Liturgie voor de dienst op zondag 19 december vanuit de Marktpleinkerk

Voorganger Ds. Gert Wybe van der Werff
Lector Janny van Lang
Ouderling Boukje Haan
Diaken Geert Tuin
Organist Koos Akkerman
Leiding kindernevendienst Janny Geertsema

U kunt deze dienst rechtstreeks (en later) bekijken via deze link

Orgelspel

Woord van Welkom

Aansteken van de tafelkaarsen    moment van stilte

Votum
In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Amen.
           (Allen gaan staan)

Groet
Genade zij u en vrede van God onze Vader
En van Jezus Christus, de Heer
A: AMEN.

Bemoediging:
V: Onze hulp is in de Naam van de HEER,
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Gebed van toenadering

Aanvangslied: (Psalm) 19: 1,2

De hemel roemt den Heer, het firmament geeft eer
Hem, die ’t heelal volbracht.
De dag spreekt tot de dag van wat zijn hand vermag,
de nacht meldt het de nacht.
Er is geen taal, geen woord, toch wordt alom gehoord
een wijd verbreide mare.
Geen stem gaat van hen uit, maar overal verluidt
hetgeen zij openbaren.

God heeft de tent gemaakt, waarin de zon ontwaakt
fier als een bruidegom,
die blinkend van gewaad het bruidsvertrek verlaat
en licht verspreidt alom.
Zo,vrolijk als een held die tot de zege snelt,
roept hij de nieuwe morgen;
hij trekt zijn glanzend spoor de ganse hemel door:
zijn gloed laat niets verborgen.

Aansteken van de Adventskaarsen

Gebed om ontferming met gezongen Kyrie

Moment met de kinderen: Adventsproject ‘Het Plakboek van Lucas’

Projectlied: we bidden om verhalen (mel. Lied 444)

Wij bidden om verhalen
vol hoop en goede moed.
God laat zijn licht hier stralen,
Hij komt ons tegemoet

Een boek met mooie woorden
met plaatjes en een lied:
zo laat God van zich horen,
want Hij vergeet ons niet

Gebed om de Geest
V: De Heer zal bij u zijn
A: DE HEER ZAL U BEWAREN
………..

Eerste lezing: Maleachi 3: 19-24 (NBV21)

Lied: 466:1,3

O wijsheid, daal als vruchtbare taal!
Het zaad verdort, de oogst wordt schraal,
op aarde plant het kwaad zich voort,
de waanzin voert het hoogste woord.
O kom, o kom, Emmanuël!
Verblijd uw volk, uw Israël!

Ja kom, Gij wortel Isai,
verlos ons van de tirannie,
van alle goden dezer eeuw,
o herder, sla de boze leeuw!
O kom, o kom, Emmanuël!
Verblijd uw volk, uw Israël!

Evangelielezing: Lucas 1: 57-80

Lied:  158 De lofzang van Zacharias (door Vocaal Theologen Ensemble o.l.v. Hanna Rijken van CD Met hart en ziel 1/5)

Een schoot van ontferming is onze God.
Hij heeft ons gezocht en gezien
zoals de opgaande zon aan de hemel.
Hij is ons verschenen toen wij in
duisternis waren, in schaduw van dood.
Hij zal onze voeten richten
op de weg van de vrede.

Overdenking

Orgelspel

Lied: 437:1,2,4,6

Kom tot ons, scheur de heemlen, Heer,
daal, Heiland, uit uw hemel neer.
Ruk open, rijt ze uit het slot,
de hemeldeuren, Zoon van God.

Dauwt, heemlen, schenk u maatloos uit,
daal, Heer, als dauw op dorstig kruid.
Gij wolken, breekt in regens neer,
regent de Heiland, Isrels Heer.

Waar blijft Gij toch, o ’s werelds troost,
die wij verbeiden onverpoosd?
O daal toch uit uw hoog paleis
in ons verloren paradijs.

Wij zijn hier in zo grote nood,
wij leven allen naar de dood.
O kom, en voer met sterke hand
ons weer terug in ’t vaderland.

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Mededelingen van de diakonie

Slotlied: 444

Nu daagt het in het oosten,
het licht schijnt overal:
Hij komt de volken troosten,
die eeuwig heersen zal.

De duistenis gaat wijken
van de eeuwenlange nacht.
Een nieuwe dag gaat prijken
met ongekende pracht.

Zij, die gebonden zaten
in schaduw van de dood,
van God en mens verlaten
begroeten ’t morgenrood.

De zonne, voor wier stralen
het nachtlijk duister zwicht,
en die zal zegepralen,
is Christus, ’t eeuwig licht!

Reeds daagt het in het oosten,
het licht schijnt overal:
Hij komt de volken troosten,
die eeuwig heersen zal.

Heenzending en zegen

Orgelspel

Komende diensten:

Op vrijdag 24 december is de Kerstnachtdienst vervallen
Wel is er een onlineviering voor de hele streekgemeente.
Aanvang: 21.30 uur
De voorgangers zijn
Gert Wybe van der Werff en pastor Tineke Huizing

Op zaterdag 25 december is de
Kerstviering in de Vennekerk
Aanvang 9.30 uur
Voorganger: ds. Bert L. van der Woude

Op zondag 26 december is de
viering in de Marktpleinkerk
Aanvang 9.30 uur
Voorganger: ds. Bert L. van der Woude

Bezinning & Cultuur

Koffiemorgen in de Marktpleinkerk
Op woensdag 22 december bent u
van 10.00 -12.00 uur
van harte welkom in de Marktpleinkerk
voor een kop thee of koffie.
Ook kunt u een kaarsje aansteken.