Liturgie voor de vierde zomerdienst op 1 augustus vanuit de Ontmoeting in Scheemda

Deze dienst is te beluisteren via http://www.kerkomroep.nl

en te bekijken via www.pgscheemda.nl

Voorganger: Ds. Richard Offringa
Organist: Martha Luten
Ouderling van dienst: Tonnis Smit
Lector: Carla Smit

 

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Aanvangslied  Wij scholen samen rond het Woord  uit: Op vleugels, Sytze de Vries 37 (mel. gez 474 Liedboek v.d kerken)

Wij scholen samen rond het Woord
dat ons van God verhaalt.
De Geest schrijft het met vuur en vaart
in onze eigen taal.
Wij leven van dit gouden Woord
dat nieuwe wegen wijst.
Het biedt aan ieder onderdak
die naar Gods toekomst reist.

Wij vieren hoe zijn eerste Woord
ons met elkaar verbindt;
Te zingen van zijn liefde maakt
ons tot zijn huisgezin.
Wie door zijn Adem wordt bezield
gaat nooit de weg alleen;
wij raken aan elkaar gehecht
over de grenzen heen.

Bemoediging en groet

V. Onze hulp is in de naam van de Heer.
G. die de hemel en de aarde gemaakt heeft.
V. Die trouw is tot in eeuwigheid
G. die het werk van zijn handen niet loslaat.
V. Genade zij u en vrede van God onze Vader
en van onze Heer Jezus Christus
G. Samen in de naam van de Geest,
die onze harten verwarmt,
ons denken verlicht,
richting geeft aan ons handelen
en ons krachtig maakt.
AMEN

Lied 885: 1,2

Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader.
Er is geen schaduw van omkeer bij U.
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde,
die Gij steeds waart; dat bewijst Gij ook nu.
Groot is uw trouw o Heer, groot is uw trouw o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.

Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt;
kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst.
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.
Groot is uw trouw o Heer, groot is uw trouw o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.

Gedachtenismoment.

Lied 248:2

Die dan, als onze beden zwijgen,
als hier het daglicht onderduikt,
weer nieuwe zangen op doet stijgen,
ginds waar de nieuwe dag ontluikt.

Kyriëgebed afgesloten met 301k

GloriaLied: Aan u vader alle glorie uit; Liefste Lied 1 Sytze de Vries (mel. Lied 103c)

Aan u, Vader, alle glorie
om het lichten van uw trouw,
die met vrede uit den hoge
onze aarde nieuw bedauwt.
U de ere, U de glorie,
zon die ons in leven houdt.

Om de Zoon U alle glorie,
woord van eer ons toegezegd.
Vleesgeworden vriend en naaste,
ons tot brood voor onderweg.
U de ere, U de glorie,
woord op onze tong gelegd.

Door de Geest U alle glorie,
die als lofzang in ons leeft
en als nieuwe wind de aarde
eenmaal haar gelaat hergeeft.
U de ere, U de glorie,
adem die in mensen leeft.

Gebed om het Woord

1e Schriftlezing  Deuteronomium 10:12-21

Lied: 146c: 1,4

Alles wat adem heeft love de Here,
zinge de lof van Israëls God!
Zolang ik hier in het licht mag verkeren,
roem ik zijn liefde en prijs mijn lot.
Die lijf en ziel geschapen heeft
worde geloofd door al wat leeft.
Hallelujah! Hallelujah!

Hij is ’t, die hemelen, zeeën en aarde,
die al wat is tot aanzijn riep,
de enige God die zijn macht openbaarde, –
Hem is gehoorzaam wat Hij schiep.
Hij, die het al heeft in zijn hand,
houdt ook ons zwak geloof in stand.
Halleluja! Halleluja!

2e Schriftlezing: Marcus 7:1-23

Lied: 848:1,2,3,4,5

Al wat een mens te kennen zoekt
aan waarheid en aan zin:
het ligt verhuld in uw geheim
dat eind is en begin.

Geen mensenoog heeft dat gezien,
geen oor heeft het gehoord;
het wordt ternauwernood vermoed
en aarzelend verwoord.

De mens die naar uw wijsheid zoekt,
van harte, met verstand –
doet Gij uw wereld ondergaan
als maaksel van uw hand.

Als wij uw sporen bijster zijn,
Heer, geef ons denken moed;
leer ons te luisteren naar de Geest
die doven horen doet.

Eer aan de Vader, Zoon en Geest,
aan de drie-ene macht:
geheim dat aan de oorsprong staat
en in het eind ons wacht.

Overdenking

Lied. Op melodie lied 870

Maak heel mijn leven tot een lied.
ook als de dag verstilt.
Maak wie ik ben getuige van
uw wezen en uw wil.

In wie ik ben, in wat ik doe,
in al mijn gaan en staan
klinkt zo de lof aan U,  mijn God,
en wordt uw wil gedaan.

Vul mij daarom met diepe dank.
tot heel mijn leven zingt
van U en van uw liefde voor
wie klein is en gering.

Dank- en voorbeden met het Onze Vader

Inzameling van de gaven.

Slotlied: 218:1,2,4,5

Dank U voor deze nieuwe morgen,
dank U voor elke nieuwe dag.
Dank U dat ik met al mijn zorgen
bij U komen mag.

Dank U voor deze mooie aarde,
dank U voor sterren, maan en zon.
Dank U dat U ons wilt bewaren,
kracht en levensbron.

Dank U voor steun in moeilijkheden,
altijd ziet U naar mensen om.
Dank U voor vrienden en voor vreemden
die ik tegenkom.

Dank U voor alle mooie klanken,
al wat ik zien en horen kan.
Dank U – o God, ik wil U danken
dat ik danken kan.

Wegzending en Zegen. (met gezongen Amen 431b)

Orgelspel