Liturgie voor de dienst op de 7e zondag van Pasen met de latijnse naam ‘Exaudi’: ‘Hoor’ naar psalm 27: vers 7

Voorganger Ds. Jurjen Hilverda
Ouderling van dienst Sylvia Bakker
Diaken Geert Tuin
Lector Hilda van der Woude
Kindernevendienst Janny Geertsema
Organist Jan Muller

Deze zondag wordt ook wel genoemd ‘Wezenzondag’,
onleent aan het woord van Christus:
‘Ik zal u niet als wezen achterlaten’ (Johannes 14,18),
de zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren
 waarop de kerk wacht op de komst van de heilige Geest.

Orgelspel                                     

Woord van Welkom

Aansteken van de tafelkaarsen

Votum
V: In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest
A: AMEN                                                       (Allen gaan staan)

Groet

V:      Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus, de Heer

A:      AMEN

Bemoediging
V: Onze hulp is in de Naam van de HEER
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Gebed van toenadering

Aanvangslied : Lied 640f  ‘Halleluja’

Halleluja!
Hoor mij, God ik roep,
Verberg U niet voor mij.
Halleluja!

Lied 27 : 4 ‘

Zoals Gij eenmaal mijn geroep verhoorde’
zo spreek weer tot uw knecht
en geef hem licht
Mijn hart zegt stil de liefelijke woorde
die Gij eens zeide: “Zoek mijn aangezicht”.
Uw aangezicht, ik wil het zoeken, Heer!
Verberg het niet, beproef mij niet te zeer
Ik hoop geen heil dan Gij voor mij bewaart,
ik smacht naar ’t uur dat Gij U openbaart!

Lied 640f

Halleluja!
Hoor mij, God ik roep,
Verberg U niet voor mij.
Halleluja!

     

Gebed om de nood van de wereld, met Kyriëlied

CD Glorialied 67a  ‘Heel de aarde jubelt en juicht‘

Refrein:
Heel de aarde jubelt en juicht voor de Heer,
halleluja, halleluja!

1 Ja, heel de aarde moet God wel prijzen,
loven zijn machtig beleid,
omdat Hij steeds op wondre wijze
alles bestuurt in gerechtigheid.
Refrein

2 Ja, God is goed, schenkt ons zijn zegen;
toont ons zijn aanschijn van licht,
Hij gaat ons voor op alle wegen,
heeft uit de zonde ons opgericht.
Refrein

3 Hij is de God, die ons verblijdde,
die onze nood heeft verstaan;
die ons een hemels paasmaal bereidde
en zonder vrees door de wereld laat gaan.
Refrein

4 Laat alle volken uw almacht vrezen,
aller lof zij U gewijd,
laat Heer, uw naam bezongen wezen,
in aller eeuwen eeuwigheid.
Refrein

Kindernevendienst  : Lied 290 ‘Licht van Pasen‘

Licht van Pasen, zondagslicht
Levensgloed op ons gezicht
Ga ons voor en vuur ons aan
Om verlicht op weg te gaan.

Gebed om de Geest

V:      De HEER zal bij u zijn
A:      DE HEER ZAL U BEWAREN………

Eerste lezing:  Exodus 19,1-11

CD Lied 925 ‘Wek mijn zachtheid weer’

Wek mijn zachtheid weer.
Geef mij terug de ogen van een kind.
Dat ik zie wat is.
En mij toevertrouw.
En het licht niet haat.

Evangelielezing:  Johannes  17,14-26

Lied 339b 

U komt de lof toe, U het gezang,
U alle glorie, o Vader, o Zoon, o Heilige Geest.
In alle eeuwen der eeuwen.

Overdenking

Orgelspel

Bericht van overlijden

Zingen: lied 961 2x Niemand leeft voor zichzelf

Niemand leeft voor zichzelf
niemand sterft voor zichzelf.
Wij leven en sterven voor God onze Heer,
aan Hem behoren wij toe. (2x)

Lied 695 ‘Heer, raak mij aan met uw adem’ via: https://www.youtube.com/watch?v=z49iKZ_zQW4

1 Heer, raak mij aan met uw adem,
reik mij uw stralend licht,
wijs mij nieuwe wegen,
geef op uw waarheid zicht.

2 Raak met uw adem mijn onrust
tot ik de rust hervind.
Al mijn wonden heelt Gij:
Gij ziet in mij uw kind.

3 Wees ook de Geest die mij aanvuurt
en al mijn twijfels bant.
Als geroepen kom ik:
mijn tijd is in uw hand.

4 Kom en doorstraal mijn dagen,
Geest van God uitgegaan,
die mijn ogen opent
voor wie nu naast mij staan.

5 Heer, raak ons aan met uw adem,
geef ons een vergezicht!
Draag ons op uw vleugels,
zegen ons met uw licht!

Voorbeden, stil gebed en Onze Vader

Mededelingen en toelichting collecte

Gezang 235 ‘In bidden en in smeken’ (LbK)

1 In bidden en in smeken
maak onze harten één
Wij hunkren naar een teken
o, laat ons niet alleen
De Heiland is getreden
aan ’s Vaders rechterhand
wij wachten hier beneden
de gaven van zijn hand.

2 Wijd open staan de deuren
nu is de toegang vrij
Voor wie verweesd hier treuren
is Jezus’ hulp nabij.
Al dreigen nog gevaren
al wacht ons kruis en strijd
de Geest zal ons bewaren
de Geest, die troost en leidt.

Zegen

 ~~~~

 De kerkenraad wenst u allen wel thuis!
En in de kerk een goede en gezegende dienst.

U kunt de dienst bekijken en/of beluisteren
via www.kerkomroep.nl en via live streaming
(www.vennekerk.nl)

 ~~~~

Komende dienst:

Op zondag 23 mei 2021
is de Pinksterdienst in de Vennekerk
Voorganger is ds. Ariaan Baan
De dienst wordt vanaf 9.30 uur uitgezonden

Toelichting bij de Pinksterdienst

 De invulling van de dienst is door de Pinksterdienst-commissie samen met ds. Baan verzorgd.
Het thema is ‘De kracht van de Geest’.
De kinderen van cbs Het Baken in Westerlee zullen kleurplaten maken voor de aankleding van de kerk.

De collecte is bestemd voor het Egyptisch Bijbelgenootschap. U kunt uw bijdrage overmaken op rekening van de streekdiaconie
NL22 RABO 0356 4249 95 ovv collecte pinksterdienst