Liturgie voor de dienst op zondag 5 september vanuit de Marktpleinkerk in Winschoten

Na lange tijd is de Marktpleinkerk weer gereed voor gebruik en wordt de eerste dienst gehouden op zondag 5 september op de 12e zondag van de Zomer

U kunt deze dienst rechtstreeks (en later) bekijken via www.vennekerk.nl en via deze liturgie (Het is vandaag helaas niet mogelijk om de dienst te beluisteren via ‘www.kerkomroep.nl’. De nodige apparatuur wordt zo spoedig mogelijk aangesloten.)

Voorgangers Ds. Itse J. de Boer en Ds. Bert L. van der Woude
Lector Anke Bos
Ouderling Eise Smid
Diaken Herma Ufkes
Organist Jan Muller
Geluid en beeldregistratie Bouko en Sander Tiggelaar

 

Orgelspel

Woord van Welkom en aansteken van de tafelkaarsen

Votum
In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Amen. (Allen gaan staan)

Groet
Genade zij u en vrede van God onze Vader
En van Jezus Christus, de Heer
A: AMEN.

Bemoediging:
V: Onze hulp is in de Naam van de HEER,
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Aanvangslied: Lied 280 in wisselzang

1(a) De vreugde voert ons naar dit huis
waar ’t woord aan ons geschiedt.
God roept zijn naam over ons uit
en wekt in ons het lied.

2 (v) Dit huis van hout en steen, dat lang
de stormen heeft doorstaan,
waar nog de wolk gebeden hangt
van wie zijn voorgegaan

3 (m) dit huis, dat alle sporen draagt
van wie maar mensen zijn,
de pijler die het alle schraagt,
wilt Gij die voor ons zijn?

4 (a) Zal dit een huis, een plaats zijn waar
de hemel open gaat,
waar Tijd ons met uw eng’len troost,
waar Gij U vinden laat?

5 (v) Onthul ons dan uw aangezicht,
uw naam, die mét ons gaat
en heilig ons hier met uw licht,
uw voorbedachte raad.

6 (m) Vervul ons met een nieuw verstaan
van ’t woord, waarin Gij spreekt
en reik ons zelf als leeftocht aan
het brood, dat Gij ons breekt.

7 (a) Dit huis slijt mét ons aan de tijd,
maar blijven zal de kracht
die wie hier schuilen verder leidt
tot alles is volbracht.

Gebed om de nood van de wereld met gezongen Kyrie

Glorialied: Lied 305

1 Alle eer en alle glorie geldt de luisterrijke naam!
Vier de vrede die Hij heden uitroept over ons bestaan.
Aangezicht / vol van licht, zie ons vol ontferming aan!

2 Alle eer en alle glorie geldt de Zoon, de erfgenaam!
Als genade die ons toekomt is Hij onze nieuwe naam.
Licht uit licht, / vergezicht, steek ons met uw stralen aa

3 Alle eer en alle glorie geldt de Geest die leven doet,
die de eenheid in ons ademt, vlam, die ons vertrouwen voedt! Levenszon, / liefdesbron, maak de tongen los voorgoed!

Korte toelichting bij de heringerichte Marktpleinkerk

Gebed om de Geest
V: De Heer zij met u
A: De Heer zal u bewaren ………….

Eerste lezing: Deuteronomium 4 : 1-2, 9-20

Zingen: Lied 320 : 1 t/m 4

1 Wie oren om te horen heeft
hore_naar de_ wet die God hem geeft:
Gij zult geen vreemde goden
maar Mij alleen belijden voortaan.
Hoor, Israël, mijn geboden.

2 Bemin uw Heer te allen tijd.
Dien Hem_met alles wat gij zijt.
Aanbid Hem in uw daden.
Dit is het eerste _en grote gebod,
de wil van God, uw Vader.

3 – Bied uw naaste_de helpende hand.
Spijzig d’ armen in uw land,
een woning wilt hen geven.
Het tweede_gebod is ’t eerste gelijk;
doet dit, en gij zult leven.

4 De macht der liefde is zo groot,
_geen water blust haar vuren uit,
wanneer zij is ontstoken.
Nu wil ontbranden_ aan liefdeswoord,
God heeft Het_tot ons gesproken.

Evangelielezing: Marcus 8 : 27 – 9 : 1

Zingen: Lied 339b

U komt de lof toe, U het gezang,
U alle glorie, o Vader, o Zoon, o Heilige Geest.
In alle eeuwen der eeuwen.

Overdenking

Orgelmuziek

Zingen: Lied 346 : 1 en 2, 9 en 10

1 Roept God een mens tot leven,
wie weet waarom en hoe,
hij moet zichzelf prijsgeven
hij leeft ten dode toe.

2 Gods woord roept door de tijden
zijn volk en grijpt het aan.
Hij doet het uitgeleide,
het moet de zee ingaan.

9 Wie weerloos in de aarde
als graan gestorven is,
wordt tot het brood verzameld
dat aller leeftocht is.

10 O Heer, Gij zult ons breken
en geven aan elkaar.
Uw tafel is het teken,
uw vrijmacht maakt het waar.

Voorbeden, stil gebed en Onze Vader

Mededelingen en toelichting collecte

Slotlied: Lied 315

1 Heb dank, o God van alle leven,
die zijt alleen Uzelf bekend,
dat Gij uw woord ons hebt gegeven,
uw licht en liefd’ ons toegewend.
Nu rijst uit elke nacht uw morgen,
nu wijkt uw troost niet meer van de aard,
en wat voor wijzen bleef verborgen
werd kinderen geopenbaard.

2 En of een mens al diep verloren
en ver van U verzworven is,
Gij noemt zijn naam, hij is herboren,
vernieuwd door uw getuigenis.
Uw woord, dat spreekt in alle talen,
heeft uit het graf ons opgericht,
doet ons in vrijheid ademhalen
en leven voor uw aangezicht.

3 Gemeente, aan wier aardse handen
dit hemels woord is toevertrouwd,
o draag het voort naar alle landen,
vermenigvuldigd duizendvoud.
Een stem zegt: roep! Wat zoudt gij roemen
op mensengunst of heerlijkheid?
’t Verwaait als gras en weidebloemen.
Gods woord bestaat in eeuwigheid.

Zegen

Orgelmuziek

De kerkenraad wenst u allen (thuis en in de kerk) een goede en gezegende dienst.

U kunt de dienst bekijken via live streaming
(www.vennekerk.nl & www.pg-winschoten.nl)

Kerkgangers zijn na afloop van de dienst
Van harte welkom om koffie te blijven drinken in de kerk
Hierbij gelden de gebruikelijke coronamaatregelen

Komende diensten:

Op zondag 12 september
is de dienst in de Marktpleinkerk
Aanvang: 9.30 uur
Voorganger: Pastor Tineke Huizing

U kunt zich voor deze dienst bij
Onze scriba, Boukje Haan aanmelden.

Gemeenteavond Streekgemeente

Op woensdag 15 september wordt er
een gemeenteavond voor alle leden
van de Streekgemeente gehouden
Aanvang: 19.30 uur
Locatie: De Verbinding, Hoofdweg 167 in Midwolda

Voor meer informatie, zie het kerkjournaal
van september, blz.14

Startzondag met als thema: Uw rijk kome

De startzondag van dit jaar wordt gehouden
op zondag 19 september in de Vennekerk.
Daarnaast volgt een fietstocht langs 
Meeden en Scheemda met tot slot
een viering in de Marktpleinkerk in Winschoten

ds. Bert L. van der Woude

Sinds april 2000 werk ik als predikant binnen wat nu de Protestantse Gemeente Winschoten (PGW) heet. De eerste zeven jaar nog in combinatie met de gereformeerde kerk van Westerlee en nu ruim tien jaar volledig in Winschoten.