Liturgie voor de dienst op zondag 7 november vanuit de Marktpleinkerk in Winschoten

 

Voorganger Ds. Gert Wybe van der Werff
Lector Hilda van der Woude
Ouderling Tineke Wisman
Diaken Tilly Ottevanger
Organist Koos Akkerman
Beeldregistratie Sander Tiggelaar

U kunt deze dienst rechtstreeks (en later) bekijken via de link in deze liturgie en via www.vennekerk.nl/kerkdiensten.

Orgelspel                                        

Woord van Welkom

Votum
In de Naam van de Vader en de Zoon en de
Heilige Geest.  Amen.
                      (allen gaan staan)

Aansteken van de tafelkaarsen   

Groet
Genade zij u en vrede van God onze Vader
En van Jezus Christus, de Heer
A: AMEN.

Bemoediging:
V: Onze hulp is in de Naam van de HEER,
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Gebed van toenadering

Aanvangslied: (Psalm) 65: 1,5,6

De stilte zingt U toe, o Here,
in uw verheven oord.
Wij zullen ons naar Sion keren
waar Gij ons bidden hoort.
Daar zal men, Heer, tot u zich wenden,
tot U komt al wat leeft,
tot U, o redder uit ellende,
die alle schuld vergeeft.

Gij komt het dorre land doorschrijden
met water uit uw beek
en tot een rijke oogst bereiden,
uw voetstap maakt het week.
Gij druipt uw zegen in de voren,
Gij roept het kiemend graan;
zo wordt het brood voor ons geboren
waar Gij zijt voorgegaan.

Gij kroont het jaar van uw genade.
Waar Gij getreden zijt
tooit de woestijn zich met een wade,
de heuvels zijn verblijd.
De weidegrond is wit van schapen,
het dal van koren blond.
Dit is het land door U geschapen,
uw lof schalt in het rond.

Kyriegebed met gezongen Kyrie : Lied 301h

Glorialied: 304

Zing van de Vader die in den beginne
de mensen schiep, de dieren en de dingen:
hemel en aarde wil zijn naam bezingen:
houd Hem in ere!

Zing van de Zoon, het licht voor onze ogen,
bron van geluk voor wie Hem wil geloven:
luister naar Hem het woord van alzo hoge:
houd Hem in ere!

Zing van de Geest, de adem van het leven,
duurzame kracht die mensen wordt gegeven.
Waar wij ook gaan, wij hebben niets te vrezen:
houd Hem in ere!

Kindernevendienst

Zingen: Samen in het licht

1. Wij gaan voor even uit elkaar en delen nu het licht
dat licht vertelt ons iets van God, Hij blijft op ons gericht.

2. Wij geven Gods verhalen door en wie zich openstelt
ervaart misschien een beetje licht door wat er wordt verteld.

3. Straks zoeken wij elkaar weer op en elk heeft zijn verhaal.
Het licht verbindt ons met elkaar, het is voor allemaal.

D I E N S T    V A N    H E T    W O O R D

Gebed
V: De Heer zal bij u zijn
A: DE HEER ZAL U BEWAREN
…….

Eerste Schriftlezing: Ezechiël 17: 22-24

Lied: (Psalm) 92: 6 en 7

Gij zult de eer verhogen
van wie vernederd wordt,
uw kracht is uitgestort,
uw licht verlicht de ogen.
Mijn ziel zal zich verblijden;
daar ligt terneergeveld
al wie zich met geweld
vergreep aan Gods bevrijden.

Zoals de cederbomen
hoog op de Libanon,
staan bij de levensbron
de nederige vromen.
Die in Gods huis geplant zijn,
zij bloeien in Gods licht
als palmen opgericht.
Hun lot zal in zijn hand zijn.

Evangelielezing: Marcus 4: 26=34

Lied: 923

Wil je wel geloven dat het groeien gaat,
klein en ongeloof’lijk als een mosterdzaad,
dat je had verborgen in de zwarte grond,
en waaruit een grote boom ontstond.

Wil je wel geloven het begin is klein,
maar het zal een wonder boven wonder zijn
als je het gaat wagen met Gods woord alleen;
dan gebeuren wonderen om je heen.

Wil je wel geloven dat je vrede wint,
als je vol vertrouwen leeft, zoals een kind.
Als je een geloof hebt als een mosterdzaad,
groeit de liefde uit boven de haat.

Overdenking

Orgelspel

Lied: Gezang 490 (oude liedboek)

Huizen van vrede voor
mensen van vlees en bloed.
Veilig onveilig, zo
leven zij bitterzoet.

Overal haast en ver-
keer dat geen richting heeft,
wolken lawaai als een
vuur dat geen warmte geeft.

Woorden gaan over en
weer, waar de mensen zijn.
Woorden zijn lief en leed,
rouw en geboortepijn.

Iedereen wil wel een
ander, maar weet niet hoe.
Iedereen gaat zo zijn
weg, wie weet waar naar toe.

Mensen gaan twee aan twee,
overvloed en woestijn,
zoeken een woning en
willen geborgen zijn.

Een stad is man en vrouw,
opstaan en slapen gaan,
mensen die dagelijks
doodgaan en voortbestaan.

Leven is liefde doen,
gaan in het oude spoor:
mensen zijn vader en
zoon, en dat gaat maar door.

Leven is overal
tussen fabrieken en flat
bloemen en kinderspel,
licht op muziek gezet.

Is er een stad zonder
dood zonder duisternis,
komt er een stad waar de
zon niet meer nodig is?

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Mededelingen

Slotlied: 704

Dank, dank nu allen God
met hart en mond en handen,
die grote dingen doet
hier en in alle landen,
die ons van kindsbeen aan,
ja, van de moederschoot,
zijn vaderlijke hand
en trouwe liefde bood.

Die eeuwig rijke God
moge ons reeds in dit leven
een vrij en vrolijk hart
en milde vrede geven.
Die uit genade ons
behoudt te allen tijd,
is hier en overal
een helper die bevrijdt.

Lof, eer en prijs zij God
die troont in ’t licht daarboven.
Hem, Vader, Zoon en Geest
moet heel de schepping loven.
Van Hem, de ene Heer,
gaf het verleden blijk,
het heden zingt zijn eer,
de toekomst is zijn rijk.

Heenzending en zegen

Orgelspel

Collecte bij de uitgang

 

M E D E D E L I N G E N

Na de dienst bent u van harte welkom
om in de kerk nog een kop koffie of thee te drinken.

Komende dienst
Zondag 14 november is er een dienst vanuit de Marktpleinkerk om 11:00 uur
Voorganger is Ds. Gert Wybe van der Werff