Liturgie voor de viering op de 1e zondag van Advent (28 november 2021) in de Marktpleinkerk te Winschoten

Zondag 28 november om 9.30 uur vanuit de Marktpleinkerk 1e Zondag van Advent: Ad te levavi (tot U heb ik mijn ziel opgeheven).

U kunt deze dienst bekijken via deze liturgie via http://www.vennekerk.nl/kerkdiensten

 

Voorganger Ds. Bert L. van der Woude
Lector Koos Akkerman
Organist Wim Westerman
Ouderling Els Hessels
Diaken Cor Vos
Leiding Kindernevendienst Janny Geertsema
Beeld en geluidsregistratie Sander Tiggelaar

 

Orgelspel

– Nun komm der Heiden Heiland (gezang 433)            Dietrich Buxtehude (1637-1707) )
– psalm 25                                                                              Willem Vogel (1920-2010)
– psalm 25                                                                              Cor Kee (1900-1997)

 

Woord van Welkom

VOTUM
In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Amen (Allen gaan staan)

GROET
V: Genade zij u en vrede van God onze Vader
En van Jezus Christus, de Heer A: Amen

BEMOEDIGING
V: Onze hulp is in de Naam van de HEER,
A: Die hemel en aarde gemaakt heeft

Gebed van toenadering

Aanvangslied: Psalm 25 : 1 en 2

1 Heer, ik hef mijn hart en handen
op tot U, beslecht mijn zaak.
Weer van mij de smaad en schande
van mijns vijands leedvermaak.
Ja, zij worden zeer beschaamd
die de goede trouw verachten,
maar wie uw gebod beaamt,
mag gelovig U verwachten.

2 Here, maak mij uwe wegen
door uw woord en Geest bekend;
leer mij, hoe die zijn gelegen
en waarheen G’uw treden wendt;
leid mij in uw rechte leer,
laat mij trouw uw wet betrachten,
want Gij zijt mijn heil, o Heer,
’k blijf U al den dag verwachten.

Aansteken van de eerste Adventskaars

Gebed vanwege de nood in de wereld met gezongen Kyrie

Moment met de kinderen: Adventsproject
‘Het Plakboek van Lucas’

Zingen: Projectlied: we bidden om verhalen (mel. Lied 444)

Wij bidden om verhalen
vol hoop en goede moed.
Go laat zijn licht hier stralen,
Hij komt ons tegemoet

Een boek met mooie woorden
met plaatjes en een lied:
zo laat God van zich horen,
want Hij vergeet ons niet

Gebed
V: De Heer zal bij u zijn
A: DE HEER ZAL U BEWAREN ……………………………

Lezing uit de profeten: Zacharia 14 : 4-9

4 Die dag zal Hij zijn voeten op de Olijfberg planten, ten oosten van Jeruzalem. De Olijfberg zal in tweeën splijten: de ene helft glijdt weg naar het noorden en de andere naar het zuiden, zodat er een breed dal ontstaat van oost naar west. 5 Jullie zullen wegvluchten, het dal in tussen die twee bergketens dat zich zal uitstrekken tot aan Asel, zoals jullie ook gevlucht zijn bij de aardbeving in de tijd dat koning Uzzia regeerde over Juda. En de HEER, mijn God, zal verschijnen met alle hemelingen. 6 Op die dag zal er geen licht zijn; de hemellichamen verliezen hun glans. 7 Op die ene dag, die alleen de HEER kent, zal er geen onderscheid zijn tussen dag en nacht. Pas tegen het vallen van de avond zal er weer licht gloren. 8 Als die dag aanbreekt, zal er in Jeruzalem helder water ontspringen: de ene helft zal in het oosten in zee uitmonden en de andere helft in het westen, zowel in de zomer als in de winter. 9 En de HEER zal koning worden over de hele aarde. Dan zal de HEER de enige God zijn en zijn naam de enige naam.

Zingen: Lied 447

1 Het zal zijn in het laatste der tijden
dat de berg van de tempel verheerlijkt zal staan,
dat de wegen er heen zullen leiden
en de volken der aarde op weg zullen gaan
om de rechten des Heren te leren,
zich tot God en elkaar te bekeren.

2 Als Jeruzalems tinnen gaan blinken
en beschamen der bergen en heuvelen trots,
zal Sion uit blijde weerklinken
het bevrijdende woord van het koninkrijk Gods.
Tot bescherming van allen die leven
staat de wet van Gods heil er geschreven.

3 En een smidse van ’t huis onzes Heren
maakt het zwaard tot een ploegschaar, de speer tot een zicht.
Niemand zal meer een wapen hanteren;
maar zij groeten elkaar in het heldere licht
van de waarheid die eindelijk zal dagen
over mensen van zijn welbehagen.

Evangelielezing: Lucas 1 : 5 – 25 (NBV 21)

5 Toen Herodes koning van Judea was, leefde er een priester die Zacharias heette en tot de priesterafdeling van Abia behoorde. Zijn vrouw, Elisabet, stamde af van Aäron. 6 Beiden waren rechtvaardig in Gods ogen en leidden een onberispelijk leven, geheel volgens de geboden en wetten van de Heer.
7 Ze hadden geen kinderen, want Elisabet was onvruchtbaar, en beiden waren al op leeftijd.
8 Toen de afdeling van Zacharias aan de beurt was om de priesterdienst te vervullen, 9 werd er volgens het gebruik van de priesters geloot en werd Zacharias door het lot aangewezen om het reukoffer op te dragen in het heiligdom van de Heer. 10 De samengestroomde menigte bleef buiten staan bidden terwijl het offer werd gebracht. 11 Opeens verscheen hem een engel van de Heer, die aan de rechterkant van het reukofferaltaar stond. 12 Zacharias schrok hevig bij het zien van de engel en hij werd door angst overvallen. 13 Maar de engel zei tegen hem: ‘Wees niet bang, Zacharias, je gebed is verhoord: je vrouw Elisabet zal je een zoon baren, en je moet hem Johannes noemen. 14 Vreugde en blijdschap zullen je ten deel vallen, en velen zullen zich over zijn geboorte verheugen. 15 Hij zal groot zijn in de ogen van de Heer, en wijn of bier zal hij niet drinken. Hij zal vervuld worden van de heilige Geest terwijl hij nog in de schoot van zijn moeder is, 16 en hij zal velen uit het volk van Israël tot de Heer, hun God, brengen. 17 Hij zal voor Hem uit gaan met de geest en de kracht
van Elia om ouders met hun kinderen te verzoenen en om van zondaars rechtvaardigen te maken, en zo zal hij voor de Heer een volk gereedmaken.
18 Zacharias vroeg aan de engel: ‘Hoe kan ik weten of dat waar is? Ik ben immers een oude man en ook mijn vrouw is al op leeftijd.’ 19 De engel antwoordde: ‘Ik ben Gabriël, die altijd in Gods nabijheid is, en ik ben uitgezonden om je dit goede nieuws te brengen. 20 Maar omdat je geen geloof hebt gehecht aan mijn woorden, die op de voorbestemde tijd in vervulling zullen gaan, zul je stom zijn en niet kunnen spreken tot de dag waarop dit alles gaat gebeuren.’
21 De menigte stond buiten op Zacharias te wachten, en de mensen vroegen zich af waarom hij zo lang in het heiligdom bleef. 22 Maar toen hij naar buiten kwam, kon hij niets tegen hen zeggen. Ze begrepen dat hij in het heiligdom een visioen had gezien; hij maakte gebaren tegen hen, maar spreken kon hij niet. 23 Toen zijn tempeldienst voorbij was, ging hij terug naar huis.
24 Korte tijd later werd zijn vrouw Elisabet zwanger. Ze leefde vijf maanden lang in afzondering en zei bij zichzelf: 25 De Heer heeft zich mijn lot aangetrokken. Hij heeft dit voor mij gedaan opdat de mensen me niet langer verachten.

Zingen: U komt de lof toe, U het gezang,
U alle glorie, o Vader, o Zoon, o Heilige
Geest. In alle eeuwen der eeuwen.

Overdenking                                  
 
Orgelspel: –    Nun komm der Heiden Heiland            Helmuth Walcha (1907-1991)
 
Zingen: Lied 451

1 Richt op uw macht, o Here der heerscharenf
en laat uw hulp ontwaken uit uw hand,
wil voor uw aangezicht uw volk bewaren
opdat de nacht zal wijken uit het land.

2 Richt aan uw heil voor wie in onheil leven,
zend uw gerechtigheid als morgendauw,
dan zal het land de rijkste vruchten geven:
de vijgenboom en wijnstok van de trouw.

3 Richt op uw woning en roep ons tezamen,
omring ons met uw alvermogend woord,
wees ons een tempel en roep onze namen,
zodat wij juichen: God heeft ons verhoord!

4 Richt aan de vreugdedis voor al de dagen,
reik ons de beker van uw trouwverbond,
wij zullen altoos van uw heil gewagen
in brood en wijn, totdat Gij wederkomt.

5 Richt over de aarde en haar diepe stromen,
de volkeren, de sterren, zon en maan,
zij zullen allen voor uw aanschijn komen
en zingen dat uw woorden niet vergaan.

(Kinderen komen terug in de kerk)

Dankzegging en voorbeden en stil gebed, OnzeVader
 
Slotlied: Lied 1009

1 O lieve Heer, geef vrede
aan allen hier beneden
die uitzien naar uw feest,
opdat de mensen weten:
uw heilige profeten
zijn niet verblind geweest.

2 Doe onze ogen stralen,
doe ons het hart ophalen
aan blijdschap na verdriet;
o God voor wie verschijnen
Christus en al de zijnen
versmaad hun smeken niet!

3 Verlos ons van de boze,
laat niet de goddelozen
op aarde koning zijn!
Laat ons uw land betreden,
dat zal een land van vrede
van melk en honing zijn!

  Zegen

Orgelspel:   -Sortie (uit Opus 30).                              Louis Vierne (1870-1937)

M E D E D E L I N G E N

Vanwege de aanscherping van de regels
om de verspreiding van het coronavirus te beperken,
drinken we na afloop van de dienst
geen koffie in de kerk
en vragen we u op ingetogen wijze te zingen

Komende diensten

Op zondag 5 december (2e advent)
is er een viering in de Marktpleinkerk
Aanvang: 9.30 uur
Voorganger: Ds. Bert L. van der woude

Koffiemorgen in de Marktpleinkerk
Op woensdag 1 december bent u
van 10.00 -12.00 uur
van harte welkom in de Marktpleinkerk
voor een kop thee of koffie.
Ook kunt u een kaarsje aansteken.

Bezinning & Cultuur

In verband met de aanscherping van de regels
om de verspreiding van het coronavirus te beperken
gaat een aantal activiteiten van Bezinning & Cultuur niet door.
Kijk op de website bij de agenda voor actuele informatie.

 

ds. Bert L. van der Woude

Sinds april 2000 werk ik als predikant binnen wat nu de Protestantse Gemeente Winschoten (PGW) heet. De eerste zeven jaar nog in combinatie met de gereformeerde kerk van Westerlee en nu ruim tien jaar volledig in Winschoten.