, dat deze droom het houdt,
een vlam die kwijnt maar niet zal doven,
wie zich aan deze dwaasheid toevertrouwt,
al komt de onderste steen boven:
die zal kreunen onder zorgen,
die zal vechten in ’t verborgen,
die zal waken tot de morgen dauwt –
die zal zijn ogen niet geloven.

Lezing uit Handelingen: 6 : 8 -15; 7 : 44-60

Zingen: Lied 825 : 7, 8 en 9

7 Want Hij die zozeer anders is
dan al wat wij vereren,
verscheen in de geschiedenis,
God zelf, de Heer der heren.
De eeuwen der onwetendheid
zijn om, – het is de hoogste tijd
tot Hem ons te bekeren.

8 God heeft zich zelf ons toegewend:
een man verscheen op aarde,
een mens, in wie Hij onherkend
zich aan ons openbaarde.
In Hem als in een tempel heeft
de God gewoond die eeuwig leeft,
de ongeëvenaarde.

9 Hij die rechtvaardig was en stil
droeg wat Hem was beschoren,
die stierf, en zie Hij leeft, – Hij wil
ook in ons zijn herboren.
Ons leven is in het geding:
tot onze val en opstanding
heeft God Hem uitverkoren.

Evangelielezing: Matteüs 23 : 34-39

Zingen: U komt de lof toe, U het gezang, U alle glorie, o Vader, o Zoon, o Heilige
Geest. In alle eeuwen der eeuwen.

Overdenking                                  

Orgelspel: Offertoire Pastoral Jos Schluty

Zingen: Lied 272

1 Wij zoeken in uw huis uw aangezicht, o Here.
Naar vrede smachten wij, naar stille innigheid.
Laat ons van Jezus zelf, die op een berg klom, leren
alleen te zijn met U die geest en waarheid zijt.

2 Maar Jezus weend´ en bad, alleen, omdat de mensen
als schapen dwalen waar geen herder ’t oog op richt.
Verlos ons in zijn naam van onze ijd´le wensen.
Voor een gesloten hart blijft ook de hemel dicht.

3 Heer, wij gedenken U; laat ons dan nooit vergeten
de mensheid zonder God, de mensheid zonder brood.
Het bloed van Abel roept nog steeds tot ons geweten.
Wie ’t zingend overstemt is Kaïns deelgenoot.

4 De Heiland op de berg, alleen met God zijn Vader,
vernam de stem van ’t leed die van de aarde schreit.
Heer Jezus, maak uw kerk tot hoorder en tot dader,
opdat de wereld weet van uw barmhartigheid.

Dankzegging en voorbeden en stil gebed, OnzeVader

Slotlied: Lied 501

1 Als een ster in lichte luister,
als een vurig verschiet
straalt Gij ons tegen.
Terwijl de nacht nog huivert
daagt Gij op als ons nieuw lied!

2 Als een morgen aangebroken,
als het licht zonneklaar,
roos in de winter,
in de woestijn ontloken,
als belofte bloeit Gij daar.

3 Als een kind tot ons gekomen,
zijt Gij ons ongedacht
nader, nabijer
dan wij ooit durven dromen.
Liefde heet uw overmacht.

Als een woord dat, eens gegeven,
nóg de morgen ontbiedt,
zegt Gij ons aan
de nacht niet meer te vrezen,
want uw ster verlaat ons niet.

Zegen 

Orgelspel: Lobt Gott, ihr Christen, alzugleich   (Gezang 474)           J.S.Bach

M E D E D E L I N G E N

Komende diensten
De oudejaarsavonddienst
wordt uitgezonden vanuit de Ontmoeting in Scheemda. Aanvang: 19.30 uur
Voorganger: Ds. Richard Offringa

De eerste dienst in 2022
is op zondag 2 januari om 9.30 uur
Vanuit de Marktpleinkerk in Winschoten
Voorganger: Ds. Bert L. Van der Woude

ds. Bert L. van der Woude

Sinds april 2000 werk ik als predikant binnen wat nu de Protestantse Gemeente Winschoten (PGW) heet. De eerste zeven jaar nog in combinatie met de gereformeerde kerk van Westerlee en nu ruim tien jaar volledig in Winschoten.