Liturgie voor de Reformatiezondag op 31 oktober vanuit de Ontmoeting in Scheemda

U kunt deze dienst rechtstreeks bekijken via www.pgscheemda.nl

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Intochtslied  Lied 898: 1,3

Een vaste burcht is onze God,
een wal die ’t kwaad zal keren;
zijn sterke arm houdt buiten schot
wie zich niet kan verweren.
De vorst van het kwaad,
de aartsvijand staat
geharnast in ’t veld;
in list en in geweld
kan geen hem evenaren.

Al wordt de wereld ook een hel
en ’t leven niets dan lijden,
wij vrezen niet, – Immanuël
zal stellig ons bevrijden.
Hoe satan ook woedt
en wat hij ook doet,
’t is machtloos geweld, –
zijn vonnis is geveld.
Eén woord en hij moet vallen.

Stil gebed

Bemoediging en groet
V. Onze hulp in de naam van de Heer
G. Die hemel en aarde gemaakt heeft
V. Die trouw blijft tot in eeuwigheid
G. En het werk van zijn hand nooit loslaat
V. Er is genade voor ons en vrede
Van God onze vader en van Jezus Christus
G. Amen

Intochtslied  Lied 898: 4

Gods heilig woord alleen houdt stand,
Gods waarheid zal ons staven.
Hij leidt ons en met milde hand
schenkt Hij zijn geestesgaven.
Al rooft de tiran
ons wat hij maar kan,
ons goed en ons bloed, –
laat hem zijn overmoed!
Gods rijk blijft ons behouden.

Overlijdensbericht

Gedachtenislied Lied 961

Niemand leeft voor zichzelf
niemand sterft voor zichzelf.
Wij leven en sterven
voor God onze Heer,
aan Hem behoren wij toe.

Gebed om ontferming

Kyrie zang (301k)

Kyrie eleison.
Kyrie eleison.
Christe eleison.
Christe eleison.
Kyrie eleison.
Kyrie eleison.

Loflied Lied 302: 1,2,3,4

God in den hoog’ alleen zij eer
en dank voor zijn genade,
daarom, dat nu en nimmermeer
ons deren nood en schade.
God toont zijn gunst aan ons geslacht.
Hij heeft de vrede weergebracht;
de strijd heeft thans een einde.

U, Vader, U aanbidden wij,
wij zingen U ter ere;
onwrikbaar staat uw heerschappij,
voorgoed zult Gij regeren.
Gij hebt onmetelijke macht,
uw wil wordt onverwijld volbracht.
Die Heer is onze koning.

O Jezus, die de Christus zijt,
des Vaders Eengeboren,
Gij hebt ons van de toorn bevrijd
en redt wie was verloren.
Gij, Lam van God, voor ons geslacht,
verhoor ons roepen uit de nacht,
erbarm u over allen.

O heil´ge Geest, ons hoogste goed,
ten Trooster ons gegeven,
heb dank dat Gij ons delen doet
in Jezus’ dood en leven.
Beveilig ons in alle nood,
blijf ons nabij in angst en dood,
op U steunt ons vertrouwen.

Gebed om de Geest

Lezing Efeziërs 2.1–10

Antwoordlied Lied 117a: 1,2

Gij volken loof uw God en Heer
wil Hem het loflied zingen.
Laat de fonteinen van zijn eer
in ieder hart ontspringen,
omdat Hij u verkoren heeft,
omdat Hij u genade geeft,
door Christus, halleluja.

Hoe groot is zijn barmhartigheid
voor allen allerwege,
zijn waarheid en zijn tederheid
als overvloed van regen.
Zijn liefde duurt in eeuwigheid,
en geeft om niet de zaligheid.
Zing, zing Hem, halleluja.

Overdenking

Antwoordlied Lied 723: 1,2

Waar God de Heer zijn schreden zet
daar wordt de mens, van dwang gered,
weer in het licht geheven.
Als ’s Heren woord weerklinkt met macht
wordt aan het volk dat Hem verwacht
de ware troost gegeven.
Zijn Geest weerstaat de valse schijn
en schrijft in harten het geheim
van ’s Vaders grote daden.
Zo leven wij om Christus’ wil
te allen tijd gerust en stil
alleen van zijn genade.

O Heer, uw onweerstaanbaar woord
drijft rusteloos de eeuwen voort
wat mensen ook verzinnen.
En waar de weg onvindbaar scheen
mochten wij door geloof alleen
de tocht opnieuw beginnen.
Gij hebt de vaderen bevrijd
en uit het diensthuis uitgeleid
naar ’t land van melk en honing.
Hervorm, herschep ook ons geslacht,
opdat het door de wereldnacht
de weg vindt naar uw woning.

Inleiding over doop en belijdenis

Lied van Janine  Heer ik ben altijd bij u

Geloofsbelijdenis

Belofte gemeente

V. Gemeente, wilt u Janine naar uw vermogen
Jannie Geessien Westers-Leeuwerik
bijstaan om te groeien in dit geloof?
Wilt u haar helpen Christus na te volgen?
G. Ja, dat willen wij!

Belijdenis Janine

Gebed

Handoplegging

V. Wees gezegend met de gave van de Heilige Geest. Amen.
De volgende tekst geven wij als gemeente aan je mee.

“HEER, u kent mij, u doorgrondt mij,
u weet het als ik zit of sta,
u doorziet van verre mijn gedachten.
Ga ik op weg of rust ik uit, u merkt het op,
met al mijn wegen bent u vertrouwd.

Psalm 139: 1,2

Heer, die mij ziet zoals ik ben,
dieper dan ik mijzelf ooit ken,
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,
Gij volgt mij waar ik zit of sta.
Wat mij ten diepste houdt bewogen,
’t ligt alles open voor uw ogen.

Gij zijt zo diep vertrouwd met mij:
wie weet mijn wegen zoals Gij?
Gij kent mijn leven woord voor woord,
Gij hebt mij voor ik spreek gehoord.
Ja overal, op al mijn wegen
en altijd weer komt Gij mij tegen.

V. Gemeente, draag deze vrouw
die belijdenis van het geloof hebben afgelegd.
Ga met haar de weg van het Koninkrijk.
G. Amen

Antwoordlied Lied 357: 1,2,3

Heer, een nieuwgeboren kind
brengen wij verwonderd binnen,
vrolijk gaat de tocht beginnen
met muziek en met gezang:
welkom kind, je leven lang.

Bij de bronnen staan wij stil,
Jezus geeft voor nu en later
jou het kostbaar levend water,
jij mag in zijn woord voortaan
steeds weer kopje onder gaan.

Hoor ons zingen in uw huis,
lieve God, het kan niet zonder
want het leven is een wonder,
zingend voelen wij ons thuis,
zijn we bij U kind aan huis.

Inleiding

Vraag naar de naam

Doopgebed

Doopbelofte

Bediening van de doop

Belofte van de gemeente

V. Gemeente, wilt u deze jongetjes
Mart en Jort
naar uw vermogen helpen te groeien in dit geloof?
Wilt u hem helpen Christus na te volgen?

G. Ja dat beloven wij.

Zingen  Zegenlied Evangelische Liedbundel 444

Ik zegen jou in Jezus’ naam
Hij bewijst Zijn trouw
Ik zegen jou in Jezus’ naam
Hij blijft bij jou

Een bloem die in de schaduw groeit
Houdt z’n blaadjes dicht dicht
Een bloem bloeit open in de zon
Groeit naar het licht

Ik zegen jou in Jezus’ naam
Hij bewijst Zijn trouw
Ik zegen jou in Jezus’ naam
Hij blijft bij jou

Wanneer het leven tegenvalt
Mensen doen je zeer
Bedenk: op wie de regen valt
Groeit naar de Heer

Ik zegen jou in Jezus’ naam
Hij bewijst Zijn trouw
Ik zegen jou in Jezus’ naam
Hij blijft bij jou

Overhandiging doopkaars en doopkaart

Collecte

Dankgebed en voorbede

Slotlied Lied 418: 1,2,3,4

God, schenk ons de kracht
dicht bij U te blijven,
dan zal ons geen macht
uit elkander drijven.
Zijn wij in U een,
samen op uw wegen
dan wordt ons tot zegen
lachen en geween.

Niemand kan alleen,
Heer, uw zegen dragen;
zegen drijft ons heen
naar wie vrede vragen.
Wat Gij schenkt wordt meer
naar gelang wij delen,
horen, helpen, helen, –
vruchtbaar in de Heer.

Vrede, vrede laat
Gij in onze handen,
dat wij die als zaad
dragen door de landen,
zaaiend dag aan dag,
zaaiend in den brede,
totdat in uw vrede
ons hart rusten mag.

God, schenk ons de kracht
dicht bij U te blijven,
dan zal ons geen macht
uit elkander drijven.
Zijn wij in U een,
samen op uw wegen
dan wordt ons tot zegen
lachen en geween.

Zegen

Amen – gezongen

Orgelspel                                        

M E D E D E L I N G E N

Volgende week zondag (7 november) is er een dienst in de Marktpleinkerk.
Voorganger is Ds. Gert Wybe van der Werff

——————————————–

Agenda Bezinning & Cultuur

1 november
Allerheiligenmarkt ,
kerk open van 10-16 uur.

3 november
Ons Gebouw, 19.30 uur
Muziekavond met Matthieu ter Horst.