Liturgie voor de viering in de Marktpleinkerk op 26 september 2021 waarin nieuwe ambtsdragers worden bevestigd

Tweede zondag van de Herfst op 26 september 2021 in de Marktpleinkerk in Winschoten

U kunt deze dienst bekijken via deze liturgie of via http://www.vennekerk.nl

Voorgangers Ds. Bert L. van der Woude, Ds. Gert Wybe van der Werff
Lector Anke Bos
Ouderling Sylvia Bakker
Diaken Geert Tuin
Organist Wim Westerman
Geluids- en beeldregistratie Sander Tiggelaar

(Het is helaas nog niet mogelijk om de dienst te beluisteren via www.kerkomroep.nl)

Orgelspel: Offertoire sol mineur van César Franck (1822-1890)

Woord van Welkom

Votum
In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Amen. (Allen gaan staan)

Groet
Genade zij u en vrede van God onze Vader
En van Jezus Christus, de Heer
A: AMEN.

Bemoediging:
V: Onze hulp is in de Naam van de HEER,
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Gebed van toenadering

Aanvangslied: Lied 275

1 Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig
en hoe onzegbaar ons nabij.
Gij zijt gestadig met ons bezig,
onder uw vleugels rusten wij.

2. Gij zijt niet ver van wie U aanbidden,
niet hoog en breed van ons vandaan.
Gij zijt zo mens´lijk in ons midden
dat Gij dit lied wel zult verstaan.

3. Gij zijt onzichtbaar voor onze ogen
en niemand heeft U ooit gezien.
Maar wij vermoeden en geloven
dat Gij ons draagt, dat Gij ons dient.

4. Gij zijt in alles diep verscholen,
in al wat leeft en zich ontvouwt.
Maar in de mensen wilt Gij wonen
met hart en ziel aan ons getrouwd.

5. Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig
waar ook ter wereld mensen zijn.
Blijf zo genadig met ons bezig,
tot wij in U volkomen zijn.

KYRIEGEBED met gezongen Kyrie

Glorialied (Lied 305)

1 Alle eer en alle glorie geldt de luisterrijke naam!
Vier de vrede die Hij heden uitroept over ons bestaan.
Aangezicht / vol van licht, zie ons vol ontferming aan!

2 Alle eer en alle glorie geldt de Zoon, de erfgenaam!
Als genade die ons toekomt is Hij onze nieuwe naam.
Licht uit licht, / vergezicht, steek ons met uw stralen aan

3 Alle eer en alle glorie geldt de Geest die leven doet,
die de eenheid in ons ademt, vlam, die ons vertrouwen voedt! Levenszon,
/ liefdesbron, maak de tongen los voorgoed!

Gebed

V: De Heer zal bij u zijn
A: DE HEER ZAL U BEWAREN
……………………………

1e Lezing: Numeri 11 : 24-29

Zingen: Lied 1009

1 O lieve Heer, geef vrede
aan allen hier beneden
die uitzien naar uw feest,
opdat de mensen weten:
uw heilige profeten
zijn niet verblind geweest.

2 Doe onze ogen stralen,
doe ons het hart ophalen
aan blijdschap na verdriet;
o God voor wie verschijnen
Christus en al de zijnen,
versmaad hun smeken niet!

3 Verlos ons van de boze,
laat niet de goddelozen
op aarde koning zijn!
Laat ons uw land betreden,
dat zal een land van vrede
van melk en honing zijn.

Evangelielezing: Marcus 9 : 38-50

Overdenking

Orgelspel: Andantino uit 26 versets posthumes) van Léon Boëllmann (1862-1897)

Zingen: Lied 315

1 Heb dank, o God van alle leven,
die zijt alleen Uzelf bekend,
dat Gij uw woord ons hebt gegeven,
uw licht en liefd’ ons toegewend.
Nu rijst uit elke nacht uw morgen,
nu wijkt uw troost niet meer van de aard,
en wat voor wijzen bleef verborgen
werd kinderen geopenbaard.

2 En of een mens al diep verloren
en ver van U verzworven is,
Gij noemt zijn naam, hij is herboren,
vernieuwd door uw getuigenis.
Uw woord, dat spreekt in alle talen,
heeft uit het graf ons opgericht,
doet ons in vrijheid ademhalen
en leven voor uw aangezicht.

3 Gemeente, aan wier aardse handen
dit hemels woord is toevertrouwd,
o draag het voort naar alle landen,
vermenigvuldigd duizendvoud.
Een stem zegt: roep! Wat zoudt gij roemen
op mensengunst of heerlijkheid?
’t Verwaait als gras en weidebloemen.
Gods woord bestaat in eeuwigheid.

D I E N S T V A N B E V E S T I G I N G

Geloofsbelijdenis (allen staan)

Ik geloof in God, die de liefde is
en die de aarde aan alle mensen gegeven heeft.
Ik geloof niet in het recht van de sterkste,
in de macht van wapens
in de macht van onderdrukking

Ik geloof in Jezus Christus,
die gekomen is om ons te genezen en die ons
van alle dodelijke afhankelijkheden bevrijdt.
Ik geloof niet dat oorlogen onvermijdelijk zijn,
de vrede onbereikbaar is.
Ik geloof in de gemeenschap der heiligen,
de kerk die geroepen is
om in dienst van alle mensen te staan.
Ik geloof niet dat lijden vergeefs moet zijn,
of dat God de vernietiging van de aarde gewild heeft.

Ik geloof dat God voor de wereld een orde wil
die op gerechtigheid en liefde gegrondvest is
en dat alle mannen en vrouwen
mensen met gelijke rechten zijn.

Ik geloof in Gods belofte
van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde,
waar gerechtigheid en vrede elkaar
met een kus begroeten.

in liefde met open handen
vrede op aarde.
Amen. (Wereldraad van kerken, Seoul 1990)

Zingen: Lied 675 : 1

Geest van hierboven, leer ons geloven,
hopen, liefhebben door uw kracht!
Hemelse Vrede, deel U nu mede
aan een wereld die U verwacht!
Wij mogen zingen van grote dingen,
als wij ontvangen al ons verlangen,
met Christus opgestaan. Halleluja!
Eeuwigheidsleven zal Hij ons geven,
als wij herboren Hem toebehoren,
die ons is voorgegaan. Halleluja!

Afscheid aftredende ambtsdragers

Voorganger: Van drie van onze ambtsdragers
nemen we vandaag afscheid, namelijk van

Eise Smid als ouderling en voorzitter van de kerkenraad

Harry Kiewiet als ouderling kerkrentmeester

Ellen Smid-Pouwer als ouderling kerkrentmeester

Voorganger: Geliefde zuster en broeders, uw dienstwerk als ouderling eindigt vandaag.
Wat blijft, ook nadat u van uw ambt ontheven bent, is de door u gegeven belofte van geheimhouding van wat mensen u hebben toevertrouwd.
Naar beste weten hebt u er naar gestreefd Christus’ kerk op te bouwen en de leden van de gemeente, die aan uw zorgen waren toevertrouwd, te dienen.

Laten we daarom danken en bidden.

Voorganger: Het past ons, HERE God, U dank te zeggen
voor de toewijding van degene, die zijn ambt nu neerlegt.
Voor zijn volharding en trouw prijzen wij U, Bron van alle goed.
Bevestig toch het werk onzer handen, bevestig dat.
U, die blijkens de kracht die in ons werkt, bij machte zijt oneindig
veel meer te doen dan wij bidden of beseffen.
U zij de heerlijkheid in de gemeente en in Jezus Christus tot in alle geslachten, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen.

Zingen: Lied (Psalm) 90 : 8

Laat, Heer, uw volk uw daden zien en leven
en laat uw glans hun kinderen omgeven.
Zie op ons neer met vriendelijke ogen.
O God, bescherm ons in ons onvermogen
Bevestig wat de hand heeft opgevat,
het werk van onze hand, bevestig dat.

Enkele persoonlijke woorden

Presentatie van de aantredende ambtsdragers
Tot tweemaal toe heeft de kerkenraad u de namen bekend gemaakt van degenen die bevestigd zullen worden in het ambt van diaken of ouderling. Het zijn

als ouderling: Hindrikje Jantina Kruizinga-Broekema
Wilke Theodoor van der Wal

en als ouderling kerkrentmeester: Pieter Koersde

Tevens verheugt het ons u te kunnen meedelen dat de volgende ambtsdragers hebben toegezegd hun ambtstermijn te willen  verlengen:

De ouderlingen:

Klaaske Boven-Hemmes
Janny van Lang-Walters
Henny Muller-van Wieren
Corrie Troost-Scheltens
Tineke Wisman-Hamminga
Boukje Haan-Schuitema

de diakenen:
Herma Ufkes
Cor Vos
Riekel Beens

Toelichting bij de ambten

Zingen: Lied 971 : 1 en 2

1 Zing een nieuw lied voor God de Here en wees van harte zeer verblijd.
God wil alhier met ons verkeren, hier wordt een huis voor Hem bereid.
Hij heeft de hand en het verstand
gezegend voor het werk, de bouw van Christus’ kerk.

2 God wil aan ons telkens weer tonen dat Hij genadig is en trouw.
Dat Hij met ons samen wil wonen, geeft ons de moed voor dit gebouw.
Maar niet met steen en hout alleen is ’t grote werk gedaan.
’t Zal om onszelve gaan.

Vragen bij de bevestiging

Voorganger: Geliefde zuster en broeders, u die bevestigd zult worden in het ambt van ouderling, dat u in geloof
uw dienst mag aanvaarden: Ik verzoek u op te staan en op de volgende vragen antwoord te geven:

Bent u ervan overtuigd, dat God u door Zijn gemeente tot deze dienst heeft geroepen?

Aanvaardt u de bijbel, die een licht op ons pad is, als bron van inspiratie voor het geloof, zodat u ook afwijst en daadwerkelijk wilt tegengaan wat daarmee in strijd is?

Belooft u uw ambt trouw te bedienen, met liefde voor de gemeente en voor alle mensen die de Heer op uw weg brengt?

Belooft u geheim te houden wat mensen u toevertrouwen en bent u bereid dit alles te doen overeenkomstig het geloof en het inzicht van de kerk?

Antwoord, bevestiging en zegen onder handoplegging

Vraag aan de gemeente:
Voorganger: Gemeente van Winschoten:

Nu deze zuster en broeders tot ouderling bevestigd zijn,
belooft u hen te aanvaarden,
hen te omringen met uw medeleven,
hen te dragen in uw gebeden en met hen
mee te werken in de dienst aan onze Heer?
Broeders en zusters wat is daarop uw antwoord?


Ja, dat beloven wij

Zegenbede door de gemeente : Lied: 415

1 Zegen hen, Algoede,
neem hen in uw hoede
en verhef uw aangezicht
over hen en geef hen licht.

2 Stort, op onze bede,
in hun hart uw vrede,
en vervul hen met de kracht
van uw Geest bij dag en nacht.

3 Amen, amen, amen!
Dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer,
amen, God, uw naam ter eer!

Dankzegging, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Slotlied: Lied 442
1 Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen.
Verlos mij van mijn bange pijn!
Zie, heel mijn hart staat voor U open
en wil, o Heer, uw tempel zijn.
O Gij, wien aard’ en hemel zingen,
verkwik mij met uw heil’ge gloed.
Kom met uw zachte glans doordringen,
o zon van liefde, mijn gemoed!

2 Vervul, o Heiland, het verlangen,
waarmee mijn hart uw komst verbeidt!
Ik wil in ootmoed U ontvangen,
mijn ziel en zinnen zijn bereid.
Blijf in uw liefde mij bewaren,
waar om mij heen de wereld woedt.
O, mocht ik uwe troost ervaren:
doe intocht, Heer, in mijn gemoed!

Zegen

Orgelmuziek: Allegro maestoso. (Uit 24 Pièces) André Fleury (1903-1995)

De kerkenraad wenst u allen een goede en gezegende dienst.

U kunt de dienst bekijken en/of beluisteren via www.kerkomroep.nl en via live streaming (www.vennekerk.nl)

Na na afloop van de dienst is er ruimte om de afgetreden ambtsdragers te bedanken en de nieuwe bevestigde
ambtsdragers geluk en sterkte te wensen.

ook bent van harte welkom om in de kerk koffie te blijven drinken.

Komende diensten:

Op zondag 3 oktober 2021 (Israëlzondag)
Is er een dienst in de Marktpleinkerk
Aanvang: 9.30 uur.
Voorganger: Ds. Bert L. van der Woude

Bezinning & Cultuur

Woensdag 29 september
Koffiemorgen in de Martkpleinkerk. De kerk is open
Van 10.00 – 12.00 uur

Woensdag 29 september
Muziek beluisterd & toegelicht door Matthieu ter Horst
In Ons Gebouw, Winschoten. Aanvang: 19.30 uur

Donderdag 30 september
Wereldkeuken met gerechten uit Frankrijk
Van 17.30 uur – 19.30 uur in Ons Gebouw Winschoten

Vrijdag 8 oktober 
om 17.00 uur
Bijbels koken in Ons Gebouw te Winschoten

 

ds. Bert L. van der Woude

Sinds april 2000 werk ik als predikant binnen wat nu de Protestantse Gemeente Winschoten (PGW) heet. De eerste zeven jaar nog in combinatie met de gereformeerde kerk van Westerlee en nu ruim tien jaar volledig in Winschoten.