Liturgie voor de viering op de 3e zondag van Advent vanuit de Marktpleinkerk in Winschoten

Zondag 12 december 2021 (Zondag Gaudete) om 9.30 uur vanuit de Marktpleinkerk in Winschoten.

U kunt deze dienst bekijken/beluisteren via deze liturgie en via http://www.vennekerk.nl/kerkdiensten

Voorganger Ds. Bert L. van der Woude
Lector Lenie de Vries
Ouderling Peter Koers
Diaken Riekel Beens
Leiding Kindernevendienst Janny Geertsema
Organist Jan Muller
Beeld & Geluid Sander Tiggelaar

 

Orgelspel

Woord van Welkom

VOTUM
In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Amen (Allen gaan staan)

GROET
V: Genade zij u en vrede van God onze Vader
En van Jezus Christus, de Heer

A: Amen

BEMOEDIGING
V: Onze hulp is in de Naam van de HEER,
A: Die hemel en aarde gemaakt heeft

Gebed van toenadering

Aanvangslied: Psalm 85 : 1 , 3 en 4

1Gij waart goedgunstig voor uw land, o Heer,
in Jakobs harde lot bracht Gij een keer.
De schuld uws volks wilt Gij niet gadeslaan.
Gij hebt hun zonden uit uw boek gedaan.
Gij die de vlammen van uw toorn bezweert,
Gij hebt U van uw gramschap afgekeerd.
God van ons heil, herstel ons, neem ons aan
en doe uw toorn niet over ons bestaan.

3 Bij wie Hem vrezen is zijn heil geplant.
Zijn heerlijkheid zal wonen in dit land,
het heilig land waar goedheid trouw ontmoet,
het recht de vrede met een kus begroet;
de trouw die uit de aarde opwaarts schiet,
het recht dat uit de hemel nederziet.
De velden deelt Hij van zijn overvloed,
de Here die ons zegent met zijn goed.

4 Waar Hij ook gaat, de vrede gaat Hem voor,
liefde en trouw ontspruiten in zijn spoor.
Gerechtigheid is voor zijn aangezicht,
zij bloeit alom waar Hij zijn voetstap richt.

Aansteken van de derde Adventskaars

 

Gebed vanwege de nood in de wereld met gezongen Kyrie

 

Moment met de kinderen: Adventsproject

‘Het Plakboek van Lucas’

Zingen: Projectlied: we bidden om verhalen (mel. Lied 444)

Wij bidden om verhalen
vol hoop en goede moed.
God laat zijn licht hier stralen,
Hij komt ons tegemoet

Een boek met mooie woorden
met plaatjes en een lied:
zo laat God van zich horen,
want Hij vergeet ons niet

Gebed
V: De Heer zal bij u zijn
A: DE HEER ZAL U BEWAREN ……………………………

Lezing uit de profeten: Sefanja 3 : 14-20

14 Jubel, vrouwe Sion,
zing van vreugde, Israël,
juich met heel je hart, vrouwe Jeruzalem!
15De HEER heeft het vonnis over jou tenietgedaan
en je vijand verdreven.
De HEER, de koning van Israël, is in je midden,
je hebt geen kwaad meer te vrezen.
16Op die dag zal men tegen Jeruzalem zeggen:
‘Wees niet bang, Sion!
Laat de moed niet zinken!’
17 De HEER, je God, zal in je midden zijn,
Hij is de held die je bevrijdt.
Hij zal vol blijdschap zijn, verheugd over jou,
in zijn liefde zal Hij zwijgen,
in zijn vreugde zal Hij over je jubelen.
18Alle treurenden zal Ik bijeenbrengen,
verzamelen wie op je feesten moesten ontbreken.
Hun vernedering drukte zwaar op de stad.
19 In die tijd zal Ik afrekenen met je verdrukkers,
de kreupelen zal Ik redden,
de verstrooiden bijeenbrengen.
En hen die in de hele wereld werden veracht
zal Ik met eer en roem overladen.
20 In die tijd breng Ik jullie terug.
Dan zal Ik jullie verzamelen,
en je met eer en roem overladen
te midden van alle volken op aarde.
Met eigen ogen zullen jullie zien
hoe Ik je lot ten goede keer
– zegt de HEER.

Muziek: Lied 879 (Met hart en ziel II, CD 2, nr. 11

Refrein: Jubel, jubel, dochter Sion,
zing van vreugde, Israël!
Kom, verheug je en wees vrolijk,
stad van God, Jeruzalem.

1 Al je zonde heeft Hij vergeven.
De vijand is niet meer.
Ja, de Levende, neemt je angst weg,
koning van Israël in je midden. Refrein

2 Hoor: dan klinken troostende woorden
voor Jeruzalem:
‘Wees niet angstig, Sion, stad van mij,
blijf vertrouwen op je redder.’ Refrein

3 God de koning is in je midden,
Hij bevrijdt zijn volk.
Hij zal naast je zijn, in liefde zwijgen,
van vreugde juichen, jij zult zingen: Refrein

Evangelielezing: Lucas 1 : 39-56

39Kort daarop reisde Maria in grote haast naar het bergland, naar een stad in Juda, 40waar ze het huis van Zacharias binnenging en Elisabet begroette. 41 Toen Elisabet de groet van Maria hoorde, sprong het kind op in haar schoot; ze werd vervuld van de heilige Geest 42 en riep luid: ‘De meest gezegende ben je van alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van je schoot! 43 Wie ben ik dat de moeder van mijn Heer naar mij toe komt? 44 Toen ik je groet hoorde, sprong het kind van vreugde op in mijn schoot. 45Gelukkig is zij die geloofd heeft dat de woorden van de Heer in vervulling zullen gaan.’
46 Maria zei:
‘Mijn ziel prijst en looft de Heer,
47 mijn hart juicht om God, mijn redder:
48 Hij heeft oog gehad voor mij, zijn minste dienares.
Alle geslachten zullen mij voortaan gelukkig prijzen,
49 ja, grote dingen heeft de Machtige voor mij gedaan,
heilig is zijn naam.
50 Barmhartig is Hij, van geslacht op geslacht,
voor al wie Hem vereert.
51Hij toont zijn macht en de kracht van zijn arm
en drijft uiteen wie zich verheven wanen,
52heersers stoot Hij van hun troon
en wie gering is geeft Hij aanzien.
53 Wie honger heeft overlaadt Hij met gaven,
maar rijken stuurt Hij weg met lege handen.
54-55 Hij trekt zich het lot aan van Israël, zijn dienaar,
zoals Hij aan onze voorouders heeft beloofd:
Hij herinnert zich zijn barmhartigheid
jegens Abraham en zijn nageslacht,
tot in eeuwigheid.’
56 Maria bleef ongeveer drie maanden bij haar, en ging toen terug naar huis.

Zingen: U komt de lof toe, U het gezang, 
 U alle glorie, o Vader, o Zoon, o Heilige
Geest. In alle eeuwen der eeuwen.

Pontormo heeft het bezoek van Maria aan Elisabet prachtig geschilderd.

Bill Viola heeft dit verwerkt in moderne videokunst

https://www.youtube.com/watch?v=Dg0IyGUVXaQ

 

Overdenking

Orgelspel

Muziek: Magnificat : Taizé songs, CD II, nr 10.
My soul proclaims the greatness of the Lord, my God.
He is my joy; Magnificat!
He looked upon my humble heart; now ev’ry one will call me
blessed, Magnificat!
The Mighty One has done great things, He comes to me.
Holy His Name, Magnificat!
His arm is strong, He rules the proud, He feeds the poor,
He helps the weak; Magnificat!
His word is sure, His mercy full, His promise good
to Israel; Magnificat!

Mijn ziel verkondigt de grootheid van Heer mijn God.
Hij is mijn vreugde; Magnificat!
Hij heeft naar mijn nederige hart omgezien, nu zal iedereen
mij gezegend noemen, Magnificat!
De Machtige heeft grote dingen gedaan, Hij komt naar mij toe.
Heilig is zijn naam, Magnificat!
Zijn arm is sterk, hij beteugelt de trotsen,
Hij geeft de armen te eten,
Hij helpt de zwakken; Magnificat!
Zijn woord is zeker, zijn genade groot, zijn belofte
goed voor Israël. Magnificat!

(Kinderen komen terug in de kerk)

Overlijdensbericht. Zingen: Lied 961 (2x)

Dankzegging en voorbeden en stil gebed, OnzeVader

Slotlied: Lied 452

1 Als tussen licht en donker
de tijd zijn stroom versnelt,
zijn wij in U verzonken,
ons hart raakt niet ontsteld,
Gij leeft en houdt de wacht,
wij hebben niets te vrezen,
de slaap zal ons genezen.
Gij waakt de ganse nacht!

2 Die lange nacht, die winter
doorstaan wij met geduld;
wij leven ongehinderd,
de dagen zijn vervuld,
Gij hebt het woord volbracht,
dat feilloos staat geschreven
en keert niet ijdel weder.
Uw licht komt na de nacht!

3 O hemellichaam Jezus,
dat ieder mens verlicht,
wij staan in U te lezen,
Gij zijt ons vergezicht.
De dageraad breekt aan,
uw komst is niet te keren,
wil ons de eenvoud leren,
leer ons uw toekomst aan!
Zegen

M E D E D E L I N G E N

Vanwege de aanscherping van de regels om de
verspreiding van het coronavirus te beperken,
drinken we na afloop van de dienst geen koffie in de kerk

Komende diensten

Op zondag 19 december (4e advent) is er
een viering in de Marktpleinkerk Aanvang: 9.30 uur
Voorganger: Ds. Gert Wybe van der Werff

Koffiemorgen in de Marktpleinkerk

Vanwege een uitvaart wordt de koffiemorgen van
woensdag 15 december verplaatst naar donder 16 december
van 10.00 -12.00 uur bent u
van harte welkom in de Marktpleinkerk
voor een kop thee of koffie.
Ook kunt u een kaarsje aansteken.

ds. Bert L. van der Woude

Sinds april 2000 werk ik als predikant binnen wat nu de Protestantse Gemeente Winschoten (PGW) heet. De eerste zeven jaar nog in combinatie met de gereformeerde kerk van Westerlee en nu ruim tien jaar volledig in Winschoten.