Liturgie voor de viering op zondag 22 augustus om 9.30 uur vanuit de Vennekerk in Winschoten

Tiende zondag van de zomer.

U kunt deze dienst beluisteren via http://www.kerkomroep.nl

of bekijken via http://www.vennekerk.nl

Voorganger Ds. Gert Wybe van der Werff
Lector Lenie de Vries
Ouderling Ellen Smid
Diaken Riekel Beens
Organist Wim Westerman
Beeld en geluidsregistratie Harald Rotgers

 

Orgelspel

Woord van Welkom

Aansteken van de tafelkaarsen moment van stilte

Votum
In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Amen.
(allen gaan staan)

Groet
Genade zij u en vrede van God onze Vader
En van Jezus Christus, de Heer
A: AMEN.

Bemoediging:
V: Onze hulp is in de Naam van de HEER,
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Gebed van toenadering

Aanvangslied: (Psalm) 84: 1,2,6

Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer,
het huis waar Gij uw naam en eer
hebt laten wonen bij de mensen.
Hoe brand ik van verlangen om
te komen in uw heiligdom.
Wat zou mijn hart nog liever wensen
dan dat het juichend U ontmoet
die leven zijt en leven doet.

Het heil dat uw altaar omgeeft
beschermt en koestert al wat leeft.
De mus, de zwaluw vindt een woning.
Haar jongen zijn in veiligheid.
Mij is een schuilplaats toebereid
in het paleis van U, mijn Koning.
Heil hen die toeven aan uw hof
en steeds zich wijden aan uw lof.

Want God onze Heer die ons mild
bestraalt als zon, beschermt als schild,
zal in genade ons verhogen.
Zijn hand onthoudt het goede niet
aan wie oprecht Hem hulde biedt
en eerlijk wandelt voor zijn ogen.
Heer, die het al in handen houdt,
welzalig die op U vertrouwt.

Gebed om ontferming met lied 301h

 

Loflied: 906: 1,6,8

God is tegenwoordig, God is in ons midden,
laat ons diep in ’t stof aanbidden.
God is in ons midden, laat nu alles zwijgen
alles in ons voor Hem neigen.
Wie de stem heft tot Hem
sla de ogen neder,
geve ’t hart Hem weder.

Streel Gij met uw stralen, God van licht en leven,
mijn gezicht tot U geheven.
Evenals de bloemen voor het zonlicht buiten
zo gewillig zich ontsluiten,
zo laat Gij zon van mij,
in uw licht mij groeien
voor U openbloeien.

Heer kom in mij wonen, zij mijn hart en leven,
U ten heiligdom gegeven.
Gij die zo nabij zijt, wend mij toe uw wezen,
dat Ge in mij uw beeld moogt lezen.
Waar ik ga zit of sta,
laat mij U aanschouwen,
met een stil vertrouwen.

D I E N S T V A N H E T W O O R D

Gebed
V: De Heer zal bij u zijn
A: DE HEER ZAL U BEWAREN
………

Eerste Schriftlezing: 2 Koningen 4:42-44

Lied: (Psalm) 147:5
Jeruzalem, gewijde woning,
prijs Sion, prijs den Heer uw Koning.
Als u een vijand aan wil randen
sluit Hij de poort met eigen handen.
Hij doet uw kindren veilig wonen,
vervult met heldenmoed uw zonen.
Uw daaglijks brood geeft Hij u heden.
Ja, altijd schenkt Hij u zijn vrede.

Tweede Schriftlezing: Marcus 8: 1-21

Lied: 995

O Vader, trek het lot u aan
van allen die door U bestaan.
Gij die geen stenen geeft voor brood,
wees met uw kinderen in nood;
en stil, God die rechtvaardig zijt,
de honger naar gerechtigheid.

O Vader, trek het leed u aan
van allen die met ons bestaan.
Gij hebt gezegd: geef gíj hun brood, –
doe ons hun naasten zijn in nood,
opdat zij weten wie Gij zijt:
de God van hun gerechtigheid.

Overdenking

Orgelspel

Lied: 390

Het brood in de aarde gevonden,
het brood door handen gemaakt,
het brood van tranen en zorgen,
dat brood dat naar mensen smaakt.

Het brood van oorlog en vrede,
dat dagelijks eendere brood,
het vreemde brood van de liefde,
het stenen brood van de dood.

Het brood dat wij duur verdienen,
ons lichaam, ons geld, ons goed,
het brood van ons samen leven,
die schamele overvloed

Dat brood dat wij moeten eten
om niet verloren te gaan.
Wij delen het met elkander
ons hele mensenbestaan.

Gij deelt het met ons, zo deelt Gij
U zelf aan ons uit voorgoed,
een mens om nooit te vergeten,
een God van vlees en bloed.

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Mededelingen

Slotlied: 146c: 1,5,7

Alles wat adem heeft love de Here,
zinge de lof van Isrels God!
Zolang ik hier in het licht mag verkeren,
roem ik zijn liefde en prijs mijn lot.
Die lijf en ziel geschapen heeft
worde geloofd door al wat leeft.
Halleluja! Halleluja!

O gij verdrukten, die onrecht moet lijden,
Hij die u recht verschaft is hier!
Hongrige, Hij wil u spijze bereiden,
dorstig, zie de heilsrivier!
Zijt gij geboeid, Hij maakt u vrij;
God schenkt genade velerlei.
Halleluja! Halleluja!

Roemt dan, gij mensen, en lofzingt tezamen
Hem die zo grote dingen doet.
Alles wat adem heeft roepe nu amen,
zinge nu blijde: God is goed!
Love dan ieder die Hem vreest
Vader en Zoon en Heilge Geest!
Halleluja! Halleluja!

Heenzending en zegen

Orgelspel

Collecte bij de uitgang

Komende diensten

Zondag 29 augustus is de dienst in de Vennekerk
Aanvang 9.30 uur
Voorganger is ds. Bert L. van der Woude

Op zondag 5 september wordt er sinds lange tijd een dienst gehouden in de Marktpleinkerk
Aanvang: 9.30 uur
Voorgangers: Ds. Itse J. de Boer uit Groningen en ds. Bert L. van der Woude

Bezinning &. Cultuur

 

Zomereditie wereldkeuken

Op woensdag 25 augustus wordt de 9e en laatste aflevering van de zomereditie van de Wereldkeuken gehouden.

Deze keer met gerechten uit de Indonesische keuken.

Aanvang: 17.30 uur – 19.30 uur.
Kosten: € 10,- pp.
Aanmelding via: Ds. Bert L. van der Woude  (0597-422112) blvanderwoude@planet.nl

Er is plaats voor maximaal 35 personen en er zijn op dit moment nog 10 plaatssen vrij. Wacht dus niet te lang met aanmelden.

 

Marktpleinkerk open op wonesdag 25 augustus. 

Vanaf 10.00 uur tot 12.30 uur is de Marktpleinkerk open en bent u welkom voor een kop koffie, een gesprek of samenzijn en er is gelegenheid de
de kerk te bekijken en kaarsje aan te steken.

De week hierna is de kerk open op donderdagmorgen 2 september van 10.00 – 12.30 uur.

Ook na de zomer blijft de mogelijkheid om de kerk te bezoeken op donderdagmorgen. 

 

 

 

 

ds. Bert L. van der Woude

Sinds april 2000 werk ik als predikant binnen wat nu de Protestantse Gemeente Winschoten (PGW) heet. De eerste zeven jaar nog in combinatie met de gereformeerde kerk van Westerlee en nu ruim tien jaar volledig in Winschoten.