Liturgie voor de dienst op zondag 14 november vanuit de Marktpleinkerk in Winschoten

 

Voorganger Ds. Gert Wybe van der Werff
Lector Eise Smid
Ouderling Henny Muller
Diaken Ineke Dusseljee
Organist Bouko Tiggelaar
Beeldregistratie Sander Tiggelaar

U kunt deze dienst rechtstreeks (en later) bekijken via de link in deze liturgie en via www.vennekerk.nl/kerkdiensten.

(N.B.: Er is zowel vóór als na de dienst geen koffiedrinken i.v.m. Corona-regels)

Orgelspel                                        

Woord van Welkom

Votum
In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.  Amen.
(allen gaan staan)

Aansteken van de tafelkaarsen   

Groet
Genade zij u en vrede van God onze Vader
En van Jezus Christus, de Heer
A: AMEN.

Bemoediging:
V: Onze hulp is in de Naam van de HEER,
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Gebed van toenadering

Aanvangslied: (Psalm) 9: 1,4,5

Met heel mijn hart zing ik uw eer,
prijs ik uw wonderwerken, Heer.
Ik wil mij in uw naam verblijden,
U, hoogste God, mijn psalmen wijden.

God heeft zijn rechtstoel opgericht,
zijn troon in eeuwigheid gesticht.
Hij zal de volken voor zich stellen
en zijn rechtvaardig vonnis vellen.

Heer, Gij bewaart wie tot U vliedt.
Die U vertrouwt, verlaat Gij niet.
Een burcht voor wie in nood verkeren,
een vaste burcht is onze Here.

Kyriegebed met gezongen Kyrie : Lied 301h

Glorialied:  713: 1,2,3,5

Wij moeten Gode zingen, halleluja,
om alle goede dingen, hallleluja,
al zijn wij vreemdelingen in schande en in scha,
Gij zendt uw zegeningen, halleluja.

Hij schenkt de levensadem, Hij geeft de levensgeest,
in schande en in schade is Hij nabij geweest,
aan al wie Hem aanbaden, aan ieder die Hem vreest,
komt Hij, de Heer, te stade, de minsten allermeest.

Al leeft uw volk verschoven, kyrieleison,
in ’t land van vuur en oven, in ’t land van Babylon,
al is de hemel boven voor mensen doof en stom,
nog moeten wij U loven met stem en fluit en trom.

Wij moeten Goden zingen, halleluja,
de Heer van alle dingen die leeft in gloria,
met alle stervelingen, niets komt zijn eer te na,
wij moeten Gode zingen, halleluja.

D I E N S T    V A N    H E T    W O O R D

Gebed
V: De Heer zal bij u zijn
A: DE HEER ZAL U BEWAREN
…….

Eerste Schriftlezing: Exodus 30: 11-16

Lied: (Psalm) 62:1,6

Mijn ziel is stil tot God mijn Heer,
van Hem verwacht ik altijd weer
mijn heil, -op Hem toch kan ik bouwen.
Ik wankel niet, want Hij staat vast;
mijn toevlucht, als het water wast,
mijn rots, mijn enige vertrouwen.

Zet nooit uw hart op geld of goed,
zie toe dat gij geen onrecht doet,
want alle macht is snel vervlogen.
’t Zij hoog of laag, ’t zij arm of rijk,
gij zijt een ademtocht gelijk,
lucht, in een weegschaal afgewogen.

Evangelielezing: Marcus 4: 26 – 34

Lied: 912: 1,2,4,5

Neem mijn leven, laat het, Heer,
toegewijd zijn aan uw eer.
Maak mijn uren en mijn tijd
tot uw lof en dienst bereid.

Neem mijn handen, maak ze sterk,
trouw en vaardig tot uw werk.
Maak dat ik mijn voeten zet
op de wegen van uw wet.

Neem mijn zilver en mijn goud,
dat ik niets aan U onthoud.
Maak mijn kracht en mijn verstand
tot een werktuig in uw hand.

Neem mijn wil en maak hem vrij,
dat hij U geheiligd zij.
Maak mijn hart tot uwe troon,
dat uw Heilge Geest er woon’.

Overdenking

Orgelspel

Lied: 992

Wat vraagt de Heer nog meer van ons
dan dat wij recht doen
en trouw zijn
en wandelen op zijn weg?

Wat vraagt de aarde meer van ons
dan dat wij dienen
en hoeden
als mensen naar Gods beeld?

Wat vragen mensen meer van ons
dan dat wij breken
en delen
als ons is voorgedaan?

Het is de Geest die ons beweegt
dat wij Gods wil doen
en omzien
naar alles wat er leeft.

Gedenken van mevr. Annie Vink

Lied: 961

Niemand leeft voor zichzelf
niemand sterft voor zichzelf.
Wij leven en sterven
voor God onze Heer,
aan Hem behoren wij toe.

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Mededelingen

Slotlied: 863: 1,3,4,6

Nu laat ons God de Here
dankzeggen en Hem eren,
want goed zijn alle dingen
die wij van Hem ontvingen.

Een arts is ons gegeven
die zelve is het leven:
Christus, voor ons gestorven,
heeft ons het heil verworven.

Hij heeft aan ons vergeven
de schuld en schenkt ons leven.
Bij U, o God, bezitten
wij schatten ongeweten.

Bewaar ons in uw waarheid,
geef ons op aarde vrijheid,
met alle mensen samen
uw rijk, Heer, te beamen.

Heenzending en zegen

Orgelspel

Collecte bij de uitgang

M E D E D E L I N G E N

Komende dienst:

Zondag 21 november is de dienst op Eeuwigheidszondag in de Vennekerk
Aanvang 9.30 uur
Voorganger is ds. Bert L. van der Woude

Maandag 15 november
Marktpleinkerk, 14.30 uur en 19.30 uur Gemeentebijeenkomsten over het thema “Wat is geloven voor jou”.

Bezinning & Cultuur

Dinsdag 16 november
Ons Gebouw, 12.30 uur Gespreksgroep voor senioren + lunch.

Woensdag 17 november
Koffiemorgen in de Marktpleinkerk. De kerk is open van 10.00 uur – 12.30 uur.

Donderdag 18 november
Ons Gebouw, 17.30 uur – 19.30 uur Wereldkeuken met gerechten uit Japan.