Liturgie voor de derde zomerdienst op 25 juli vanuit de Ontmoeting in Scheemda

Deze dienst is te beluisteren via http://www.kerkomroep.nl

en te bekijken via www.pgscheemda.nl

Voorganger: Pastor Tineke Huizing

 

Orgelspel

Mededelingen

Aanvangslied 272:1,2   

Wij zoeken in uw huis uw aangezicht, o Here.
Naar vrede smachten wij, naar stille innigheid.
Laat ons van Jezus zelf, die op een berg klom, leren
alleen te zijn met U die geest en waarheid zijt.

Maar Jezus weend´ en bad, alleen, omdat de mensen
als schapen dwalen waar geen herder ’t oog op richt.
Verlos ons in zijn naam van onze ijd´le wensen.
Voor een gesloten hart blijft ook de hemel dicht.

Bemoediging en groet

Drempelgebed

Lied 272: 3,4           

Heer, wij gedenken U; laat ons dan nooit vergeten
de mensheid zonder God, de mensheid zonder brood.
Het bloed van Abel roept nog steeds tot ons geweten.
Wie ’t zingend overstemt is Kaïns deelgenoot.

De Heiland op de berg, alleen met God zijn Vader,
vernam de stem van ’t leed die van de aarde schreit.
Heer Jezus, maak uw kerk tot hoorder en tot dader,
opdat de wereld weet van uw barmhartigheid.

Inleiding

Gebed om ontferming

Glorialied 304

Zing van de Vader die in den beginne
de mensen schiep, de dieren en de dingen:
hemel en aarde wil zijn naam bezingen:
houd Hem in ere!

Zing van de Zoon, het licht voor onze ogen,
bron van geluk voor wie Hem wil geloven:
luister naar Hem het woord van alzo hoge:
houd Hem in ere!

Zing van de Geest, de adem van het leven,
duurzame kracht die mensen wordt gegeven.
Waar wij ook gaan, wij hebben niets te vrezen:
houd Hem in ere!

Zondagsgebed

Lezing Jesaja 63:7-14

Zingen Psalm 114

Toen Israël uit Egypteland ging,
Jakob zijn vrijheid vol vreugde ontving,
zij ’t vreemde land ontkwamen,
werd Juda aan de Here toegewijd,
werden tot rijk van Gods volkomenheid
al Israëls stammen samen.

Dit zag de zee en zij vluchtte ontdaan,
achterwaarts wendde zich toen de Jordaan,
daar God zijn macht deed gelden.
Als rammen sprongen bergen, vast gegrond,
plotseling op, de heuvels in het rond
als lammeren in de velden.

Waarom, o zee, liet gij vluchtend ruim baan?
Wat overkwam toch uw wateren, Jordaan,
dat zij zich eensklaps scheidden?
Gij trotse bergen, heuvels vast gegrond,
waarom sprong gij als rammen in het rond,
als lammeren in de weide?

Beef dan, gij aarde, voor Israëls Heer,
krimp voor zijn aanschijn en buig u terneer,
laat u door God bedwingen
die water wellen deed uit de woestijn
en uit de harde steenrots een fontein
van lafenis ontspringen.

Marcus 6:45-52

Lied 917:1,3,6

Ga in het schip, zegt Gij,
steek van het strand.
Vaar tegen wind en tij,
vaar naar de overkant,
wacht daar op Mij.

Wij zien alleen nog maar
water en wind.
Zegt Gij dan: Wacht Mij daar?
Wij, nu de nacht begint,
weten niet waar.

Ik ben het, zegt Gij dan.
Kom maar met Mij
mee naar de overkant.
Wees maar niet bang, zegt Gij,
hier is mijn hand.

Overdenking

Lied 918

Stem die de stenen breekt,
tijding in duistere nacht,
stem die in stilte spreekt:
Ik ben nabij, wees niet bang.

Sprak al voor nacht en dag,
voordat ik woorden sprak,
stem die de schepping draagt:
Ik ben nabij, wees niet bang.

Rondom mij in verdriet,
dichtbij waar ik ook ben,
angst ondermijnt mij niet:
Ik ben het – dat is jouw stem.

Mocht ik de leegte zien,
dan delen wij ook die.
Ik zie en hoor je niet
en ben niet bang: Jij bent hier.

Gedicht     Blijven delen

Voor mensen die wel over water willen lopen
om elkaar te vinden en de hand te reiken.

Voor mensen die samen blijven breken,
blijven delen met de moed der hoop,
drinkend van het levenswater op weg naar morgen.

Voor mensen die met angst in het hart
het onmogelijke proberen, die het brood
blijven breken en de beker blijven heffen
tegen de vernieling in.

Voor mensen die blijven werken voor gerechtigheid en vrede,

 -geen verte te ver, geen zee te hoog!                                                                                                                                      

                                                                              Jan van Opbergen

Dankgebed Voorbeden Stil gebed en onze Vader

Lied 1014:1,2,5

Geef vrede door van hand tot hand,
je moet die schat bewaren;
bescherm haar als een tere vlam,
behoed haar voor gevaren.

Geef vrede door van hand tot hand
met liefde, onze redding;
wees vriendelijk in woord en daad
bewogen om Gods schepping.

Geef Christus door van hand tot hand,
zijn liefde schenkt ons leven.
Geef vrede door, geef haar een kans:
een schat om uit te delen.

Zegen

Orgelspel