Liturgie voor de viering op Kerstmorgen vanuit de Marktpleinkerk te Winschoten

Liturgie voor de online viering op Eerste Kerstdag 2021 vanuit de Marktpleinkerk te Winschoten

U kunt deze dient bekijken/beluisteren via deze link via http://www.vennekerk.nl/kerkdiensten

Voorganger Ds. Bert L. van der Woude
Lector Eise Smid
Ouderling Corrie Troost
Diaken Tilly Ottevanger
Organist Koos Akkerman
Beeld en geluid Sander Tiggelaar

 

Liederen vooraf

Lied 444 

1 Nu daagt het in het oosten,
het licht schijnt overal:
Hij komt de volken troosten,
die eeuwig heersen zal.

2 De duisternis gaat wijken
van de eeuwenlange nacht.
Een nieuwe dag gaat prijken
met ongekende pracht.

3 Zij, die gebonden zaten
in schaduw van de dood,
van God en mens verlaten
begroeten ’t morgenrood.

4 De zonne, voor wier stralen
het nacht’lijk duister zwicht,
en die zal zegepralen,
is Christus, ’t eeuwig licht!

5 Reeds daagt het in het oosten,
het licht schijnt overal:
Hij komt de volken troosten,
die eeuwig heersen zal

Lied 477 : 1 t/m 4 Komt allen tezamen

1 Komt allen tezamen,
jubelend van vreugde:
komt nu, o komt nu naar Bethlehem!
Ziet nu de vorst der engelen hier geboren.
Komt, laten wij aanbidden, (2x)
komt, laten wij aanbidden die koning.

2 De hemelse engelen
riepen eens de herders
weg van de kudde naar ’t schamel dak.
Spoeden ook wij ons met eerbiedige schreden!
Komt, laten wij aanbidden, (2x)
komt, laten wij aanbidden die koning.

3 Het licht van de Vader,
licht van den beginne,
zien wij omsluierd, verhuld in ’t vlees:
goddelijk kind, gewonden in de doeken!
Komt, laten wij aanbidden, (2x)
komt, laten wij aanbidden die koning.

Woord van Welkom

Votum:
In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest Amen. (Allen gaan staan)

Groet
Genade zij u en vrede van God onze Vader
En van Jezus Christus, de Heer AMEN

Bemoediging: Onze hulp is in de Naam van de HEER,
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Gebed van toenadering

Aanvangslied: Psalm 98 : 1 en 2 (Orgel)

1. Zingt een nieuw lied voor God den Here,
want Hij bracht wonderen tot stand.
Wij zien Hem heerlijk triomferen
met opgeheven rechterhand.
Zingt voor den Heer, Hij openbaarde
bevrijdend heil en bindend recht
voor alle volkeren op aarde.
Hij doet zoals Hij heeft gezegd.

2. Ja Hij is ons getrouw gebleven,
Hij heeft in goedertierenheid,
naar de belofte eens gegeven,
het huis van Israël bevrijd.
Zijn volk is veilig in zijn handen.
Hij heeft zijn heerlijkheid ontvouwd.
Zo werd tot in de verste landen
het heil van onze God aanschouwd.

Aansteken van de Kerstkaars

Gedicht

Kyriegebed met gezongen Kyrie (Lied 307 f)

Glorialied

1 Hoor, de engelen zingen de eer
van de nieuw geboren Heer!
Vrede op aarde, ’t is vervuld:
God verzoent der mensen schuld.
Voeg u, volken, in het koor,
dat weerklinkt de hemel door,
zing met algemene stem
voor het kind van Betlehem!
Hoor, de engelen zingen de eer
van de nieuwgeboren Heer!

2 Hij, die heerst op ’s hemels troon,
Here Christus, Vaders Zoon,
wordt geboren uit een maagd
op de tijd die God behaagt.
Zonne der gerechtigheid,
woord dat vlees geworden zijt,
tussen alle mensen in
in het menselijk gezin.
Hoor, de engelen zingen de eer
van de nieuwgeboren Heer!

3 Lof aan U die eeuwig leeft
en op aarde vrede geeft,
Gij die ons geworden zijt
taal en teken in de tijd,
al uw glorie legt Gij af
ons tot redding uit het graf,
dat wij ongerept en rein
nieuwgeboren zouden zijn.
Hoor, de engelen zingen de eer
van de nieuwgeboren Heer!

Moment met de kinderen: Adventsproject
‘Het Plakboek van Lucas’

Zingen: Projectlied: we bidden om verhalen
(mel. Lied 444, Orgel)

Wij bidden om verhalen
vol hoop en goede moed.
God laat zijn licht hier stralen,
Hij komt ons tegemoet

Een boek met mooie woorden
met plaatjes en een lied:
zo laat God van zich horen,
want Hij vergeet ons niet

Gebed

Lezing uit de profeten: Jesaja 52 : 7-10

Zingen: Lied 482
1 Er is uit ’s werelds duistere wolken
een groot licht stralend opgegaan –
wie wonen in het diepste donker,
zij zullen in het zonlicht staan.
Glorie aan God, de overwinning
is ongekend, de vreugde groot;
de aarde jubelt – hoor ons zingen:
wij delen in een rijke oogst!

2 Die loden last die op ons drukte,
de stang, het juk, ons ongeluk,
de zweep, de stok die diep deed bukken,
verbrijzeld zijn ze, stuk voor stuk,
verbrand de laarzen der soldaten
en elke mantel rood van bloed,
geen wapentuig meer door de straten –
de velden vol van overvloed.

3 Godlof, een kind is ons geboren,
een held zal onze koning zijn,
die raadsman, God-met-ons zal heten –
die zoon zal ons tot vader zijn!
Vorst die met vrede ons wil kronen
van nu af tot in eeuwigheid,
de Eeuwige zal hem doen tronen
op recht en op gerechtigheid.

Evangelielezing: Johannes 1 : 1-14

Zingen: Lied 494 (CD)

1. Vanwaar zijt Gij gekomen,
wij wisten niets van U.
In onze stoutste dromen
was God nooit hier en nu.
Een nieuwe God zijt Gij
die onder ons wilt wonen,
zo ver weg, zo dichtbij.

2. Gij zijt ons doorgegeven
een naam, een oud verhaal
uw woorden uitgeschreven
in iedere mensentaal.
Ons eigen levenslot
met uw geluk verweven,
zo zijt Gij onze God.

3. Gij zijt in ons verloren
wij durven U niet aan,
uw stem in onze oren,
uw komst in ons bestaan.
Een woord van vlees en bloed
een kind voor ons geboren,
een mens die sterven moet.

Overdenking

Het Hallelujah koor uit Händels Messiah

Zingen: Lied 489

1 Komt ons in diepe nacht ter ore:
de morgenster is opgegaan,
een mensenkind voor ons geboren,
God zal ons redden is zijn naam.
Opent uw hart, gelooft uw ogen,
vertrouwt u toe aan wat gij ziet:
hoe ’t woord van God van alzo hoge
hier menselijk aan ons geschiedt.

2 Geen ander teken ons gegeven
geen licht in onze duisternis
dan deze mens om mee te leven
een God die onze broeder is.
Zingt voor uw God, Hij openbaarde
in Jezus zijn menslievendheid.
Zo wordt de wereld nieuwe aarde
en alle vlees aanschouwt het heil.

3 Zoals de zon komt met zijn zegen
een bruidegom van licht en vuur,
zo komt de koning van de vrede
voorgoed gekomen is zijn uur.
Hij huwt de mensen aan elkander
zijn liefde gaat van mond tot mond.
Hij geeft zijn lichaam ons in handen.
Zo leven wij zijn nieuw verbond.

Dankzegging, voorbeden, stil gebed en Onze Vader.

Mededelingen namens de diaconie.

Slotlied: Ere zij God

Ere zij God, ere zij God
In den hoge, in den hoge, in den hoge.
Vrede op aarde, vrede op aarde,
In de mensen een welbehagen
Ere zij God in den hoge,
Ere zij God in den hoge
Vrede op aarde, vrede op aarde
vrede op aarde, vrede op aarde
In de mensen, in de mensen, een welbehagen
In de mensen, een welbehagen, een welbehagen
Ere zij God, ere zij God
In den hoge, in den hoge, in den hoge.
Vrede op aarde, vrede op aarde,
In de mensen een welbehagen Amen, Amen.

Zegen met gezongen Amen

Orgelspel

De uitgangscollecte is bestemd
vluchtelingen in Griekenland.

Komende diensten:
Zondag 26 december is de dienst om 9.30 uur
Vanuit de Marktpleinkerk
Voorganger is Ds. Bert L. Van der Woude

De oudejaarsavonddienst
wordt uitgezonden vanuit de Ontmoeting in Scheemda.
Aanvang: 19.30 uur
Voorganger: Ds. Richard Offringa

De eerste dienst in 2022
Is op zondag 2 januari om 9.30 uur
Vanuit de Marktpleinkerk in Winschoten
Voorganger: Ds. Bert L. Van der Woude

Goede Kerstdagen en een gezegend 2022!

ds. Bert L. van der Woude

Sinds april 2000 werk ik als predikant binnen wat nu de Protestantse Gemeente Winschoten (PGW) heet. De eerste zeven jaar nog in combinatie met de gereformeerde kerk van Westerlee en nu ruim tien jaar volledig in Winschoten.