Liturgie voor de regioviering op zondag 11 juli 2021 in de Vennekerk te Winschoten

Vierde zondag van de zomer

U kunt deze dienst beluisteren via http://www.kerkomroep.nl

en bekijken via   http://www.vennekerk.nl

 

Voorganger Ds. Bert L. van der Woude
Lector Lenie de Vries
Ouderling Corrie Troost
Diaken Ineke Dusseljee
Organist Jan Muller
Zangers Marian Karssen, Tiny Maas, Wim Drent en Joost Valeton

 

Orgelspel

Woord van Welkom

Votum
In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Amen. (Allen gaan staan)

Groet
Genade zij u en vrede van God onze Vader
En van Jezus Christus, de Heer A: AMEN.

Bemoediging:
V: Onze hulp is in de Naam van de HEER,
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Gebed van toenadering

Aanvangslied: Lied 280 : 1, 5 , 6 en 7
1 De vreugde voert ons naar dit huis
waar ’t woord aan ons geschiedt.
God roept zijn naam over ons uit
en wekt in ons het lied.

5 Onthul ons dan uw aangezicht,
uw naam, die mét ons gaat
en heilig ons hier met uw licht,
uw voorbedachte raad.

6 Vervul ons met een nieuw verstaan
van ’t woord, waarin Gij spreekt
en reik ons zelf als leeftocht aan
het brood, dat Gij ons breekt.

7 Dit huis slijt mét ons aan de tijd,
maar blijven zal de kracht
die wie hier schuilen verder leidt
tot alles is volbracht.

Kyriegebed met gezongen Kyrie

Glorialied: Lied 216

1 Dit is een morgen als ooit de eerste,
zingende vogels geven hem door.
Dank voor het zingen, dank voor de morgen,
beide ontspringen nieuw aan het woord.

2 Dauw op de aarde, zonlicht van boven,
vochtige gaarde, geurig als toen.
Dank voor gewassen, grassen en bomen,
al wie hier wandelt, ziet: het is goed.

3 Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen,
licht dat ooit speelde waar Eden lag.
Dank elke morgen Gods nieuwe schepping,
dank opgetogen Gods nieuwe dag.

Gebed
V: De Heer zal bij u zijn
A: DE HEER ZAL U BEWAREN
……………………………

1e Lezing: Jesaja 52 : 1-6

1 Ontwaak, ontwaak, Sion,
en bekleed je met je kracht!
Bekleed je met je pronkgewaad,
Jeruzalem, heilige stad.
Nooit meer zul je worden betreden
door wie onbesneden is, of onrein.
2 Klop het stof van je af en sta op,
Jeruzalem, neem plaats op de troon.
De ketenen om je hals zijn losgemaakt,
gevangen vrouwe Sion.
3 Want dit zegt de HEER:
Voor niets zijn jullie verkocht,
zonder geld koop ik jullie weer vrij.
4 Dit zegt God, de HEER:
Ooit trok mijn volk naar Egypte
om daar als vreemdeling te leven,
maar in Assyrië werd het zonder meer uitgebuit.
5 Wat win ik daar nu bij? – spreekt de HEER.
Voor niets is mijn volk weggenomen,
hun leiders weeklagen – spreekt de HEER –,
dag in dag uit wordt mijn naam bezoedeld.
6 Daarom, op die dag,
zal mijn volk mijn naam kennen,
beseffen dat ik het ben die zegt:
‘Hier ben ik.’

Zingen: Lied 176 : 1, 5 en 6

1 Om Sions wil zwijg ik niet stil,
maar zal het heil des Heren,
Jeruzalem, met luider stem
lofzingend profeteren;
totdat uw leed gewroken is,
totdat uw licht ontstoken is,
totdat gij straalt in ere.

5 Dan wordt uw ooft nooit meer geroofd,
geen oogst gaat meer verloren.
Dan zult gij staan met most en graan
in ’t huis, door God verkoren.
De zaaier eet de vrucht van ’t land.
Dit heeft God bij zijn rechterhand
aan Israël gezworen.

6 Ruim baan, ruim baan! Gods volk mag gaan
naar ’t land van melk en honing.
Trek voort, trek voort! ga door de poort
van zijn verheven woning.
De volken zien uw heilige spoor,
zij volgen het en neigen voor
de standaard van uw koning.

 

Evangelielezing: Marcus 6 : 6b-13

6b Hij trok rond langs de dorpen in de omtrek en onderwees de mensen. 7 Hij riep de twaalf bij zich en zond hen twee aan twee uit, en gaf hun macht over de onreine geesten. 8 Hij droeg hun op niets mee te nemen voor onderweg, geen brood, geen reistas en geen geld, alleen een stok. 9 Sandalen mochten ze wel dragen. ‘Maar,’ zei hij, ‘trek geen extra kleren aan.’ 10 En ook zei hij: ‘Als jullie ergens onderdak krijgen, moet je daar blijven tot je verder reist. 11 Maar als jullie ergens niet welkom zijn en de mensen niet naar jullie wllen luisteren, moet je daar weggaan en het stof van je voeten schudden ten teken dat je niets meer met hen te maken wilt hebben.’ 12 Ze gingen op weg en riepen de mensen op om tot inkeer te komen, 13 en ze dreven veel demonen uit en zalfden veel zieken met olie en genazen hen.

Zingen: Lied 339b

U komt de lof toe, U het gezang,
U alle glorie, o Vader, o Zoon, o Heilige Geest.
In alle eeuwen der eeuwen.

Overdenking

Orgelspel

Zingen: Lied 723

1 Waar God de Heer zijn schreden zet
daar wordt de mens, van dwang gered,
weer in het licht geheven.
Als ’s Heren woord weerklinkt met macht
wordt aan het volk dat Hem verwacht
de ware troost gegeven.
Zijn Geest weerstaat de valse schijn
en schrijft in harten het geheim
van ’s Vaders grote daden.
Zo leven wij om Christus’ wil
te allen tijd gerust en stil
alleen van zijn genade.

2 O Heer, uw onweerstaanbaar woord
drijft rusteloos de eeuwen voort
wat mensen ook verzinnen.
En waar de weg onvindbaar scheen
mochten wij door geloof alleen
de tocht opnieuw beginnen.
Gij hebt de vaderen bevrijd
en uit het diensthuis uitgeleid
naar ’t land van melk en honing.
Hervorm, herschep ook ons geslacht,
opdat het door de wereldnacht
de weg vindt naar uw woning.

Dankzegging, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Collecte: 1. Diaconie 2. Kerk

Slotlied: 993

1 Samen op de aarde,
dat beloofde land,
God zal ons bewaren,
want Hij houdt in stand

2 wat Hij heeft geschapen
met zijn hand, zijn woord.
Hij zal niet verlaten
wat Hem toebehoort.

3 ’t Westen en het oosten,
voor- en nageslacht,
om zijn naam te troosten
zijn zij aangebracht;

4 om zijn naam te prijzen
gaf Hij zon en maan,
wijzen en onwijzen
gunt Hij één bestaan.

5 Israël, Egypte,
stem en tegenstem,
hoogtepunt en diepte –
alles zegent Hem,

6 want Hij zal verzoenen
wat vijandig is,
nieuwe namen noemen,
voor een oud gemis.

7 Kerk en wereld samen,
vasteland en zee,
worden ja en amen,
ja uit ja en nee.

Zegen

M E D E D E L I N G E N

Na de dienst bent u van harte welkom
om in Irene nog een kop koffie of thee te drinken.
De Kerkenraad wenst u/jullie allen goede en gezegende diensten

Komende diensten

Zondag 18 Juli 2021 is er een dienst
In de Vennekerk. Aanvang: 9.30 uur.
Voorganger: Ds. Bert L. van der Woude

Bezinning & Cultuur

Wereldkeuken zomereditie

In de maande juli en augustus worden er wekelijks
een maaltijd gehouden in Ons Gebouw
Voor rond de twintig personen.
De 3e keer is op woensdag 14 juli vanaf 17.30 – 19.30 uur.
Kosten: € 10,- pp. Aanmelding via de lijsten in de kerk
bij Ds. Bert L. Van der Woude
(06-20681096)

Inloop koffiemorgens in de Marktpleinkerk

In de maanden juli en augustus bent u iedere woensdagmorgen
welkom in de Marktpleinkerk om samen koffie te drinken.
De kerk is open vanaf 10.00 – 13.00 uur
U kunt ook blijven lunchen (aanvang: 12.00 uur)
In dat geval is het handig als u zich aanmeldt (kosten: € 5,-)
Aanmelding kan via de lijsten in de kerk.
Of via ds. Bert L. Van der Woude

ds. Bert L. van der Woude

Sinds april 2000 werk ik als predikant binnen wat nu de Protestantse Gemeente Winschoten (PGW) heet. De eerste zeven jaar nog in combinatie met de gereformeerde kerk van Westerlee en nu ruim tien jaar volledig in Winschoten.