Orde van dienst Pinksteren 2021 – Zondag 23 mei 9.30 uur, Vennekerk Winschoten

Voorganger Ds. Ariaan Baan
Ouderling van dienst Harm Dijksterhuis
Zangers Ineke Dusseljee, Sylvia Bakker, Hendrik Jan Smid en Bernard Aukes
Organist Wim Westerman

Voorbereid door de pinksterdienst commissie van kerken in Oldambt.

Thema: de kracht van de Geest

 

Mededelingen
door Truus Westers

Intochtslied
Opwekking 167 (Samen in de naam van Jezus): 1,2
Voorspel en tussenspel  orgel.
Gemeente leest de coupletten voor

Samen in de naam van Jezus
Heffen wij een loflied aan
Want de Geest spreekt alle talen
En doet ons elkaar verstaan
Samen bidden, samen zoeken
Naar het plan van onze Heer
Samen zingen en getuigen
Samen leven tot zijn eer

Heel de wereld moet het weten
Dat God niet veranderd is
En zijn liefde als een lichtstraal
Doordringt in de duisternis
De weg van God is niet te keren
Omdat hij er over waakt
En de Geest verbreekt de grenzen
Die door mensen zijn gemaakt

 Bemoediging en groet
V: Onze hulp is in de naam van de Heer
G: die de hemel en de aarde gemaakt heeft.
V. Die trouw is tot in eeuwigheid
G: die het werk van zijn handen niet loslaat.
V:Genade zij u en vrede van God onze Vader
en van onze Heer Jezus Christus
in gemeenschap met de heilige Geest.
G: Amen

Gebed om ontferming
Beantwoord met uitgesproken “Heer ontferm u”

Loflied
Lied 672 (Kom laat ons deze dag)

 

 

Kom laat ons deze dag
met heilig vuur bezingen
en met vernieuwde vreugd,
want God deed grote dingen.
Eens gaf de heilige Geest
aan velen heldenmoed.
Bid dat Hij ons vandaag
verlicht met Pinkstergloed.

O Geest der eeuwigheid,
gij Trooster aller tijden,
deel thans uw zegen uit
aan wie uw komst verbeiden.
O heldere fontein,
die uit Gods tempel welt,
gij wordt een brede stroom
die met de eeuwen zwelt.

Vul aan wat ons ontbreekt,
want stukwerk is ons pogen.
En wat ons afleidt van
de vrede uit den hoge,
laat dat, verheven licht,
in vuur en wind vergaan.
Houd Gij ons staande door
het wonder van Gods naam.

Wie ’s Heren Geest bezielt,
wie ’s Heren woord doet zingen,
wie met ons vieren wil
het feest der eerstelingen,
die stemme met ons in
en prijze Gods verbond
dat Hij vandaag vernieuwt
en elke morgenstond.

Moment voor de kinderen
Aan de hand van tekeningen van kinderen van cbs  “Het Baken” te Westerlee

Kinderlied
Lied 683 (Het is feest vandaag het is pinksterfeest), 1,2,4
Zangers

’t Is feest vandaag, ’t is pinksterfeest,
wij staan in vuur en vlam,
want Hij, die bij ons is geweest,
werkt verder aan zijn plan.

Wij weten het nu zonneklaar:
al ging Hij van ons heen,
wat Hij beloofd heeft, maakt Hij waar;
wij zijn niet meer alleen.

De wonderen zijn om ons heen
ze waaien op de wind.
’t is feest vandaag, voor iedereen:
een nieuwe tijd begint!

Gebed om de Geest
door Eri de Groot

U geeft mij
Handen om te doen
`n hart om te openen
Ogen om te kijken
Oren om te horen
Voeten om te staan

Om een ander
Te geven
Te dienen
Te zien
Te luisteren
Om in uw
Spoor te gaan

U schiet mij te hulp
Met Uw Geest
Ik ben niet alleen
Duizendmaal dank
O Heer voor
Het Pinksterfeest

Bijbellezing
door Harm Dijksterhuis

Handelingen 2 : 1-13

Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten, en allen werden vervuld van de heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven.
In Jeruzalem woonden destijds vrome Joden, die afkomstig waren uit ieder volk op aarde. Toen het geluid weerklonk, dromden ze samen en ze raakten geheel in verwarring omdat ieder de apostelen en de andere leerlingen in zijn eigen taal hoorde spreken. Ze waren buiten zichzelf van verbazing en zeiden: ‘Het zijn toch allemaal Galileeërs die daar spreken? Hoe kan het dan dat wij hen allemaal in onze eigen moedertaal horen? Parten, Meden en Elamieten, inwoners van Mesopotamië, Judea en Kappadocië, mensen uit Pontus en Asia, Frygië en Pamfylië, Egypte en de omgeving van Cyrene in Libië, en ook Joden uit Rome die zich hier gevestigd hebben, Joden en proselieten, mensen uit Kreta en Arabië – wij allen horen hen in onze eigen taal spreken over Gods grote daden.’ Verbijsterd en geheel van hun stuk gebracht vroegen ze aan elkaar: ‘Wat heeft dit toch te betekenen?’ Maar sommigen zeiden spottend: ‘Ze zullen wel dronken zijn.’

Antwoordlied
Een instrument van God
op de wijs van welk een vriend is onze Jezus
Zangers

Geef mij Heer veel van Uw liefde
laat mij Uw discipel zijn,
opdat ik voor and’re mensen
tot een steun en hulp kan zijn.
Geef m’ een open oog voor alles
wat hen ongelukkig maakt.
Laat hen zien dat ik Uw kind ben
en door U ben aangeraakt

Geef mij Heer veel van Uw vrede
laat mij toch verdraagzaam zijn.
Door mijzelf steeds weg te cijf’ren
door nooit eigenwijs te zijn.
Nooit hoogmoedig, ongevoelig
en van eigenwaan vervuld.
Stel mijn hart voor and’ren open,
geef mij tact en veel geduld

Geef mij Heer veel van Uw wijsheid
om hen, die verdrietig zijn,
wat bemoediging te geven,
vol van warmt’ en troost te zijn.
Wetend dat ik zelf ook zwak ben
en mijn hulp van U verwacht.
Laat mij Heer een instrument zijn,
dat mag dienen door Uw kracht

Bijbellezing
door Elly Bosch 

Handelingen 2 : 14-24
Daarop trad Petrus naar voren, samen met de elf andere apostelen, verhief zijn stem en sprak de menigte toe: ‘U, Joden en inwoners van Jeruzalem, luister naar mijn woorden en neem ze ter harte. Deze mensen zijn niet dronken, zoals u denkt; het is immers pas het derde uur na zonsopgang. Wat hier nu gebeurt, is aangekondigd door de profeet Joël:

“Aan het einde der tijden, zegt God,
zal ik over alle mensen mijn geest uitgieten.
Dan zullen jullie zonen en dochters profeteren,
jongeren zullen visioenen zien en oude mensen droomgezichten.
Ja, over al mijn dienaren en dienaressen
zal ik in die tijd mijn geest uitgieten,
zodat ze zullen profeteren.
Ik zal wonderen doen verschijnen aan de hemel boven
en tekenen geven op de aarde beneden, bloed en vuur en rook.
De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed
voordat de grote, stralende dag van de Heer komt.
Dan zal ieder die de naam van de Heer aanroept worden gered.”

Israëlieten, luister naar wat ik u zeg: Jezus uit Nazaret is door God tot u gezonden, hetgeen gebleken is uit de grote daden en de wonderen en tekenen die God, zoals u bekend is, door zijn toedoen onder u heeft verricht. Deze Jezus, die overeenkomstig Gods bedoeling en voorkennis is uitgeleverd, hebt u door heidenen laten kruisigen en doden. God heeft hem echter tot leven gewekt en de last van de dood van hem afgenomen, want de dood kon zijn macht over hem niet behouden.

 Antwoordlied
Lied 680 Kom heilge Geest Gij vogel Gods, 1,2,3

 

Kom, heilige Geest, Gij vogel Gods,
daal neder waar Gij wordt verwacht.
Verschijn, lichtengel, in de nacht
van onze geest, verward en trots.

Hoor, heilige Geest, wij roepen U!
Kom, wees aanwezig in het woord;
wek onze geest, opdat hij hoort,
wek ons tot leven, hier en nu.

O heilige Geest, wij zijn verblijd:
Gij immers, eeuwig ondoorgrond,
legt zelf dit lied ons in de mond,
ten teken dat Gij bij ons zijt.

Preek

Antwoordlied
Lied 971 (Zing een nieuw lied voor God de Heere): 1,2,3
Afwisselend zangers en gesproken door gemeente
Zangers

Zing een nieuw lied voor God de Here
en wees van harte zeer verblijd.
God wil alhier met ons verkeren,
hier wordt een huis voor Hem bereid.
Hij heeft de hand en het verstand
gezegend voor het werk,
de bouw van Christus’ kerk.

Gemeente
God wil aan ons telkens weer tonen
dat Hij genadig is en trouw.
Dat Hij met ons samen wil wonen,
geeft ons de moed voor dit gebouw.
Maar niet met steen en hout alleen
is ’t grote werk gedaan.
’t Zal om onszelve gaan.

Zangers
De Heilige Geest geeft taal en teken.
Christus deelt al zijn gaven uit.
De Vader zelf wil tot ons spreken
en elk verstaat wat het beduidt.
Wees ons nabij en maak ons vrij
in dit uw heiligdom.
Kom, Here Jezus, kom!

Collecte
Collecte voor het Egyptisch Bijbelgenootschap

Het Bijbelgenootschap van Egypte schrijft elk jaar een bijbelcompetitie voor kinderen uit. Dit is een groot succes in de Egyptische kerken. Kinderen, maar ook hun ouders, bestuderen het Bijbelboek dat in de wedstrijd centraal staat.  Na de wedstrijd worden er kleurplaten en bijbels uitgedeeld. De winnaars krijgen een Evangelie-stripboek.

Slotlied
Lied 425 (Vervult van zegen): 1

Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen
van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord,
in Christus verbonden, tezamen gezonden
op weg in een wereld die wacht op uw woord.
Om daar in genade uw woorden als zaden
te zaaien tot diep in het donkerste dal,
door liefde gedreven, om wie met ons leven
uw zegen te brengen die vrucht dragen zal.

Zegen
Beantwoord met uitgesproken amen

Orgelspel

Komende diensten
30 mei, Vennekerk Winschoten, voorganger: Ds. B. L. van der Woude
30 mei, De Ontmoeting Scheemda, voorganger: Ds. R. Offringa