Liturgie 20 juni 2021 9.30 uur Vennekerk

Liturgie 1e zondag van de zomer

Deze dienst is te beluisteren via http://www.kerkomroep.nl

en te bekijken via http://www.vennekerk.nl

Na de recente versoepelingen is er nu ruimte voor 100 kerkgangers. Wel graag aanmelden, al zullen wij niemand weigeren.

Voorganger: Ds. Gert Wybe van der Werff
Lector Koos Akkerman
Ouderling Boukje Haan
Diaken Wijbrand Medendorp
Organist Koos Akkerman
Zangers Ineke Dusseljee, Gerri Blok, Hendrik Jan Smid en Harm Hummel

Orgelspel

Woord van Welkom

Aansteken van de tafelkaarsen    moment van stilte

Votum
In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Amen.                                                          (Allen gaan staan)

Groet
Genade zij u en vrede van God onze Vader
En van Jezus Christus, de Heer
A: AMEN.

Bemoediging:
V: Onze hulp is in de Naam van de HEER,
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Gebed van toenadering

Aanvangslied: (Psalm) 27: 1,7

O als ik niet met opgeheven hoofde
zijn heil van dag tot dag verwachten mocht!
O als ik van zijn goedheid niet geloofde,
dat Hij te vinden is voor die Hem zocht!
Wees dapper, hart, houd altijd goede moed!
Hij is getrouw, de bron van alle goed!
Wacht op de Heer, die u in zwakheid schraagt,
wacht op de Heer en houd u onversaagd.

Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Here!
Waar is het duister dat mij onheil baart?
Mijn hoge burcht is Hij, niets kan mij deren,
in zijn bescherming ben ik wel bewaard!
Of zich de boosheid tegen mij verbindt
en op mij loert opdat zij mij verslindt,
ik ken geen angst voor nood en overval:
het is de Heer die mij behouden zal!

Stilstaan bij Wereldvluchtelingendag

Gebed om ontferming, overgaande in lied: 997: 1,2,4

– en vele duizenden, ontheemd, gevlucht uit eigen land,
beducht voor tirannie, geweld, voor dood, voor moord en brand;
genade Heer, hoor ons gebed, zie deze wereld aan!

Ons mensenhart vol wrevel, drift; de harde hand die slaat,
een straat in redeloze strijd, de macht lijkt aan het kwaad;
genade Heer, hoor ons gebed, zie deze wereld aan!

O God, uw groot begrijpend hart kent onze angst en pijn;
genees de zieke wereld weer, zodat zij goed zal zijn.
Genade Heer, hoor ons gebed, zie deze wereld aan!

Loflied: (Psalm) 107: 1,2,4

Gods goedheid houdt ons staande
zolang de wereld staat!
Houd dan de lofzang gaande
voor God die leven laat.
Al wie door Hem bevrijd
uit ongastvrije streken,
naar huis wordt heengeleid,
zal van zijn liefde spreken.

Al wie verbijsterd zwierven
ver buiten heg en steg
en haast van honger stierven,
neervallend langs de weg, –
geen thuis, geen toevluchtsoord
was hun nabijgekomen,
had Hij hen niet gehoord
en bij de hand genomen.

Laat ons nu voor de Here
zijn goedertierenheid
toezingen en vereren
de God die ons bevrijdt.
Want wie zijn hulp verlangt,
Hem aanroept in gebeden,
verlost Hij uit de angst
en leidt Hij tot de vrede.

D I E N S T    V A N    H E T    W O O R D

Gebed
V: De Heer zal bij u zijn
A: DE HEER ZAL U BEWAREN
………

Eerste Schriftlezing: Jona 2

Lied: 130a: 1,2

Uit angst en nood stijgt mijn gebed.
O Heer, wil naar mij horen!
Wanneer Gij op ons falen let,
zijn wij, o God, verloren.
Maar in uw eindeloos geduld
delgt Gij de menselijke schuld
en zegent die U vrezen.

Ik hoop op God de Heer en wacht
het woord dat Hij zal spreken.
Al loopt het naar de middernacht,
ik volg zijn heilig teken.
Mijn hart is in de donkerheid
een wachter die het licht verbeidt,
een wachter op de morgen.

Tweede Schriftlezing: Marcus 4: 35-41 (Naardense Bijbel)

Op diezelfde dag zegt hij,
als het laat wordt, tot hen:
laten we doorsteken naar de overkant!
ze maken zich van de schare los
en nemen hem zó met zich mee:
hij is tóch al in die boot;
andere boten vergezellen hem.
Dan steekt er een geweldige stormwind op,-
de golven storten zich in de boot,
zodat de boot gelijk al vol liep.
Híj ligt in het achterschip
tegen de hoofdsteun aan te slapen!
Ze wekken hem zen zeggen tot hem:
leermeester, doet het u niets
dat we vergaan?
Dan helemaal wakker
straft hij de wind af en zegt hij tot de zee:
zwijg jij, houd je kop!-
en de wind gaat liggen
en er ontstaat een grote stilte.
Hij zegt tot hen:
waarom zo bangelijk?-
hoe kunt ge zo zonder vertrouwen zijn?
Ze worden bevreesd met grote vrees,
en hebben tot elkaar gezegd:
wie is híj dan wel,
dat én de wind én de zee
hem gehoorzaamt?

Lied: 352: 1,2,4,5,7

Jezus, meester aller dingen,
Woord van God van den beginne,
in het lot der stervelingen
brengt Gij tekenen tot stand.

Gij weerstaat de boze machten,
storm en ontij, donkere nachten
en ’t gevaar dat wij niet achten:
richt U op en strek uw hand!

Als wij slapen zult Gij waken;
die als Jona in het water
uit de diepte en verlaten
riep en niets dan onheil vond.

Gij hebt, uit de dood verrezen,
’t boos getij terecht gewezen,
en het water zal U vrezen,
’t water brengt ons weer aan land.

Zend uw adem, wend de steven,
dat uw schepelingen leven
door uw goede Geest gedreven
met het loflied in de mond!

Overdenking

Orgelspel

Lied: Om de mensen, godverlaten
            tekst: M.Spoelstra      melodie: lied 801

Om de mensen, godverlaten
vluchtelingen, doodswoestijn.
Om de woede, om de tranen
roepen wij: Je zou er zijn.

Om de haat en om de oorlog,
de verbittering, de pijn,
om die eindeloze cirkel
vragen wij: zul Jij er zijn?

In een mens die helend leefde,
in een woord, in brood en wijn,
in ’t verlangen dat wij delen,
zeg Jij ons: Ik zal er zijn.

Tegen onrecht, tegen honger,
tegen grootspraak, valse schijn,
vieren wij de hoop op morgen,
vragen wij: Zul Jij er zijn?

In de mensen die volharden,
trouw en onbevangen zijn,
in wie opstaan, in wie troosten,
weten wij: Je zult er zijn!

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Mededelingen

Slotlied: 978: 1.3.4

Aan U behoort, o Heer der heren,
de aarde met haar wel en wee,
de steile bergen, koele meren,
het vaste land, de onzekere zee.
Van U getuigen dag en nacht.
Gij hebt ze heerlijk voortgebracht.

 Gij hebt de bloemen op de velden
met koninklijke pracht bekleed.
De zorgeloze vogels melden
dat Gij uw schepping niet vergeet.
’t Is alles een gelijkenis
van meer dan aards geheimenis.

Laat dan mijn hart U toebehoren
en laat mij door de wereld gaan
met open ogen, open oren
om al uw tekens te verstaan.
Dan is het aardse leven goed,
omdat de hemel mij begroet.

 Heenzending en zegen

Orgelspel

Komende dienst
Zondag 27 juni 9.30 in de Vennekerk/ Marktpleinkerk
met als voorganger ds. Bert L. van der Woude