Liturgie voor de dienst voor de 2e zondag van de Zomer

Liturgie voor de viering op de tweede zondag van de zomer in de Vennekerk te Winschoten

De dienst is te beluisteren via http://www.kerkomroep.nl

en te bekijken via http://www.vennekerk.nl

Voorganger Ds. Bert L. van der Woude
Lector Koos Akkerman
Ouderling Janny van Lang
Diaken Herma Ufkes
Organist Wim Westerman
Zangers Henny Muller, Trijnie van der Laan, Grebber Koster en Wim Drent

 

Orgelspel: Variaties over Psalm 84  van Johannes  Gijsbertus Bastiaans (1812 – 1875) 

Woord van Welkom 

Aansteken van de tafelkaarsen 

Groet

Genade zij u en vrede van God onze Vader
en van Jezus Christus, de Heer
A: AMEN

Bemoediging
V: Onze hulp is in de Naam van de Heer
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 

Aanvangslied: Lied (Pslam 84 : 1 en 2)

1 Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer,
het huis waar Gij uw naam en eer
hebt laten wonen bij de mensen.
Hoe brand ik van verlangen om
te komen in uw heiligdom.
Wat zou mijn hart nog liever wensen
dan dat het juichend U ontmoet
die leven zijt en leven doet.

2 Het heil dat uw altaar omgeeft
beschermt en koestert al wat leeft.
De mus, de zwaluw vindt een woning.
Haar jongen zijn in veiligheid.
Mij is een schuilplaats toebereid
in het paleis van U, mijn Koning.
Heil hen die toeven aan uw hof
en steeds zich wijden aan uw lof.

Gebed om de nood van de wereld, met gezongen Kyrie

 

Glorialied: Lied 304

Zing van de Vader in den beginne

2 Zing van de Zoon, het licht voor onze ogen,
bron van geluk voor wie Hem wil geloven:
luister naar Hem het woord van alzo hoge:
houd Hem in ere!

3 Zing van de Geest, de adem van het leven,
duurzame kracht die mensen wordt gegeven.
Waar wij ook gaan, wij hebben niets te vrezen:
houd Hem in ere!

Gebed om de Geest
V: De Heer zij met U
A: DE HEER ZAL U BEWAREN …………

Eerste lezing: Jesaja 3 : 25 – 4 : 625

25 Sions mannen zullen vallen door het zwaard,
haar soldaten sneuvelen in de strijd.
26 Rouw en droefenis heersen in haar poorten
4 1Op die dag storten zeven vrouwen zich op één man:
‘Wij zullen zelf voor ons voedsel zorgen
en in onze eigen kleding voorzien.
Laat ons slechts uw naam dragen,
neem de schande van ons weg.’
De HEER vernieuwt Jeruzalem
2 Op die dag zal de HEER het land tot bloei brengen, het zal als een kostbaar sieraad zijn. De rijke vrucht van het land zal elke Israëliet die ontkomen is met trots vervullen.
3 Ieder die nog in Sion is, ieder die in Jeruzalem is achtergebleven, zal heilig genoemd worden, alle mensen in Jeruzalem die ten leven opgeschreven zijn.
4 Wanneer de HEER het vuil van Sions vrouwen heeft weggewassen en het bloed van Jeruzalem heeft afgespoeld, door een zuiver oordeel en een zuiverend vuur,
5 dan zal hij boven de plaats waar de Sion ligt en waar men bijeenkomt, een wolk scheppen voor overdag en een lichtend vuur met rook en vlammen voor de nacht. Zijn luister zal alles overdekken,
6 als een hut die schaduw biedt in de hitte van de dag, en beschutting tegen storm en regen.

Muziek:  ‘Toen er nog aanraking bestond’ van Yentl en de Boer.        https://www.youtube.com/watch?v=azpOrowqF9I

Evangelielezing: Marcus 5 : 22-43

21 Toen Jezus weer met de boot was overgestoken, verzamelde er zich een grote menigte bij hem, en hij bleef aan het meer. 22Een van de leiders van de synagoge, die Jaïrus heette, kwam naar hem toe, en toen hij Jezus zag viel hij aan zijn voeten neer. 23 Hij smeekte hem dringend: ‘Mijn dochter ligt op sterven; kom haar de handen opleggen om haar te redden en te zorgen dat ze in leven blijft.’ 24 Hij ging met hem mee. Een grote menigte volgde hem en verdrong zich om hem heen. 25 Onder hen was ook een vrouw die al twaalf jaar aan bloedverlies leed. 26Ze had veel ellende doorgemaakt door de behandeling van allerlei artsen, aan wie ze haar hele vermogen had uitgegeven zonder dat ze ergens baat bij had gehad; integendeel, ze was alleen maar achteruitgegaan. 27  Ze had gehoord over Jezus, en ze begaf zich tussen de menigte en raakte zijn bovenkleed van achteren aan, 28want ze dacht: Als ik alleen zijn kleren maar kan aanraken, zal ik al gered worden. 29 En meteen hield het bloed op te vloeien en merkte ze aan haar lichaam dat ze van de kwaal genezen was. 30Op hetzelfde ogenblik werd Jezus zich ervan bewust dat er kracht uit hem was weggestroomd. Midden in de menigte draaide hij zich om en vroeg: ‘Wie heeft mijn kleren aangeraakt?’ 31 Zijn leerlingen zeiden tegen hem: ‘U ziet dat de menigte zich om u verdringt en dan vraagt u: “Wie heeft mij aangeraakt?”’ 32 Maar hij keek om zich heen om te zien wie het gedaan had. 33De vrouw, die bang was geworden en stond te trillen omdat ze wist wat er met haar was gebeurd, kwam naar hem toe en viel voor hem neer en vertelde hem de hele waarheid. 34 Toen zei hij tegen haar: ‘Uw geloof heeft u gered; ga in vrede en wees genezen van uw kwaal.’
35 Nog voor hij uitgesproken was, kwamen enkele mensen tegen de leider van de synagoge zeggen: ‘Uw dochter is gestorven, waarom valt u de meester nog lastig?’ 36 Maar Jezus hoorde dat en zei tegen de leider van de synagoge: ‘Wees niet bang, maar blijf geloven.’ 37 Hij stond niemand toe om met hem mee te gaan, behalve Petrus, Jakobus en Johannes, de broer van Jakobus. 38 Ze kwamen bij het huis van de leider van de synagoge en zagen daar een groep mensen die luid stonden te huilen en te weeklagen. 39 Hij ging naar binnen en zei tegen hen: ‘Waarom maken jullie zo’n misbaar en huilen jullie? Het kind is niet gestorven, het slaapt.’ 40 Ze lachten hem uit. Maar hij stuurde hen allemaal naar buiten en ging met de vader en moeder van het kind en de leerlingen die bij hem waren de kamer van het kind binnen. 41 Hij pakte de hand van het kind vast en zei tegen haar: ‘Talita koem!’ In onze taal betekent dat: ‘Meisje, ik zeg je, sta op!’ 42 Meteen stond het meisje op en begon heen en weer te lopen. Ze was twaalf jaar. Iedereen was met stomheid geslagen. Hij drukte hen op het hart dat niemand dit te weten mocht komen, en zei dat ze haar te eten moesten geven.

Zingen: Lied 339a
U komt de lof toe, U het gezang
U alle glorie, o Vader, o Zoon, o Heilige Geest.
In alle eeuwen der eeuwen.

Overdenking

Orgelmuziek: Andante Tranquillo     Christiaan Frederik Hendriks (1861- 1923)

Zingen: Lied 855

 

2 Maar Hij verdwijnt haast uit mijn ogen
terwijl mijn diepe wonde bloedt;
Hij drijft, door anderen bewogen,
de verte langzaam tegemoet.

3 Er is zoveel, er zijn zovelen
tussen ons in, zoveel verdriet
en tijd en dringen en krakelen
en tempel, priester en leviet.

4 En toch, wanneer Hij maar zou weten
dat ergens diep in dat gedrang
ik Hem nog volg, ziek en verbeten,
en naar zijn zuiverheid verlang.

5 Hij die mijn leven heel kan maken,
de kracht, de macht die Jezus heet:
als ik Hem even aan mocht raken,
alleen de zoom maar van zijn kleed.

Overlijdensbericht 

Zingen; Lied 961 (2x)

Niemand leeft voor zichzelf,
niemand sterft voor zichzelf,
wij leven en sterven voor God onze Heer,
aan Hem behoren wij toe.

Voorbeden, stil gebed en Onze Vader

Mededelingen en toelichting collecte

Slotlied: Lied 416

1 Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

2 Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

3 Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

4 Ga met God en Hij zal met je zijn
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Zegen

Orgelmuziek: Impromptu. Johannes Cornelis Berghout (1869-1963)

De kerkenraad wenst u allen (thuis
en in de kerk) een goede en gezegende dienst.

U kunt de dienst bekijken en/of beluisteren
via www.kerkomroep.nl en via live streaming
(www.vennekerk.nl)

Kerkgangers zijn na afloop van de dienst
Van harte welkom om koffie te blijven drinken
Hierbij gelden de gebruikelijke coronamaatregelen

Komende diensten:

Op zondag 4 juli
is er een dienst in de Vennekerk
Voorganger is ds. Gert Wybe van der Werff
Aanvang: 9.30 uur
U kunt zich voor deze dienst bij
Onze scriba, Boukje Haan aanmelden.

Wijkresto

Op dinsdag 29 juni
Is de volgende gelegenheid
om het wijkresto in Ons Gebouw te bezoeken.
Inloop vanaf 16.30 uur
De maaltijd (drie gangen) begint om 17.30 uur. Kosten: € 5,-
Er is plaats voor 20 gasten
Aanmelding via bezinning & cultuur,
Ds. Bert L. van der Woude (422112)
blvanderwoude@planet.nl
In het wijkresto werken de kerken in onze regio
Samen met Sociaal Werk Oldambt

Wereldkeuken zomereditie

In de maanden juli en augustus wordt er wekelijks
een maaltijd gehouden in Ons Gebouw
voor rond de twintig personen.
De eerste keer is op donderdag 1 juli vanaf 17.30 – 19.30 uur.
Kosten: € 5,- pp. Aanmelding via de lijsten in de kerk
Bij Ds. Bert L. Van der Woude

Inloop koffiemorgens in de Marktpleinkerk

In de maanden juli en augustus bent u iedere woensdagmorgen
welkom in de Marktpleinkerk om samen koffie te drinken.
De kerk is open vanaf 10.00 – 13.00 uur
U kunt ook blijven lunchen (aanvang: 12.00 uur)
In dat geval is het handig als u zich aanmeldt (kosten: € 5,-)
Aanmelding kan via de lijsten in de kerk
Of via ds. Bert L. Van der Woude

ds. Bert L. van der Woude

Sinds april 2000 werk ik als predikant binnen wat nu de Protestantse Gemeente Winschoten (PGW) heet. De eerste zeven jaar nog in combinatie met de gereformeerde kerk van Westerlee en nu ruim tien jaar volledig in Winschoten.