Liturgie voor de viering op de 2e zondag van Advent vanuit de Marktpleinkerk in Winschoten op zondag 5 december

Liturgie voor de viering op de 2e zondag van Advent, om 9.30 uur in de Marktpleinkerk te Winschoten

U kunt deze dienst bekijken via deze liturgie en via http://www.vennekerk.nl/kerkdiensten

Voorganger Ds. Bert L. van der Woude
Lector Joost Valeton
Ouderling Corrie Troost
Diaken Leo Deinum
Leiding Kindernevendienst Janny Geertsema-Kieft
Organist Bouko Tiggelaar
Beeldopname Sander Tiggelaar

 

Orgelspel – Bewerking van psalm 80 van Dick Sanderman (*1956)

Woord van Welkom

VOTUM
In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Amen (Allen gaan staan)

GROET
V: Genade zij u en vrede van God onze Vader
En van Jezus Christus, de Heer A: Amen

BEMOEDIGING
V: Onze hulp is in de Naam van de HEER,
A: Die hemel en aarde gemaakt heeft

Gebed van toenadering

Aanvangslied: Psalm 80 : 1 en 2

1 O God van Jozef, leid ons verder,
hoor ons en wees weer onze herder;
gij vuurkolom, straal gij ons toe.
Waak op, o Held, wij worden moe;
laat lichten ons uw aanschijn, Heer,
doe ons opstaan en help ons weer.

2 Wek op uw kracht en kom bevrijden
uw volk dat Gij zo zwaar kastijdde.
Die troont daar op de cherubim,
gedenk uw dienaar Efra‹m,
laat zijn gebed niet onverhoord!
Herder Israëls, leid ons voort!

Aansteken van de tweede Adventskaars

Gebed vanwege de nood in de wereld met gezongen Kyrie

 

Moment met de kinderen: Adventsproject
‘Het Plakboek van Lucas’

Zingen Projectlied: Wij bidden om verhalen (mel. Lied 444)

Wij bidden om verhalen
vol hoop en goede moed.
Go laat zijn licht hier stralen,
Hij komt ons tegemoet

Een boek met mooie woorden
met plaatjes en een lied:
zo laat God van zich horen,
want Hij vergeet ons niet

Gebed
V: De Heer zal bij u zijn
A: DE HEER ZAL U BEWAREN ……………………………

Lezing uit de profeten: Maleachi 3 : 1-14

Let op, Ik zal mijn bode zenden, die voor Mij de weg zal effenen. Opeens zal Hij naar zijn tempel komen, de Heer naar wie jullie uitzien, de engel van het verbond naar wie jullie verlangen. Komen zal Hij – zegt de HEER van de hemelse machten. 2 Wie zal die dag kunnen doorstaan? Wie zal overeind blijven wanneer Hij verschijnt? Hij is als het vuur van een edelsmid, als het loog van een wolwasser. 3 Hij zal zitting houden als iemand die zilver smelt en het zuivert; de zonen van Levi zal Hij zuiveren en zeven als goud en zilver, en dan zullen ze op de juiste wijze offergaven brengen aan de HEER. 4 De offers van Juda en Jeruzalem zullen de HEER met vreugde vervullen, zoals in vroeger jaren, zoals in de dagen van weleer.

Zingen: Lied 158a : 1 en 3

1 God zij geloofd uit alle macht,
Hij komt zijn volk bevrijden
en heeft aan Israël gebracht
verlossing in zijn lijden.
Hij heeft zijn teken opgericht:
verheffing van het aangezicht
voor heel het huis van David,
zoals voorlang geschreven stond
heeft Hij gedacht aan zijn verbond,
zo doet Hij ons herleven.

3 Gij zijt de stem der profetie
sprekend van mededogen,
want eens zal ieders oog Hem zien:
de Opgang uit den hoge.
Gezegend zij de dageraad
het licht dat weldra schijnen gaat
voor wie in duister kwijnen.
Hij zal de schaduw van de dood
beschamen met zijn morgenrood.
Op aarde daalt de vrede!

Evangelielezing: Lucas 1 : 26-38

26 In de zesde maand zond God de engel Gabriël naar de stad Nazaret in Galilea, 27 naar een meisje dat was uitgehuwelijkt aan een man die Jozef heette, een afstammeling van David. Ze heette Maria en ze was nog maagd. 28 Gabriël ging haar huis binnen en zei: ‘Gegroet Maria, je bent begenadigd, de Heer is met je.’ 29 Ze schrok hevig bij het horen van zijn woorden en vroeg zich af wat die begroeting te betekenen had. 30 Maar de engel zei tegen haar: ‘Wees niet bang, Maria, God heeft je zijn gunst geschonken. 31 Luister, je zult zwanger worden en een zoon baren, en je moet Hem Jezus noemen. 32Hij zal een groot man worden en Zoon van de Allerhoogste worden genoemd, en God, de Heer, zal Hem de troon van zijn vader David geven. 33 Tot in eeuwigheid zal Hij koning zijn over het volk van Jakob, en aan zijn koningschap zal geen einde komen.’
34 Maria vroeg aan de engel: ‘Hoe zal dat gebeuren? Ik heb immers nog geen gemeenschap met een man.’ 35 De engel antwoordde: ‘De heilige Geest zal over je komen en de kracht van de Allerhoogste zal je als een schaduw overdekken. Daarom zal het kind dat geboren wordt, heilig worden genoemd en Zoon van God. 36Luister, ook je familielid Elisabet is zwanger van een zoon, ondanks haar hoge leeftijd. Ze is nu, ook al hield men haar voor onvruchtbaar, in de zesde maand van haar zwangerschap, 37 want voor God is niets onmogelijk.’ 38 Maria zei: ‘De Heer wil ik dienen: laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd.’ Daarna liet de engel haar weer alleen.

Zingen: U komt de lof toe, U het gezang,
U alle glorie, o Vader, o Zoon, o Heilige
Geest. In alle eeuwen der eeuwen.

 

Overdenking

Muziek: Ave Maria (Bach/Gounod)

https://www.youtube.com/watch?v=QMEo-CSIMF4

Zingen: Lied 439 : 1, 2 en 3

1 Verwacht de komst des Heren,
o mens, bereid u voor:
reeds breekt in deze wereld
het licht des hemels door.
Nu komt de Vorst op aard,
die God zijn volk zou geven;
ons heil, ons eigen leven
vraagt toegang tot ons hart.

2 Bereid dan voor zijn voeten
de weg die Hij zal gaan;
wilt gij uw Heer ontmoeten,
zo maak voor Hem ruim baan.
Hij komt, bekeer u nu,
verhoog de dalen, effen
de hoogten die zich heffen
tussen uw Heer en u.

3 Een hart dat wacht in ootmoed
is lieflijk voor de Heer,
maar op een hart vol hoogmoed
ziet Hij in gramschap neer.
Wie vraagt naar zijn gebod
en bidden blijft en waken,
in hem wil woning maken
het heil, de Zoon van God.

(Kinderen komen terug in de kerk)

Dankzegging en voorbeden en stil gebed, OnzeVader

Mededelingen van de diaconie over o.a. de bestemming van de zondagse bloemen en de collecten die na de dienst worden gehouden. 

Slotlied: Lied  462

2 Zal er ooit een blijvend heden
vol van goede vrede zijn
waar geen pijn meer wordt geleden
en het leven nieuw zal zijn?

3 Zie de takken aan de bomen
waar het jonge groen ontluikt
tot een stralend nieuwe zomer
waar de vredesbloesem ruikt.

4 Zie de sterren aan de hemel
waar het duister van de nacht
door hun schijnsel wordt verdreven
tot een nieuwe dag die lacht.

5 Zoals bomen mensen tonen
dat er kracht tot groeien is
zal de zoon der mensen komen
die de boom des levens is.

6 Zoals sterren mensen melden
dat geen nacht te donker is
zal een kind ons komen redden
dat het licht der wereld is.

Zegen

Orgelspel – Élévation van Louis Lefébure Wély (1817-1869)

M E D E D E L I N G E N

Vanwege de aanscherping van de regels om de
verspreiding van het coronavirus te beperken,
drinken we na afloop van de dienst geen koffie in de kerk

Komende diensten

Op zondag 12 december (2e advent) is er
een viering in de Marktpleinkerk Aanvang: 9.30 uur
Voorganger: Ds. Bert L. van der woude

Koffiemorgen in de Marktpleinkerk

Op woensdag 8 december bent u
van 10.00 -12.00 uur
van harte welkom in de Marktpleinkerk
voor een kop thee of koffie.
Ook kunt u een kaarsje aansteken.

ds. Bert L. van der Woude

Sinds april 2000 werk ik als predikant binnen wat nu de Protestantse Gemeente Winschoten (PGW) heet. De eerste zeven jaar nog in combinatie met de gereformeerde kerk van Westerlee en nu ruim tien jaar volledig in Winschoten.