Liturgie 3e zondag van de zomer 4 juli 2021 Vennekerk 9.30 uur

De dienst is te beluisteren via http://www.kerkomroep.nl

en te bekijken via http://www.vennekerk.nl

Voorganger Ds. Gert Wybe van der Werff
Lector Janny van Lang
Ouderling Tineke Wisman
Diaken Tilly Ottevanger
Organist Jan Muller

Orgelspel

Woord van Welkom

Aansteken van de tafelkaarsen    moment van stilte

Votum
In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Amen.                                                          (Allen gaan staan)

Groet
Genade zij u en vrede van God onze Vader
En van Jezus Christus, de Heer
A: AMEN.

Bemoediging:
V: Onze hulp is in de Naam van de HEER,
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Gebed van toenadering

 Aanvangslied: (Psalm) 47

Volken weest verheugd, jubelt, toont uw vreugd,
prijst met handgeklap ’s Heren koningschap.
Ja, Hij is de Heer, volken slaat Hij neer,
zijn geduchte kracht  geeft z’in onze macht.
Met zijn eigen hand  meet Hij Jakob ’t land,
die daar woont met trots,  als beminde Gods.

God stijgt blinkend schoon/met gejuich ten troon.
Luid bazuingeschal/meldt het overal.
Zingt Gods eer, heft aan, /’s Konings eer, heft aan.
Heel de aarde hoort/naar des Heren woord,
is zijn rijksgebied./Zingt een kroningslied!
Die de volken leidt/troont in heiligheid.

Maakt het dan bekend;/Godes regiment
houdt de volken saam, /geeft hun rang en naam.
Eedlen treden aan/om op wacht te staan.
Abrahams geslacht, /het betrekt de wacht.
Hem, die ’t aards geweld/paal en perken stelt,
Hem zij lof en eer, /den verheven Heer.

Gebed om ontferming met Kyriëlied: 301a

 Loflied: 150a (zangers 1; allen 2,3,4)

Geprezen zij God! Gij engelenkoor
dat steeds naar Hem hoort, prijs Hem om zijn Woord!
Gij hemelen, loof Hem wiens hand alles schiep,
die allen daarboven tot dankzegging riep.

Geprezen zij God! Gij allen op aard,
aanbid Hem die u als kinderen aanvaardt.
Loof Hem die uw Heer is met juichende stem.
Beantwoord zijn liefde: leef altijd voor Hem

Geprezen zij God! Laat alles wat leeft
nu zingen voor Hem die alles ons geeft.
Laat jubelen het orgel, laat harp en trompet
de glorie doen klinken van Hem die ons redt.

Geprezen zij God! Ons lied is gewijd
aan Hem die altijd ons helpt en geleidt.
Om zijn goede schepping, om hemels genot,
zijn gunst en vergeving: geprezen zij God!

D I E N S T    V A N    H E T    W O O R D

Gebed
V: De Heer zal bij u zijn
A: DE HEER ZAL U BEWAREN
………

Eerste Schriftlezing: Ezechiël 2: 1- 3:3

Lied: 322 (zangers 1.2.3, allen refrein)

Refrein: (1e keer zangers, 2e keer allen)

Schrift die mensenoorsprong schrijft.
Woord dat trouw blijft.

1.
Die chaos schiep tot mensenland,
die mensen riep tot zinsverband,
Hij schreef, ons tot bescherming,
zijn handvest van ontferming.
Hij schreef ons vrij, met eigen hand.
Refrein

2.
Dat boek waarin getekend staan
gezichten, zielen, naam voor naam,
hun overslaande liefde,
hun overgaande liefde,
hun weeën die niet overgaan.
Refrein

3.
Zijn onvergank’lijk testament:
dat Hij ons in de dood nog kent –
de dagen van ons leven
ten dode opgeschreven,
ten eeuwig leven omgewend.
Refrein

Tweede Schriftlezing: Marcus 6: 1-6

Lied: 333 (1e keer zangers; 2e keer allen)

Overdenking

Orgelspel

Lied: 863 (zangers 1,3; allen 2,4,5,6)

Nu laat ons God de Here
dankzeggen en Hem eren,
want goed zijn alle dingen
die wij van Hem ontvingen.

Want lijf en ziel en leven
heeft ons de Heer gegeven.
Hij zal ze ook bewaren
in allerlei gevaren.

Een arts is ons gegeven
die zelve is het leven:
Christus, voor ons gestorven,
heeft ons het heil verworven.

Hij heeft aan ons vergeven
de schuld en schenkt ons leven.
Bij U, o God, bezitten
wij schatten ongeweten.

Wij bidden U, Algoede:
wil altijd ons behoeden;
de kleinen en de groten,
houd ze in uw hart besloten.

Bewaar ons in uw waarheid,
geef ons op aarde vrijheid,
met alle mensen samen
uw rijk, Heer, te beamen.

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Mededelingen

Slotlied: 909: 1.2

Wat God doet, dat is welgedaan,
zijn wil is wijs en heilig.
‘k Zal aan zijn hand vertrouwend gaan,
die hand geleidt mij veilig.
In nood is mij
zijn trouw nabij.
Ja Hij, de Heer der heren,
blijft eeuwig wijs regeren.

Wat God doet, dat is welgedaan.
Hij is mijn licht en leven.
Ik wil mijzelf van nu voortaan
blijmoedig aan Hem geven,
omdat ik weet
in vreugd en leed:
zijn vaderlijke ontferming
blijft eeuwig mijn bescherming.

Heenzending en zegen

Orgelspel

Collecte bij de uitgang

 

Komende diensten

Zondag 11 juli is de 1e zomerdienst in de Vennekerk
Aanvang 9.30 uur
Voorganger is ds. Bert L. van der Woude

Dinsdag 13 juli 19.30-21.00 uur
openstelling Marktpleinkerk voor bezichtiging
Of via ds. Bert L. Van der Woude