Liturgie voor de kerstnacht op 24 december 21.30 uur vanuit de Marktpleinkerk

Voorganger Ds. Gert Wybe van der Werff
Lector Koos Akkerman
Ouderling Janny van Lang
Diaken Cor Vos
Organist Bouko Tiggelaar
Zangers Ina Bos en Aart de Gooier

U kunt deze dienst rechtstreeks (en later) bekijken via deze liturgie en via www.vennekerk.nl/kerkdiensten

Orgelspel (Lied 496)

Welkom en mededelingen

Lied: 477: 1,2,4,5

Komt allen tezamen, jubelend van vreugde:
komt nu, o komt nu naar Bethlehem!
Ziet nu de vorst der engelen hier geboren.
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die koning.

De hemelse engelen
riepen eens de herders
weg van de kudde naar ’t schamel dak.
Spoeden ook wij ons met eerbiedige schreden!
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die koning.

O kind, ons geboren,
liggend in de kribbe,
neem onze liefde in genade aan!
U, die ons liefhebt, U behoort ons harte!
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die koning.

Zingt aarde en hemel,
zingt nu engelenkoren,
zingt alle scharen rondom de troon:
Glorie aan God en vrede voor de mensen!
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die koning

Begroeting  

Gebed bij het aansteken van de Adventskaarsen en voor Kerst

Lied: 505 door Buitenschoolse Koorschool Utrecht

In de nacht gekomen
kind van hogerhand,
licht in blinde ogen,
licht dat zingend brandt,
kom in onze dagen,
kom in onze nacht,
hoor de aarde klagen –
Heer, de wereld wacht.

In de nacht gekomen
kind dat met geduld
eeuwenoude dromen
eindelijk vervult,
kom in onze dagen,
kom in onze nacht,
kom met uw gestage,
milde overmacht.

In de nacht gekomen,
onmiskenbaar kind,
kom, doorwaai de bomen,
zachte zuidenwind,
kom in onze dagen,
kom in onze nacht,
laat uw morgen dagen,
kom – de wereld wacht.

Profetenlezing: Jesaja 9: 1-6 (NBV21)

Het volk dat in duisternis ronddoolt
ziet een schitterend licht.
Zij die in het donker wonen
worden door een helder licht beschenen.
U hebt het volk weer groot gemaakt
Diepe vreugde gaf U het,
blijdschap als de vreugde bij de oogst,
zij jubelen als bij het verdelen van de buit.
Het juk dat op hen drukte,
de stok op hun schouder, de staf van de drijver,
U hebt ze verbrijzeld, zoals Midjan destijds.
Iedere laars die dreunend stampte
en elke mantel die doordrenkt is met bloed,
ze worden verbrand,
ze vallen ten prooi aan het vuur.
Een kind is ons geboren,
een zoon is ons gegeven;
de heerschappij rust op zijn schouders.
Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman,
Sterke God, Eeuwige vader, Vredevorst.
Groot is de heerschappij en zonder einde de vrede
voor de troon van David en voor zijn koninkrijk;
ze zijn gegrondvest op recht en gerechtigheid
en staan vast voor altijd en eeuwig.
De HEER van de hemelse machten
brengt dit in zijn vurige liefde tot stand. 

Lied:  Es ist en Ros entsprungen door Voces Suaves

Nederlandse tekst (lied 473):

Er is een roos ontloken
uit barre wintergrond,
zoals er was gesproken
door der profeten mond.
En Davids oud geslacht
is weer opnieuw gaan bloeien
in ’t midden van de nacht.

Die roos van ons verlangen,
dat uitverkoren zaad,
is door een maagd ontvangen
uit Gods verborgen raad.
Maria was bereid,
toen Gabriël haar groette
in ’t midden van de tijd.

Die bloem van Gods behagen
heeft, naar Jesaja sprak,
de winterkou verdragen
als allerdorste tak.
O roos als bloed zo rood,
God komt zijn volk bezoeken
in ’t midden van de dood.

Gezongen evangelielezing: Lucas 2: 1-14

Overweging

Orgelspel (Lied 479)

Gedicht

Het wonder
van de menswording gebeurt.
Niet in een zee van licht.
Niet in straten vol glitter.
Niet in de verblindende veelheid.
En ver van wie uit is op macht.
Maar naamloos.
Geborgen.
Misschien
in het holst van de nacht.

Op plaatsen,
ontelbaar,
waar leven wordt doorgegeven.
Waar brood van vertrouwen
vanzelfsprekend met ieder gedeeld wordt.
Waar niemand te min is,
niemand onbelangrijk.
Waar je als vreemde een huis vindt.
Waar eenzaamheid wordt geheeld
en pijn niet vergeten
of angst niet meer hoeft.
Waar men grootmoedig een stap zet,
en nog één en nog één,
naar verzoening
en eindelijk vrede.

Lied:  483 Stille nacht

Stille nacht, heilige nacht!
Davids Zoon, lang verwacht,
die miljoenen eens zaligen zal,
wordt geboren in Bethlehems stal,
Hij, der schepselen Heer,
Hij, der schepselen Heer.

Hulploos Kind, heilig Kind,
dat zo trouw zondaars mint,
ook voor mij hebt Ge U rijkdom ontzegd,
wordt Ge op stro en in doeken gelegd.
Leer me U danken daarvoor.
Leer me U danken daarvoor.

Stille nacht, heilige nacht!
Vreed’ en heil wordt gebracht
aan een wereld, verloren in schuld;
Gods belofte wordt heerlijk vervuld.
Amen, Gode zij eer!
Amen, Gode zij eer!

Inleiding op gebed en gebeden

Mededelingen

Lied: 487

Eer zij God in onze dagen,
eer zij God in deze tijd.
Mensen van het welbehagen,
roept op aarde vrede uit.
Gloria in excelsis Deo.
Gloria in excelsis Deo.

Eer zij God die onze Vader
en die onze koning is.
Eer zij God die op de aarde
naar ons toe gekomen is.
Gloria in excelsis Deo.

Lam van God, Gij hebt gedragen
alle schuld tot elke prijs,
geef in onze levensdagen
peis en vreê, kyrieleis.
Gloria in excelsis Deo.

Heenzending en zegen

Orgelspel (Lied 510)

 

Komende diensten:

Op zaterdag 25 december is de
Kerstviering in de Marktpleinkerk
Aanvang 9.30 uur
Voorganger: ds. Bert L. van der Woude

Op zondag 26 december is de
viering in de Marktpleinkerk
Aanvang 9.30 uur
Voorganger: ds. Bert L. van der Woude

Oudjaar vrijdag 31 december
Streekdienst vanuit de Ontmoeting te Scheemda
Voorganger: ds. Richard Offringa
Te volgen v.a. 14.30 uur via link van www.pgscheemda.nl