Liturgie voor de viering op zondag 13 juni 2021 vanuit de Vennekerk in Winschoten

Liturgie voor de viering op de tweede zondag na Trinitatis.

Deze dienst is te beluisteren via http://www.kerkomroep.nl

en te bekijken via http://www.vennekerk.nl

Na de recente versoepelingen is er nu ruimte voor 100 kerkgangers. Wel graag aanmelden, al zullen wij niemand weigeren.

Voorganger: Ds. Bert L. van der Woude
Lector Ina Kruizinga
Ouderling Ellen Smid
Diaken Riekel Beens
Organist Bouko Tiggelaar
Zangers Marian Karssen, Tiny Maas, Wim Drent en Joost Valeton

Orgelspel

Woord van Welkom

Aansteken van de tafelkaarsen

Votum
In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Amen. (Allen gaan staan)

Groet
Genade zij u en vrede van God onze Vader
En van Jezus Christus, de Heer
A: AMEN.

Bemoediging
V: Onze hulp is in de Naam van de HEER,
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Aanvangslied: Lied 283 : 1, 3 en 4

1 In de veelheid van geluiden
in het stormen van de tijd,
zoeken wij het zachte suizen
van het woord, dat ons verblijdt.

2 Want wij mensen op de aarde
raken van het duister moe.
Als uw hart ons niet bewaarde
sliepen wij ten dode toe.

3 Laat uw dauw van vrede dalen
in de voren van de tijd.
Vat ons samen in de stralen
van uw goedertierenheid.

Gebed om de nood van de wereld, met gezongen Kyrie


Glorialied: Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)
Laudate Dominum, KV 339

https://www.youtube.com/watch?v=Gj6gFUOHuBE

Gebed om de Geest
V: De Heer zij met u
A: De Heer zal u bewaren ………….

Eerste lezing: Micha 4 : 1-7

Eens zal de dag komen
dat de berg met de tempel van de HEER rotsvast zal staan,
verheven boven de heuvels, hoger dan alle bergen.
Volken zullen daar samenstromen, machtige naties zullen zeggen:
‘Laten we optrekken naar de berg van de HEER, naar de tempel van Jakobs God.
Hij zal ons onderrichten, ons de weg wijzen, en wij zullen zijn paden bewandelen.’
Vanaf de Sion klinkt zijn onderricht, vanuit Jeruzalem spreekt de HEER.
Hij zal rechtspreken tussen machtige volken,
over grote en verre naties een oordeel vellen.
Dan zullen zij hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers
en hun speren tot snoeimessen.
Geen volk zal nog het zwaard trekken tegen een ander volk, geen mens zal meer weten wat oorlog is.
Ieder zal zitten onder zijn wijnrank en onder zijn vijgenboom, door niemand opgeschrikt,
want de HEER van de hemelse machten heeft gesproken.
Laat andere volken hun eigen goden volgen –
wij vertrouwen op de naam van de HEER, onze God, voor eeuwig en altijd
Als die tijd gekomen is – spreekt de HEER – zal ik de kreupelen verzamelen,
de verstrooiden bijeenbrengen, verenigen wie ik onheil heb gebracht.
De kreupelen zal ik sparen, van de verdrevenen maak ik een groot volk,
en op de Sion zal de HEER hun koning zijn, van nu tot in eeuwigheid.

Zingen: Lied 447

1 Het zal zijn in het laatste der tijden
dat de berg van de tempel verheerlijkt zal staan,
dat de wegen er heen zullen leiden
en de volken der aarde op weg zullen gaan
om de rechten des Heren te leren,
zich tot God en elkaar te bekeren.

2 Als Jeruzalems tinnen gaan blinken
en beschamen der bergen en heuvelen trots,
zal van Sion uit blijde weerklinken
het bevrijdende woord van het koninkrijk Gods.
Tot bescherming van allen die leven
staat de wet van Gods heil er geschreven.

3 En een smidse van ’t huis onzes Heren
maakt het zwaard tot een ploegschaar, de speer tot een zicht.
Niemand zal meer een wapen hanteren;
maar zij groeten elkaar in het heldere licht
van de waarheid die eindelijk zal dagen
over mensen van zijn welbehagen.

Evangelielezing: Johannes 4 : 1-30, 39-42

Toen Jezus hoorde dat aan de farizeeën verteld werd dat hij meer leerlingen maakte en er ook meer doopte dan Johannes – Jezus doopte overigens niet zelf, zijn leerlingen deden dat –, verliet hij Judea en ging weer naar Galilea.
Daarvoor moest hij door Samaria heen. Zo kwam hij bij de Samaritaanse stad Sichar, dicht bij het stuk grond dat Jakob aan zijn zoon Jozef gegeven had, waar de Jakobsbron is.
Jezus was vermoeid van de reis en ging bij de bron zitten; het was rond het middaguur. Toen kwam er een Samaritaanse vrouw water putten. Jezus zei tegen haar: ‘Geef mij wat te drinken.’
Zijn leerlingen waren namelijk naar de stad gegaan om eten te kopen.
De vrouw antwoordde: ‘Hoe kunt u, als Jood, mij om drinken vragen? Ik ben immers een Samaritaanse!’ Joden gaan namelijk niet met Samaritanen om. 10Jezus zei tegen haar: ‘Als u wist wat God wil geven, en wie het is die u om water vraagt, zou u hém erom vragen en dan zou hij u levend water geven.’ ‘Maar heer,’ zei de vrouw, ‘u hebt geen emmer, en de put is diep – waar wilt u dan levend water vandaan halen?
U kunt toch niet meer dan Jakob, onze voorvader? Hij heeft ons die put gegeven en er zelf nog uit gedronken, en ook zijn zonen en zijn vee.’ ‘Iedereen die dit water drinkt zal weer dorst krijgen,’ zei Jezus, ‘maar wie het water drinkt dat ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Het water dat ik geef, zal in hem een bron worden waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft.’ ‘Geef mij dat water, heer,’ zei de vrouw, ‘dan zal ik geen dorst meer hebben en hoef ik ook niet meer hierheen te komen om water te putten.’ Toen zei Jezus tegen haar: ‘Ga uw man eens roepen en kom dan weer terug.’ ‘Ik heb geen man,’ zei de vrouw. ‘U hebt gelijk als u zegt dat u geen man hebt,’ zei Jezus, ‘u hebt vijf mannen gehad, en degene die u nu hebt is uw man niet. Wat u zegt is waar.’ Daarop zei de vrouw: ‘Nu begrijp ik, heer, dat u een profeet bent! Onze voorouders vereerden God op deze berg, en bij u zegt men dat in Jeruzalem de plek is waar God vereerd moet worden.’ ‘Geloof me,’ zei Jezus, ‘er komt een tijd dat jullie noch op deze berg, noch in Jeruzalem de Vader zullen aanbidden. Jullie weten niet wat je vereert, maar wij weten dat wel; de redding komt immers van de Joden. Maar er komt een tijd, en die tijd is nu gekomen, dat wie de Vader echt aanbidt, hem aanbidt in geest en in waarheid. De Vader zoekt mensen die hem zo aanbidden, 24want God is Geest, dus wie hem aanbidt, moet dat doen in geest en in waarheid.’ De vrouw zei: ‘Ik weet wel dat de messias zal komen’ (dat betekent ‘gezalfde’), ‘wanneer hij komt zal hij ons alles vertellen.’ Jezus zei tegen haar: ‘Dat ben ik, degene die met u spreekt.’
Op dat moment kwamen zijn leerlingen terug, en ze verbaasden zich erover dat hij met een vrouw in gesprek was. Toch vroeg niemand: ‘Wat wilt u daarmee?’ of ‘Waarom spreekt u met haar?’ De vrouw liet haar kruik staan, ging terug naar de stad en zei tegen de mensen daar: ‘Kom mee, er is iemand die alles van mij weet. Zou dat niet de messias zijn?’ Toen gingen de mensen de stad uit, naar hem toe.

In die stad kwamen veel Samaritanen tot geloof in hem door het getuigenis van de vrouw: ‘Hij weet alles van me.’ Ze gingen naar hem toe en vroegen hem bij hen te blijven. Toen bleef hij nog twee dagen. Nog veel meer mensen kwamen tot geloof door wat hij zei; ze zeiden tegen de vrouw: ‘Wij geloven nu niet meer om wat jij gezegd hebt, maar we hebben hem zelf gehoord en we weten dat hij werkelijk de redder van de wereld is.’

Muziek: Lied 339a
U komt de lof toe, U het gezang,
U alle glorie, o Vader, o Zoon, o Heilige Geest.
In alle eeuwen der eeuwen.

 

Overdenking

Orgelmuziek

Zingen: Lied 791

1 Liefde, eenmaal uitgesproken
als uw woord van het begin,
liefde, wil ons overkomen
als geheim en zegening.

2 Liefde, die ons hebt geschapen,
waarmee Gij zelf ons raakt,
alles overwinnend wapen,
laatste woord dat vrede maakt.

3 Liefde luidt de naam der namen
waarmee Gij U kennen laat.
Liefde vraagt om ja en amen,
ziel en zinnen metterdaad.

4 Liefde waagt zichzelf te geven,
ademt op van goede trouw.
Liefde houdt ons in het leven, –
daarop hebt Gij ons gebouwd.

5 Liefde laat zich voluit schenken
als de allerbeste wijn.
Liefde blijft het feest gedenken
waarop wij uw gasten zijn.

6 Liefde boven alle liefde,
die zich als de hemel welft
over ons: wil ons genezen,
bron van liefde, liefde zelf!

Overlijdensbericht

Zingen ter nagedachtenis: Lied 961 (2x)

Niemand leeft voor zichzelf,
niemand sterft voor zichzelf
Wij leven en sterven voor God onze Heer,
aan Hem behoren wij toe.

Voorbeden, stil gebed en Onze Vader

Mededelingen en toelichting collecte

Slotlied: Lied 1016

1 Kom, laat ons opgaan naar de berg
waar God de vrede leert:
een ploegschaar maak je van je zwaard,
een snoeimes van je speer.
Sjaloom, sjaloom, Jeruzalem.
Sjaloom, Jeruzalem.

2 Wij gaan waar onze voeten gaan,
God zet ons op het spoor
naar vrede en gerechtigheid,
zijn voetstap gaat ons voor.
Sjaloom, sjaloom, Jeruzalem.
Sjaloom, Jeruzalem.

3 Uit Sion zal de wet uitgaan
en uit Jeruzalem
het woord dat ons de vrede leert,
sjaloom in naam van Hem.
Sjaloom, sjaloom, Jeruzalem.
Sjaloom, Jeruzalem.

4 Wij gaan waar onze voeten gaan
de weg van onze Heer,
een ploegschaar maak je van je zwaard,
een snoeimes van je speer.
Sjaloom, sjaloom, Jeruzalem.
Sjaloom, Jeruzalem.

Zegen

Orgelmuziek

De kerkenraad wenst u allen (thuis
en in de kerk) een goede en gezegende dienst.

 

Mededelingen

U kunt de dienst bekijken en/of beluisteren
via www.kerkomroep.nl en via live streaming
(www.vennekerk.nl)

Kerkgangers zijn na afloop van de dienst
Van harte welkom om koffie te blijven drinken
Hierbij gelden de gebruikelijke coronamaatregelen

 

Komende diensten:

Op zondag 20 juni 2021
is het weer mogelijk om in
Een viering in de Marktpleinkerk
te houden
Voorganger is ds. Gert Wybe van der Werff
Aanvang: 9.30 uur

N.B. Zoals het er nu (vrijdag 11 juni) naar uitziet gaat het niet
lukken om de Marktpleinkerk gereed te hebben voor het houden van een dienst op 20 juni
We houden u op de hoogte, maar vermoedelijk wordt
het een week later, dus 27 juni 2021

Volgens de huidige regels is
In de MPK plaats voor 60 mensen
U kunt zich voor deze dienst bij
Onze scriba, Boukje Haan aanmelden.

Wijkresto

Op dinsdag 29 juni
Is de volgende gelegenheid
om het wijkresto in Ons Gebouw
te bezoeken.
Inloop vanaf 16.30 uur
De maaltijd (drie gangen) begint om 17.30 uur
Kosten: € 5,-
Er is plaats voor 20 gasten
Aanmelding via bezinning & cultuur,
Ds. Bert L. van der Woude (422112)
blvanderwoude@planet.nl
In het wijkresto
Werken de kerken in onze regio
Samen met Sociaal Werk Oldambt

ds. Bert L. van der Woude

Sinds april 2000 werk ik als predikant binnen wat nu de Protestantse Gemeente Winschoten (PGW) heet. De eerste zeven jaar nog in combinatie met de gereformeerde kerk van Westerlee en nu ruim tien jaar volledig in Winschoten.