Liturgie voor de dienst op zondag 12 september vanuit de Marktpleinkerk in Winschoten

 

Voorganger Pastor Tineke Huizing
Lector Ina Kruizinga
Ouderling Tineke Wisman
Diaken Tilly Ottevanger
Organist Jan Muller
Beeldregistratie Sander Tiggelaar

U kunt deze dienst rechtstreeks (en later) bekijken via www.vennekerk.nl en via deze liturgie. (Het is helaas nog niet mogelijk om de dienst te beluisteren via ‘www.kerkomroep.nl’. De nodige apparatuur wordt zo spoedig mogelijk aangesloten.)

Orgelspel                                       

Woord van Welkom 

Votum

Wij zijn samengekomen In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.Amen.
(Allen gaan staan)

Groet
V: Genade zij u en vrede van God onze Vader
en van Jezus Christus, de Heer
A: AMEN.

Bemoediging:
V: Onze hulp is in de Naam van de HEER,
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT, DIE TROUW HOUDT TOT IN EEUWIGHEID EN NIET LAAT VAREN HET WERK VAN ZIJN HANDEN.

Drempelgebed
V: Heer, wij staan hier voor U, met ons geloof en onze twijfel, met onze kracht en onze zwakheid, met onze vreugde en ons verdriet.
A: HEER, BEHOED ONS, KEER ONS NAAR U TOE EN SCHENK ONS DE ADEM VAN UW GEEST. AMEN

Zingen: Aanvangslied: Lied 287: 1,2,5

1. Rond het licht dat leven doet
groeten wij elkaar met vrede;
wie in voor- of tegenspoed
zegen zoekt, mag binnen treden,
bij de Heer zijn wij hier thuis,
kind aan huis.

2. Rond het boek van zijn verbond,
noemen wij elkaar bij name,
roepen wij met hart en mond,
levenswoorden: ja en amen,
als de kerk van liefde leest,
is het feest.

5. Rond het licht dat leven doet,
groeten wij elkaar met vrede.
Paaslicht straal ons tegemoet,
zegen wie uw liefde delen,
licht dat dit geheim behoedt:
God is goed.

Gebed om ontferming, met gezongen Kyrie (Lied 301h)

Zingen: Glorialied 303: 1,2,3

1. Zonne en maan, water en wind,
de bloem en het kind schiep onze God.
Hemel en aard’ heeft hij gemaakt.
Schepper, wij willen U danken.
Schepper, wij danken U.
Schepper, wij prijzen U.
Schepper, wij zingen uw heilige naam.

2. Jezus, Gods Zoon, leefde en stierf
voor allen, voor ons. Hij leeft vandaag
hier onder ons, hier onder ons.
Jezus, wij willen U danken.
Jezus, wij danken U.
Jezus, wij prijzen U.
Jezus, wij zingen uw heilige naam.

3. Geest die ons troost, levend nabij,
genezing en vuur. Adem van God,
kracht onderweg dag in dag uit.
Trooster, wij willen U danken
Trooster, wij danken U.
Trooster, wij prijzen U.
Trooster, wij zingen uw heilige naam\

Gebed van de zondag
V: De Heer zal bij u zijn
A: DE HEER ZAL U BEWAREN

Eerste lezing : Psalm 116

Zingen: Lied 116:1,3,8

1. God heb ik lief, want die getrouwe Heer
nam, toen ik riep, met toegenegen oren
mijn woorden aan. Hij zal mij blijven horen
en levenslang ben ik niet eenzaam meer.

3. Hij is goedgunstig in gerechtigheid,
Hij wil zich altijd over ons ontfermen.
Zijn kracht kwam mij, eenvoudige, beschermen.
Rust nu, mijn ziel, de Heer heeft u bevrijd.

8. Voor ’t oog van al de zijnen zal ik Hem
offers van dank naar mijn beloften brengen,
in ’s Heren voorhof mijn gejubel mengen
met uw lofprijzingen, Jeruzalem.

Evangelielezing: Marcus 9: 14-29

Zingen: Lied 325: 1,3

1. Dat woord, waarin ons richting werd gegeven,
dat onze gang bepaald heeft bij het leven,
dat in ons zwijgt en waakt en weet,
de wereld trouw in lief en leed,
dat ons de dood doet tegengaan:
dat was bij God, van meet af aan.

3. Dat woord stond Hem met raad en daad terzijde,
Toen Hij het licht, de zee, de aarde spreidde.
Het werd zijn liefste gezellin,
Het spreekt Hem moed en liefde in,
Opdat niet ooit zijn hart bezwijkt,
Zijn naam van deze wereld wijkt.

Overdenking                      

Orgelspel      

Zingen: Lied 657:1,2,4

1. Zo lang wij ademhalen
schept Gij in ons de kracht
om zingend te vertalen
waartoe wij zijn gedacht:
elkaar zijn wij gegeven
tot kleur en samenklank.
De lofzang om het leven
geeft stem aan onze dank.

2. Al is mijn stem gebroken,
mijn adem zonder kracht,
het lied op and’re lippen
draagt mij dan door de nacht.
Door ademnood bevangen
of in verdriet verstild:
Het lied van uw verlangen
heeft mij aan ’t licht getild!

4. Ons lied wordt steeds gedragen
door vleugels van de hoop,
het stijgt de angst te boven,
om leven dat verloopt.
Het zingt van vergezichten,
het ademt van uw Geest.
In ons gezang mag lichten
het komend bruiloftsfeest.

Geloofsbelijdenis:

Ik geloof in God die de aarde schiep als een huis van vrede voor de mensen, waar Hij in ons midden zou wonen. Die de mensen heeft gemaakt tot wat ze zijn, om van elkaar te houden en licht te zijn waar het duister is. Zijn licht scheen in de wereld in Jezus van Nazareth, mens van vlees en bloed. Hij liet ons zien wie God is, wat goed en rechtvaardig is. Het kwaad in de wereld liet Hem sterven, maar Hij stond op: bij God heeft de dood niet het laatste woord.Ik geloof in de Geest die werkt in iedere mens, om te leven in het rijk van God. Hij geeft ons het echte leven, mens te zijn voor Gods gezicht. Ik geloof met anderen, samen zijn wij op weg naar Gods wereld,  Zo zij het. Amen.

Dankgebed, Voorbeden, Onze Vader

Mededelingen en toelichting collectes

Zingen: Slotlied 418:1,2,3

1. God, schenk ons de kracht dicht bij U te blijven,
dan zal ons geen macht uit elkander drijven.
Zijn wij in U één, samen op uw wegen
dan wordt ons tot zegen lachen en geween.

2. Niemand kan alleen, Heer, uw zegen dragen;
zegen drijft ons heen naar wie vrede vragen.
Wat Gij schenkt wordt meer
naar gelang wij delen, horen, helpen, helen,
vruchtbaar in de Heer.

3. Vrede, vrede laat Gij in onze handen,
dat wij die als zaad dragen door de landen,
zaaiend dag aan dag, zaaiend in de brede,
totdat in uw vrede ons hart rusten mag.

Zegen         

Orgelspel    

De kerkenraad wenst u allen (thuis en in de kerk) een goede en gezegende dienst.

Kerkgangers zijn na afloop van de dienst
van harte welkom om koffie te blijven drinken in de kerk
Hierbij gelden de gebruikelijke coronamaatregelen

 

 MEDEDELINGEN:

 Komende dienst:
Op zondag 19 september
is de Startdienst in de Vennekerk
Aanvang: 9.30 uur
Voorganger: ds. Bert L. van der Woude

U kunt zich voor deze dienst bij
onze scriba, Boukje Haan aanmelden.

Gemeenteavond Streekgemeente

Op 15 september is er behalve de streekgemeenteavond  ook een middagbijeenkomst. Dit om meer gemeenteleden de mogelijkheid te geven de adviezen te horen en hierover in gesprek te gaan.
Beide bijeenkomsten zijn in het kerkgebouw De Verbinding, Hoofdweg 167 in Midwolda.
De middagbijeenkomst is om 15.00 uur (inloop  vanaf 14.30 uur) en ’s avonds is het om 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur).
Voor meer informatie, zie het kerkjournaal
van september, blz.14

Startzondag met als thema: ‘Uw rijk kome’
De startzondag van dit jaar wordt gehouden
op zondag 19 september in Vennekerk.
Daarna volgt een fietstocht langs
Meeden en Scheemda
met tot slot een viering in de Marktpleinkerk in Winschoten