Liturgie voor de dienst op zondag 24 oktober vanuit de Marktpleinkerk in Winschoten

 

Voorganger Ds. Itse J. de Boer
Lector Janny van Lang
Ouderling Boukje Haan
Diaken Wijbrand Medendorp
Organist Wim Westerman
Beeldregistratie Sander Tiggelaar

U kunt deze dienst rechtstreeks (en later) bekijken via de link op deze liturgie en via www.vennekerk.nl/kerkdiensten.

Orgelspel                                        

Woord van Welkom

Votum
In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Amen.                                                       (Allen gaan staan)

Groet
Genade zij u en vrede van God onze Vader
en van Jezus Christus, de Heer

Bemoediging:  
V: Onze hulp is in de Naam van de HEER,
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Gebed van toenadering

Aanvangslied: Lied 130a, alle verzen

1. Uit angst en nood stijgt mijn gebed.
O Heer, wil naar mij horen!
Wanneer Gij op ons falen let,
zijn wij, o God verloren.
Maar in uw eindeloos geduld
delgt Gij de menselijke schuld
en zegent die U vrezen.

2. Ik hoop op God de Heer en wacht
het woord dat Hij zal spreken.
Al loopt het naar de middernacht,
ik volg zijn heilig teken.
Mijn hart is in de donkerheid
een wachter die het licht verbeidt,
een wachter op de morgen.

3. Hoop, Israël, op God de Heer
die rijk is aan genade.
Want Hij verlaat u nimmermeer,
al kiest gij ook ten kwade.
Hij leidt u door de woestenij
en maakt gans Israël eens vrij
van ongerechtigheden.

KYRIEBED met gezongen Kyrie  (Lied 301h)

Glorialied: Lied 725, alle verzen.

1. Gij boden rond Gods troon,
die van Zijn aangezicht,
de weerglans verder draagt,
op vleugels van het licht,
draagt met Uw stem,
ons mensenlied.
Opdat het zingt
alleen voor Hem!

2. O heiligen vanouds,
die ons zijn voorgegaan
en alle strijd voorbij,
nu rond Uw koning staan,
uw grote koor,
in ’t zoete licht
van Zijn gezicht,
zingt ons nu voor!

3. Gij heiligen van hier,
zing met uw aardse stem
hoezeer uw hart verlangt
naar ’t nieuw Jeruzalem.
Hef dan het hoofd
en leef voorgoed
haar tegemoet.
God zij geloofd.

4. Ook ik zing voluit mee,
de glorie van de naam,
met hart en ziel ben ik,
Zijn liefde toegedaan!
dat tot het eind,
mijn leven lang
vol van gezang,
om Hem mag zijn!

Gebed

V: De Heer zal bij u zijn
A: DE HEER ZAL U BEWAREN 
…………………………………….

1e Lezing: Jesaja 59: 1 en 2 en de verzen 9 t/m 19 (lector)

Zingen: Lied 859: 1, 3 en 4

1. Schuldig staan wij voor U, Heer,
schuldig, onweersproken.
Tel de duizendmaal dat wij
U hebben ontbroken.
Zie ons aan ; onze naam
had Gij opgeschreven
in uw boek des levens.

3. Zwijgend in de eigen schuld
duchten wij het duister.
Gij onthult ons uw geduld
als uw liefde luistert.
Wil de klacht / dat de nacht
dood loopt in ons vragen,
verre van ons dragen.

4. Onze ontrouw hebt Gij ver
achter U geworpen.
Gij verheft uw aangezicht
als de nieuwe morgen.
Uw gericht / schept ons licht,
waar wij onze wegen
kiezen met uw zegen.

Evangelielezing:    Marcus 10: 46 t/m 52 (predikant)

Zingen: Lied 339a (lofverheffing)

U komt de lof toe, U het gezang,
U alle glorie, o Vader.
O Zoon, o Heilige Geest
In alle eeuwen der eeuwen.

Overdenking

Orgelspel        

Zingen: Lied 909, alle verzen

1. Wat God doet, dat is welgedaan,
zijn wil is wijs en heilig.
‘k Zal aan zijn hand vertrouwend gaan,
die hand geleidt mij veilig.
In nood is mij
zijn trouw nabij.
Ja Hij, de Heer der heren,
blijft eeuwig wijs regeren.

2. Wat God doet, dat is welgedaan.
Hij is mijn licht en leven.
Ik wil mijzelf van nu voortaan
blijmoedig aan Hem geven,
omdat ik weet
in vreugd en leed:
zijn vaderlijke ontferming
blijft eeuwig mijn bescherming.                      

3. Wat God doet, dat is welgedaan,
daar laat ik het bij blijven.
Al moet ik door de engten gaan
waar mij de dood zal drijven
als God mijn leidt
kan ik de tijd
van duisternis verdragen:
ik zal zijn licht zien dagen.

Dankzegging, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Collecte: 1. Diaconie 2. Kerk

Slotlied:  Lied 825: 1, 4 en 5

1. De wereld is van Hem vervuld,
die ’t kennen gaat te boven,
wiens heerlijkheid ons is verhuld,
in vonken licht verstoven.
Geen mensenoog heeft Hem gezien
wien elk zijn tempel bouwt, in wien
onwetend wij geloven.

4. Hij meet ons tijd en ruimte toe
genoeg om hem te vinden.
Hij kent ons toch, Hij weet toch hoe
wij tasten in den blinde
naar Hem, uit wie ons leven is.
Eens treedt Hij uit de duisternis
en noemt ons zijn beminden.

5. Ja, Hij is elk van ons nabij,
hoe hemelhoog verheven;
in Hem bestaan, bewegen wij,
in Hem is heel ons leven.
Dat heeft Hij aan het licht gebracht:
de mensen zijn van zijn geslacht,
voorgoed met Hem verweven.

Zegen

Orgelspel

M E D E D E L I N G E N

Na de dienst bent u van harte welkom
om in de kerk nog een kop koffie of thee te drinken.

Komende dienst
Zondag 31 oktober is de Reformatiedienst om 9.30 uur
in De Ontmoeting in Scheemda
Voorganger is ds. A. Baan

Toelichting:
Zondag 31 oktober is het reformatiedag. Het is dan 504 jaar geleden dat Maarten Luther zijn 95 stellingen publiceerde.
Die publicatie zette de Reformatie in gang, het proces van kerkhervorming dat uiteindelijke ertoe leidde dat onze Protestantse kerk ontstond. We gedenken deze dag in een gezamenlijke dienst van onze streekgemeente in de Ontmoeting te Scheemda.
Thema van deze dienst is ‘Goede Genade”. Maarten Luther was de theoloog van de genade.
Hij benadrukte dat we de genade van God niet kunt verdienen maar dat we die “om niet” geschonken krijgen.
In deze dienst ontvangen twee kinderen uit de gemeente van Scheemda de heilige doop.
De dienst staat onder leiding van dominee Ariaan Baan

——————————————–

Agenda Bezinning & Cultuur

27 oktober
Koffiemorgen in de Marktpleinkerk. De kerk is open van 10.00-12.30 uur.

27 oktober
Meditatief dansen in de Ontmoeting te Scheemda of in Irene te Winschoten o.l.v. Ulrike Neumann. Aanvang: 10.00 uur. Kosten: € 10,- pp. Een keer kosteloos proberen mag ook.

29 oktober
Wijnproeverij die aansluit bij het jaarthema. Aanvang: 19.30 uur in de Marktpleinkerk Kosten: € 10,- pp. Aanmelding via: Ds. Bert L. van der Woude

1 november
Allerheiligenmarkt ,
kerk open van 10-16 uur.

3 november
Ons Gebouw, 19.30 uur
Muziekavond met Matthieu ter Horst.