Liturgie voor de dienst van Hemelvaart. Donderdag 13 mei 2021.

Voorganger Ds. Gert Wybe van der Werff
Ouderling van dienst Henny Muller
Diaken Anja Meijer-Komdeur
Lector Ina Kruizinga
Organist Jan Muller

Glas in loodvenster met de Hemelvaart van Christus in de Dom van Florence
Lorenzo Ghiberti, 1443

Orgelspel 

Woord van Welkom 

Aansteken van de tafelkaarsen    moment van stilte

Votum
In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Amen.                                                           (Allen gaan staan)

Groet
Genade zij u en vrede van God onze Vader
En van Jezus Christus, de Heer
A: AMEN.

Bemoediging:
V: Onze hulp is in de Naam van de HEER,
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Aanvangslied: Psalm 47:1,2

Volken weest verheugd, jubelt, toont uw vreugd,
prijst met handgeklap ’s Heren koningschap.
Ja, Hij is de Heer, volken slaat Hij neer,
zijn geduchte kracht  geeft z’in onze macht.
Met zijn eigen hand  meet Hij Jakob ’t land,
die daar woont met trots,  als beminde Gods.

God stijgt blinkend schoon/met gejuich ten troon.
Luid bazuingeschal/meldt het overal.
Zingt Gods eer, heft aan, /’s Konings eer, heft aan.
Heel de aarde hoort/naar des Heren woord,
is zijn rijksgebied./Zingt een kroningslied!
Die de volken leidt/troont in heiligheid.

Gebed om ontferming met  Kyriëlied: 301j

 

Loflied:  661

Ten hemel opgevaren is, halleluja,
Christus die Heer en Koning is, halleluja.

Nu zit Hij aan Gods rechterhand, halleluja,
heerst over hemel, zee en land, halleluja.

Zie nu hoe in vervulling gaat, halleluja,
wat in de psalm geschreven staat, halleluja.

De Heer verleent zijn majesteit, halleluja,
aan Davids Zoon in eeuwigheid, halleluja.

Nu stijgt ons loflied op en eert, halleluja,
de Here Christus die regeert, halleluja.

De heilige Drievuldigheid, halleluja,
zij lof en prijs in eeuwigheid, halleluja.

DE DIENST VAN HET WOORD

V: De Heer zij met u
A: De Heer zal u bewaren ……

Eerste Schriftlezing: Marcus 16:19-20

Tweede Schriftlezing: Efeziërs 4: 1-16

Lied: 662: 1,2,3

 Heer, komt in deze tijd
uw heerschappij,
het einde van de strijd,
de stad waar vrij,
uit boze droom ontwaakt,
de mensen wonen,
tot één gezin gemaakt,
Gods dochters en Gods zonen?

Heer, gaat Gij van ons heen,
in deze tijd?
Vermaakt Gij ons alleen
uw dienstbaarheid?
Laat Gij ons dan voorgoed
in hoop en vrezen
en mag uw vredegroet
het laatste woord niet wezen?

Uit uw verborgenheid
hebt Gij vervuld
het perk van deze tijd
met Gods geduld.
Uw woord doet telkens weer
de harten branden.
Gij blijft nabij, o Heer,
met zegenende handen.

Overdenking

Orgelspel

Lied:  664 (CD Met hart en ziel III/20)

Naam van Jezus, nu verheven
boven alle namen uit,
om een leidsman ons te geven
die in alle waarheid leidt,
wees verborgen in ons midden,
leer ons bidden,
geef uw zegen wijd en zijd.

Wanneer zult Gij weer verschijnen?
Komt het vragen nog te vroeg?
Kent de herder nog de zijnen
sinds Hij eens de wolven sloeg?
Leid ons in de ware vrijheid,
uw nabijheid –
wolk en vuur zijn niet genoeg.

Overal wordt U gebeden
om het rijk dat komen gaat.
Laat het zichtbaar zijn beneden,
geef een nieuwe dageraad.
Woord van God, maak deze aarde
tot een gaarde
waar de boom des levens staat!

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

 Mededelingen van de diakonie

 Slotlied: 663

Al heeft Hij ons verlaten,
Hij laat ons nooit alleen.
Wat wij in Hem bezaten
is altijd om ons heen
als zonlicht om de bloemen
een moeder om haar kind.
Teveel om op te noemen
zijn wij door Hem bemind.

Al is Hij opgenomen,
houd in herinnering,
dat Hij terug zal komen,
zoals Hij van ons ging.
Wij leven van vertrouwen,
dat wij zijn majesteit
van oog tot oog aanschouwen
in alle eeuwigheid.

Heenzending en zegen

Orgelspel

  

Komende streekdiensten:

Zondag 16 mei zijn er diensten om 9.30 uur vanuit Vennekerk in Winschoten met als voorganger ds. Jurjen Hilverda
en vanuit de Ontmoeting in Scheemda met als voorganger ds.Ariaan Baan.
De diensten worden alleen online uitgezonden