Liturgie voor de dienst op zondag 21 november vanuit de Vennekerk Eeuwigheidszondag

Voorganger Ds. Bert L. van der Woude
Lector Anke Bos
Ouderling Sylvia Bakker
Diaken Wijbrand Medendorp
Organist Koos Akkerman
Leiding kindernevendienst Janny Geertsema

U kunt deze dienst rechtstreeks (en later) bekijken via www.vennekerk.nl/kerkdiensten

Orgelspel

Woord van Welkom

Votum
In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Amen                                                         (Allen gaan staan)

Groet

V: Genade zij u en vrede van God onze Vader
En van Jezus Christus, de Heer                            A: Amen

BEMOEDIGING

V: Onze hulp is in de Naam van de HEER,
A: Die hemel en aarde gemaakt heeft Gebed van toenadering

Aanvangslied: Lied 91a : 1 en 3

1 Wie in de schaduw Gods mag wonen
hoeft niet te vrezen voor de dood.
Zoek je bij Hem een onderkomen –
dan wordt zijn vrede jou tot brood.
God legt zijn vleugels van genade
beschermend om je heen als vriend
en Hij bevrijdt je van het kwade,
opdat je eens geluk zult zien.

3 Geen duister zal je overvallen,
er is een licht dat eeuwig brandt.
Duizenden doden kunnen vallen, –
jij blijft geschreven in Gods hand.God is een schild voor zijn getrouwen
die leven van geloof alleen.
Hij zal een nieuwe hemel bouwen
van liefde om hun tranen heen.

Gebed vanwege de nood in de wereld met gezongen Kyrie

 

Glorialied: Lied 657

1 Zolang wij ademhalen
schept Gij in ons kracht
om zingend te vertalen
waartoe wij zijn gedacht
elkaar zijn wij vergeven
tot kleur en samenklank
De lofzang om het leven
geeft stem aan onze dank

2 Al is mijn stem gebroken
mijn adem zonder kracht
het lied op and’re lippen
draagt mij dan door de nacht
Door ademnood bevangen
of in verdriet verstild
het lied van Uw verlangen
heeft mij aan ’t licht getild.

3 Het donker kan verbleken
door psalmen in de nacht
De muren kunnen vallen:
zing dan uit alle macht!
God, laat het nooit ontbreken
aan hemelhoog gezang
waarvan de wijs ons tekent
dit lieve leven lang

4 Ons lied wordt steeds gedragen
door vleugels van de hoop.
Het stijgt de angst te boven
om leven dat verloopt.
Het zingt van vergezichten
het ademt van uw Geest.
In ons gezang mag lichten
het komend bruiloftsfeest.

Moment met de kinderen

Zingen: Samen in het licht

1 Wij gaan voor even uit elkaar en delen nu het licht dat licht
vertelt ons iets van God, Hij blijft op ons gericht.

2 Wij geven Gods verhalen door en wie zich openstelt ervaart
misschien een beetje licht door wat er wordt verteld.

3 Straks zoeken wij elkaar weer op en elk heeft zijn verhaal.
Het licht verbindt ons met elkaar, het is voor allemaal.

Gebed

V: De Heer zal bij u zijn
A: DE HEER ZAL U BEWAREN
……………………………

Lezing uit het Nieuwe Testament: Openbaring 21 : 1-7

Zingen: Lied 800 : 1 en 2

Wat zou ik zonder U geweest zijn,
hoe zou ik zonder U bestaan?
Ik zou ten prooi aan angst en vrees zijn
en eenzaam door de wereld gaan.
Mijn liefde tastte in den blinde.
Een afgrond lag in het verschiet.
En waar zou ik een trooster vinden
die werkelijk wist van mijn verdriet?

Een diepe nacht zou mij omvangen
waarna geen blijde morgen daagt.
Ik werd verteerd door wild verlangen,
door ’s levens maalstroom weggevaagd.
Ik zou alleen zijn, van het heden
en van de toekomst ongewis.
Wie kan er aarden hier beneden
als er geen open hemel is.

Evangelielezing: Mattheüs 5 : 1-12

Lied 989 (van de CD met hart en ziel)

Gelukkig de armen van geest
want voor hen is het koninkrijk van de hemel.
Gelukkig de treurenden,
want zij zullen getroost worden.
Gelukkig de zachtmoedigen,
want zij zullen de aarde beërven.
Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid,
want zij zullen verzadigd worden
Gelukkig de barmhartigen,
want zij zullen barmhartigheid ondervinden.
Gelukkig wie zuiver van hart zijn,
want zij zullen God zien.
Gelukkig de vredestichters,
want zij zullen kinderen van God genoemd worden.
Gelukkig wie vervolgd worden om de gerechtigheid,
want voor hen is het koninkrijk van de

Overdenking Orgelspel

– GEDACHTENIS DER NAMEN –

Inleidend woord en lied 920 (CD)

1 Gij hebt, o God, dit broze bestaan gewild,
hebt boven ’t nameloze mij uitgetild, –

2 laat mij dan dankbaar leven, de volle tijd,
geborgen in de bevende zekerheid,

3 dat ik niet uit dit smal en onvast bestand
van mijn bestaan zal vallen dan in uw hand.

Noemen van de namen van de overledenen en aansteken van de kaarsen.

 Aansluitend is er gelegenheid een lichtje aan te steken voor wie u wilt gedenken.

Onderwijl klinken er enkele Taizé-liederen (CD):

Bless the Lord my soul (Lied 103e)
Jesus, remember me when you come into your kingdom
Mon âme se repose en paix sur Dieu seul. (Lied 62b).

Besluit van de gedachtenis met Lied 731 

2 Zij raken niet vergeten die over zijn gegaan
tot U, want in uw heden bewaart Gij hun bestaan.
Hun namen zijn verzekerd in uw gedachtenis,
Gij zult ze blijven spreken tot die Dag aan zal breken
waarop het wachten is.

3 Vergeet niet hoe wij heten, wij heten naar uw naam
Uit duizenden gebeden stelt zich uw eenvoud saam.
Want zo zijt Gij gebroken, gelijk het ene licht,
van naam tot naam gesproken, van dag tot dag ontloken,
zo zien wij uw gezicht.

Dankzegging, voorbeden, stil gebed, OnzeVader

Slotlied: Lied 416

1Ga met God en Hij zal met je zijn, jou nabij op al je wegen,
met zijn raad en troost en zegen. Ga met God, en Hij zal met je zijn.

2 Ga met God en Hij zal met je zijn: bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels Ga met God, en Hij zal met je zijn.

3 Ga met God en Hij zal met je zijn: in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen. Ga met God, en Hij zal met je

4Ga met God en Hij zal met je zijn, tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn Naam elkaar begroeten. Ga met God, en Hij zal met je

Zegen

 

Orgelspel

M E D E D E L I N G E N

Na de dienst bent u van harte welkom om in de kerk en in Irene nog een kop koffie of thee te drinken.

Komende diensten

Op zondag 28 november (1e advent) is er een viering in de Marktpleinkerk Aanvang: 9.30 uur
Voorganger: Ds. Bert L. van der woude