Liturgie voor de viering op 29 augustus 2021 vanuit de Vennekerk in Winschoten

11e zondag van de zomer.

U kunt deze dienst beluisteren via http://www.kerkomroep.nl

en bekijken via http://www.vennekerk.nl

Voorganger Ds. Bert L. van der Woude
Lector Janny van Lang
Ouderling Boukje Haan
Diaken Wijbrand Medendorp
Organist Bouko Tiggelaar
Geluids- en beeldregistratie Sander Tiggelaar

Orgelspel

Woord van Welkom

Aansteken van de tafelkaarsen

Votum
In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Amen. (Allen gaan staan)

Groet
Genade zij u en vrede van God onze Vader
En van Jezus Christus, de Heer
A: AMEN.

Bemoediging:
V: Onze hulp is in de Naam van de HEER,
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Aanvangslied: Lied (Psalm) 139 : 1 en 2

1 Heer, die mij ziet zoals ik ben,
dieper dan ik mijzelf ooit ken,
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,
Gij volgt mij waar ik zit of sta.
Wat mij ten diepste houdt bewogen,
’t ligt alles open voor uw ogen.

2 Gij zijt zo diep vertrouwd met mij:
wie weet mijn wegen zoals Gij?
Gij kent mijn leven woord voor woord,
Gij hebt mij voor ik spreek gehoord.
Ja overal, op al mijn wegen
en altijd weer komt Gij mij tegen.

Gebed om de nood van de wereld, met gezongen Kyrie


Glorialied: LIed 305

1 Alle eer en alle glorie geldt de luisterrijke naam!
Vier de vrede die Hij heden uitroept over ons bestaan.
Aangezicht / vol van licht, zie ons vol ontferming aan!

2 Alle eer en alle glorie geldt de Zoon, de erfgenaam!
Als genade die ons toekomt is Hij onze nieuwe naam.
Licht uit licht, / vergezicht, steek ons met uw stralen aa

3 Alle eer en alle glorie geldt de Geest die leven doet,
die de eenheid in ons ademt, vlam, die ons vertrouwen voedt!
Levenszon, / liefdesbron, maak de tongen los voorgoed!

Gebed om de Geest
V: De Heer zij met u
A: De Heer zal u bewaren ………….

Eerste lezing: Zacharia 8 : 4-8, 20-23

4 Dit zegt de HEER van de hemelse machten: Opnieuw zullen er op de pleinen van Jeruzalem oude mensen zitten, steunend op hun stok vanwege hun hoge leeftijd, 5 en de straten zullen krioelen van de spelende kinderen. 6 Dit zegt de HEER van de hemelse machten: Ook al lijkt het jullie, die van dit volk nog over zijn, nu onmogelijk, waarom zou het voor mij onmogelijk zijn? – spreekt de HEER van de hemelse machten. 7 Dit zegt de HEER van de hemelse machten: Ik zal mijn volk bevrijden uit het land waar de zon opkomt en het land waar de zon ondergaat 8 en hen naar Jeruzalem brengen. Daar zullen ze wonen. Zij zullen mijn volk zijn en ik hun God, in onwankelbare trouw.

20 Dit zegt de HEER van de hemelse machten: Er zullen opnieuw mensen komen uit allerlei landen en steden. 21 De inwoners van de ene stad zullen naar de volgende stad gaan en zeggen: “Ga met ons mee. Wij zijn op weg om eer te bewijzen aan de HEER van de hemelse machten en zijn gunst af te smeken.” 22 Grote en machtige volken zullen naar Jeruzalem komen om daar de HEER van de hemelse machten te vereren en zijn gunst af te smeken. 23 En dit zegt de HEER van de hemelse machten: Als die tijd is gekomen, zullen tien mannen uit volken met verschillende talen een Joodse man bij de slip van zijn mantel grijpen met de woorden: “Wij willen ons bij u aansluiten, want we hebben gehoord dat God bij u is.”’

Lied: 1016

1 Kom, laat ons opgaan naar de berg
waar God de vrede leert:
een ploegschaar maak je van je zwaard,
een snoeimes van je speer.
Sjaloom, sjaloom, Jeruzalem.
Sjaloom, Jerualem.

2 Wij gaan waar onze voeten gaan,
God zet ons op het spoor
naar vrede en gerechtigheid,
zijn voetstap gaat ons voor.
Sjaloom, sjaloom, Jeruzalem.
Sjaloom, Jerualem.

3 Uit Sion zal de wet uitgaan
en uit Jeruzalem
het woord dat ons de vrede leert,
sjaloom in naam van Hem.
Sjaloom, sjaloom, Jeruzalem.
Sjaloom, Jerualem.

4 Wij gaan waar onze voeten gaan
de weg van onze Heer,
een ploegschaar maak je van je zwaard,
een snoeimes van je speer.
Sjaloom, sjaloom, Jeruzalem.
Sjaloom, Jerualem.

Evangelielezing: Marcus 8 : 22-26

22 Ze kwamen in Betsaïda. Er werd een blinde bij hem gebracht, en men smeekte hem om de man aan te raken. 23 Hij pakte de blinde bij de hand en bracht hem buiten het dorp. Hij deed wat speeksel op zijn ogen, legde er zijn handen op en vroeg: ‘Ziet u iets?’ 24 Hij begon weer te zien en zei: ‘Ik zie mensen, het zijn net bomen, maar ze lopen rond.’ 25 Daarna legde hij weer zijn handen op de ogen van de blinde. Deze sperde zijn ogen open en genas; hij zag alles nu heel helder. 26 Hij stuurde hem naar huis met de waarschuwing: ‘Ga het dorp niet in!’

Zingen: Lied 339a
U komt de lof toe, U het gezang,
U alle glorie, o Vader, o Zoon, o Heilige Geest.
In alle eeuwen der eeuwen.

Overdenking

Orgelmuziek

Zingen: Lied 534

1 Hij die de blinden weer liet zien,
hun ogen kleur liet ondervinden
is zelf het licht dat ruimte geeft:
ons levenslicht, de Zoon van God.

2 Hij die de lammen lopen liet
hun dode krachten deed ontvlammen
is zelf de weg tot waar geluk:
ons levenspad, de Zoon van God.

3 Hij die de armen voedsel gaf
met overdaad hen kwam verwarmen
is zelf het brood dat honger stilt:
ons levensbrood, de Zoon van God.

4 Hij die de doven horen deed
hun eigen oren deed geloven
is zelf het woord dat waarheid spreekt:
het levend woord, de Zoon van God.

Overlijdensbericht

Lied ter nagedachtenis: 961

Niemand leeft voor zichzelf, niemand sterft voor zichzelf
wij leven en sterven voor God onze Heer
aan Hem behoren wij toe.

Voorbeden, stil gebed en Onze Vader

Mededelingen en toelichting collecte

Slotlied: Lied 1014

1 Geef vrede door van hand tot hand,
je moet die schat bewaren;
bescherm haar als een tere vlam,
behoed haar voor gevaren.

2 Geef vrede door van hand tot hand
met liefde, onze redding;
wees vriendelijk in woord en daad
bewogen om Gods schepping.

3 Geef vrede door van hand tot hand,
als brood om uit te delen;
kijk ieder mens met warmte aan,
zo kunnen breuken helen.

4 De sterke, zachte hand zij dank,
die meer dan troost kan geven:
als woorden stokken, spreekt de hand
in vriendschap, steun en zegen.

5 Geef Christus door van hand tot hand,
zijn liefde schenkt ons leven.
Geef vrede door, geef haar een kans:
een schat om uit te delen.

Zegen

Orgelmuziek

De kerkenraad wenst u allen (thuis
en in de kerk) een goede en gezegende dienst.

U kunt de dienst bekijken en/of beluisteren
via www.kerkomroep.nl en via live streaming
(www.vennekerk.nl)

Kerkgangers zijn na afloop van de dienst
Van harte welkom om koffie te blijven drinken
Hierbij gelden de gebruikelijke coronamaatregelen

 

Komende diensten:

Op zondag 5 september
hopen we de Marktpleinkerk weer in gebruik te nemen
Aanvang: 9.30 uur
Voorgangers: Ds. Itse J. de Boer
Ds. Bert L. van der Woude

U kunt zich voor deze dienst bij
onze scriba, Boukje Haan aanmelden (0597-420980)

Gemeenteavond Streekgemeente

Op woensdag 15 september wordt er
een gemeenteavond voor alle leden
van de Streekgemeente gehouden
Aanvang: 19.30 uur
Locatie: De Verbinding, Hoofdweg 167 in Midwolda

Voor meer informatie, zie het kerkjournaal
van september, blz.14

Startzondag met als thema: Uw rijk kome

De startzondag van dit jaar wordt gehouden
op zondag 19 september in Vennekerk.
Daarnaast volgt een fietstocht langs 
Meeden en Scheemda met tot slot
een viering in de Marktpleinkerk in Winschoten

 

ds. Bert L. van der Woude

Sinds april 2000 werk ik als predikant binnen wat nu de Protestantse Gemeente Winschoten (PGW) heet. De eerste zeven jaar nog in combinatie met de gereformeerde kerk van Westerlee en nu ruim tien jaar volledig in Winschoten.