Liturgie voor de regioviering op de startzondag op 19 september in de Vennekerk te Winschoten

Liturgie op de eerste zondag van de Herfst om 9.30 uur vanuit De Vennekerk.

U kunt deze dienst beluisteren via http://www.kerkomroep.nl

en bekijken via http://www.vennekerk.nl

Voorganger Ds. Bert L. van der Woude
Lector Hilda van der Woude
Ouderling Geesje Koers
Diaken Ineke Dusseljee
Organist Bouko Tiggelaar
Zangroep o.l.v. Victor Verhoef
Beeld en geluidsregistratie Sander Tiggelaar

 

Orgelspel

Woord van Welkom en aansteken van de tafelkaarsen

Votum
In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Amen. (Allen gaan staan)

Groet
Genade zij u en vrede van God onze Vader
En van Jezus Christus, de Heer
A: AMEN.

Bemoediging:
V: Onze hulp is in de Naam van de HEER,
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Intochtslied: Samen op Weg (melodie lied 665 )

1. Wij komen overal vandaan,
om met elkaar op weg te gaan
en streven naar verbondenheid.
Gemeente zijn in deze tijd.

2. Als streekgemeente zijn we zo,
een baken in de regio,
voor allen die in deze tijd,
op zoek zijn naar geborgenheid

3 Een nieuw seizoen, een goed verhaal
met jong en oud, in eigen taal,
en doen dat tot gedachtenis,
dat Christus in ons midden is.

4 De weg die wij nu samengaan,
is God erbij, Hij gaat vooraan!
‘t Beloofde land ligt in ‘t verschiet.
Hij leidt ons en verlaat ons niet.

Gebed om de nood van de wereld met gezongen Kyrie

Glorialied: Lied 305

1 Alle eer en alle glorie geldt de luisterrijke naam!
Vier de vrede die Hij heden uitroept over ons bestaan.
Aangezicht / vol van licht, zie ons vol ontferming aan!

2 Alle eer en alle glorie geldt de Zoon, de erfgenaam!
Als genade die ons toekomt is Hij onze nieuwe naam.
Licht uit licht, / vergezicht, steek ons met uw stralen aa

3 Alle eer en alle glorie geldt de Geest die leven doet,
die de eenheid in ons ademt, vlam, die ons vertrouwen voedt! Levenszon, / liefdesbron, maak de tongen los voorgoed!

Kindermoment
Zingen: Lied 923

1 Wil je wel geloven dat het groeien gaat
Klein en ongelooflijk als een mosterdzaad,
dat je had verborgen in de zwarte grond,
en waaruit een grote boom ontstond.

2 Wil je wel geloven het begin is klein,
maar het zal een wonder boven wonder zijn
als je het gaat wagen met Gods woord alleen;
dan gebeuren wond’ren om je heen.

3 Wil je wel geloven dat je vrede vindt,
als je vol vertrouwen leeft, zoals een kind.
Als je een geloof hebt als een mosterdzaad,
groeit de liefde uit boven_de haat.

Gebed om de Geest
V: De Heer zij met u
A: De Heer zal u bewaren ………….

Eerste lezing: Deuteronomium 6 : 1-12

Zingen: The Kingdom of God (zie blz. 5)

Evangelielezing: Mattheüs 6 : 7 – 21

Zingen: Zoekt eerst het koninkrijk van God (zie blz. 5 )

 

Overdenking Orgelmuziek

Muziek: Onze Vader verborgen, Huub Oosterhuis

Onze Vader verborgen
uw naam worde zichtbaar in ons
uw koninkrijk kome op aarde
uw wil geschiede, een wereld
met bomen tot in de hemel,
waar water schoonheid, en brood
gerechtigheid is, en genade –
waar vrede niet hoeft bevochten
waar troost en vergeving is
en mensen spreken als mensen
waar kinderen helder en jong zijn,
dieren niet worden gepijnigd
nooit één mens meer gemarteld,
niet één mens meer geknecht.
Doof de hel in ons hoofd
leg uw woord op ons hart
breek het ijzer met handen
breek de macht van het kwaad.
Van U is de toekomst
kome wat komt.

Voorbeden, stil gebed en gezongen Onze Vader:

Lied 370

Vader, die woont in hemels licht,
uw rijk geeft liefde een gezicht
uw naam is waard de hoogste eer!
Wij bidden om een ommekeer:
wek doden op, maak armen rijk,
laat komen Heer, uw koninkrijk.

Uw wil geschiede, goede God
laat ons niet over aan ons lot,
bewaar de aarde voor de dood
en geef van dag tot dag ons brood.
Vergeef als wij: laat uw geduld
steeds groter zijn dan onze schuld.

Leid ons niet in verzoeking Heer,
Verlos ons, maak ons meer en meer
tot mensen aan uw beeld gelijk
want u behoort het koninkrijk,
de kracht, de hoogste heerlijkheid
nu en in alle heerlijkheid.

Mededelingen en toelichting collecte

Slotlied: Lied 422

1 Laat de woorden die we hoorden klinken in het hart.
Laat ze vruchten dragen alle, alle dagen
door uw stille kracht.

2 Laat ons weten, nooit vergeten hoe U tot ons spreekt:
sterker dan de machten zijn de zwakke krachten,
vuur dat U ontsteekt.

3 Laat ons hopen, biddend hopen, dat de liefde wint.
Wil geloof ons geven
dat door zo te leven hier Gods rijk begint.

Zegen

Orgelmuziek

De streekkerkenraad wenst u allen (thuis
en in de kerk) een goede en gezegende dienst.

U kunt de dienst bekijken en/of beluisteren
via www.kerkomroep.nl en via live streaming
(www.vennekerk.nl)

Programma startzondag

Kerkdienst Vennekerk: 9.30 uur

11.00-11.30 uur: start fietstocht
(voor alternatief vervoer wordt gezorgd)

ca. 12.00 -13.00 uur: Muziek en hapjes in Meeden

ca. 13.00 – 14.00 uur: Lunch in de Ontmoeting te Scheemda

ca. 14.00 – 15.00 uur: Over de Brug in de Marktpleinkerk

ca. 15.30 uur: Afsluitende viering in de MPK

Bezinning & Cultuur

Woensdag 21 september
Wijkresto in Ons Gebouw, Winschoten (17.30 – 19.30 uur)

Woensdag 29 september
Muziek beluisterd & toegelicht door Matthieu ter Horst
In Ons Gebouw, Winschoten. Aanvang: 19.30 uur

Donderdag 30 september
Wereldkeuken met gerechten uit Frankrijk
Van 17.30 uur – 19.30 uur in Ons Gebouw Winschoten

i

ds. Bert L. van der Woude

Sinds april 2000 werk ik als predikant binnen wat nu de Protestantse Gemeente Winschoten (PGW) heet. De eerste zeven jaar nog in combinatie met de gereformeerde kerk van Westerlee en nu ruim tien jaar volledig in Winschoten.