Liturgie voor de dienst op Israëlzondag vanuit de Marktpleinkerk in Winschoten

Liturgie voor de 3e zondag van de Herfst, 3 oktober in de Martkpleinkerk in Winschoten

Deze dienst is te beluisteren en te bekijken via deze liturgie en via http://www.vennekerk.nl

Voorganger Ds. Bert L. van der Woude
Lector Koos Akkerman
Ouderling Janny van Lang
Diaken Cor Vos
Organist Bouko Tiggelaar
Beeldregistratie Sander Tiggelaar

 

Orgelspel

Woord van Welkom

Votum
In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Amen. (Allen gaan staan)

Groet
Genade zij u en vrede van God onze Vader
En van Jezus Christus, de Heer A: AMEN.

Bemoediging:
V: Onze hulp is in de Naam van de HEER,
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Gebed van toenadering

Aanvangslied: Lied (Psalm 121)

1 Ik sla mijn ogen op en zie
de hoge bergen aan,
waar komt mijn hulp vandaan?
Mijn hulp is van mijn Here, die
dit alles heeft geschapen.
Mijn herder zal niet slapen.

2 Uw wank’le voeten zet Hij vast,
als gij geen uitkomst ziet:
uw wachter sluimert niet!
Zijn oog wordt door geen slaap verrast,
Hij wil, als steeds voor dezen,
Israël wachter wezen.

3 De Heer brengt al uw heil tot stand,
des daags en in de nacht houdt
Hij voor u de wacht.
uw schaduw aan uw rechterhand;
de zon zal U niet schaden,
de maan doet niets ten kwade.

4 De Heer zal u steeds gadeslaan,
Hij maakt het kwade goed,
Hij is het die u hoedt.
Hij zal uw komen en uw gaan,
wat u mag wedervaren, i
n eeuwigheid bewaren.

KYRIEGEBED met gezongen Kyrie (Lied 301h)

 

Glorialied: Lied 305

1 Alle eer en alle glorie geldt de luisterrijke naam!
Vier de vrede die Hij heden uitroept over ons bestaan.
Aangezicht / vol van licht, zie ons vol ontferming aan!

2 Alle eer en alle glorie geldt de Zoon, de erfgenaam!
Als genade die ons toekomt is Hij onze nieuwe naam.
Licht uit licht, / vergezicht, steek ons met uw stralen aan

3 Alle eer en alle glorie geldt de Geest die leven doet,
die de eenheid in ons ademt, vlam, die ons vertrouwen voedt!
Levenszon, / liefdesbron, maak de tongen los voorgoed!

Kindernevendienst.

Zingen: Samen in het licht

1 Wij gaan voor even ut elkaar en delen nu het licht dat licht vertelt ons iets van God, Hij blijft op ons gericht.

2 Wij geven Gods verhalen door en wie zich openstelt ervaart misschien een beetje licht door wat er wordt verteld.

3. Straks zoeken wij elkaar weer op en elk heeft zijn verhaal. Het licht verbindt ons met elkaar, het is voor allemaal.

Gebed

V: De Heer zal bij u zijn
A: DE HEER ZAL U BEWAREN ……………………………

1e Lezing: Hooglied 1 : 1 – 8

Zingen: Lied 629 : 1, 2, 6 en 7

2 Ik ben in mijn hof gekomen,
o mijn zuster, mijn bruid,
Ik neem de mirre,
de specerij, de honing,
vrienden, drink en wees verblijd!

6 eIk ben als een lied ontstegen
aan de val van de tijd,
Ik ben de alfa
en Ik ben de omega,
Ik leef tot in eeuwigheid.

7 Ik ben in mijn hof gekomen.
tot mijn zuster, mijn bruid:
hemel op aarde, de hemel is mijn woning,
aarde, breek in jubel uit!

Evangelielezing: Marcus 10 : 1-12

Gezongen Acclamatie: U komt de lof toe,
U het gezang, U alle glorie, O Vader, O Zoon,
O Heilige Geest, In alle eeuwen der eeuwen.

Overdenking Orgelspel

Muziek: Max Bruch, Kol Nidrei, opus 47
(Alle geloften … )

Bewerkt door:  J.F. Zygel
Cello – Sonia Wieder-Atherton
Piano – Daria Hovora

https://www.youtube.com/watch?v=uu-jR8kI_yM

Overlijdensbericht. Lied ter nagedachtenis: Lied 961 (2x)

Dankzegging, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Collecte: 1. Diaconie 2. Kerk

Slotlied: Lied 791

1 Liefde, eenmaal uitgesproken
als Uw woord van het begin.
Liefde, wil ons overkomen
als geheim en zegening.

2 Liefde, die ons hebt geschapen,
vonk waarmee Gijzelf ons raakt,
alles overwinnend wapen,
laatste woord dat vrede maakt.

3 Liefde, luidt de Naam der namen
waarmee Gij U kennen laat.
Liefde vraagt om ja en amen,
ziel en zinnen metterdaad.

4 Liefde waagt zichzelf te geven,
ademt op van goede trouw.
Liefde houdt ons in het leven,-
daarop hebt Gij ons gebouwd.

5 Liefde laat zich voluit schenken
als de allerbeste wijn.
Liefde blijft het feest gedenken
waarop wij Uw gasten zijn.

6 Liefde boven alle liefde,
die zich als de hemel welft
over ons: wil ons genezen,
Bron van liefde, Liefde zelf!

Zegen

 

U kunt deze dienst bekijken en beluisteren via
www.vennekerk.nl

M E D E D E L I N G E N

Na de dienst bent u van harte welkom
om in de kerk nog een kop koffie of thee te drinken.

Komende diensten

Zondag 10 oktober is de dienst om 9.30 uur in de Marktpleinkerk
Voorganger is ds. Bert L. van der Woude

Agenda Bezinning & Cultuur

5 oktober
Wijkresto in Ons Gebouw, 17.30 – 19.30 uur. Kosten: € 5,- pp. Aanmelding via ds. Bert L. van der Woude.

6 oktober
Koffiemorgen in de Marktpleinkerk. De kerk is open van 10.00-12.30 uur.

7 oktober
Gespreksavond o.l.v. Ds. Gert Wybe van der Werff met als thema: ‘herkerken’.
Aanvang: 20.00 uur in Ons Gebouw. Aanmelding via ds. Gert Wybe van der Werff.

8 oktober
Bijbels koken. Aanvang: 17.00 uur in Ons Gebouw. Voor het eerste sinds lange tijd weer een avond bijbels koken waarin we samen gerechten bereiden met een bijbels karakter en daar met elkaar van genieten. Kosten: € 17,50 pp. Aanmelding via: Ds. Bert L. van der Woude.

12 oktober
Broodnodige gesprekken rond het Onze Vader. Gespreksgroep voor senioren in Ons Gebouw Winschoten met gezamenlijke lunch. Aanvang 12.30 uur. Kosten: € 5,- pp. Aanmelding via ds. Bert L. van der Woude (blvanderwoude@planet.nl).

ds. Bert L. van der Woude

Sinds april 2000 werk ik als predikant binnen wat nu de Protestantse Gemeente Winschoten (PGW) heet. De eerste zeven jaar nog in combinatie met de gereformeerde kerk van Westerlee en nu ruim tien jaar volledig in Winschoten.