Liturgie zondag 9 mei Vennekerk 9.30 uur. 6e zondag van Pasen Rogate

Voorganger Ds. Itse de Boer
Ouderling van dienst Tineke Wisman
Diaken Leo Deinum
Lector Janny van Lang
Organist Bouko Tiggelaar

Orgelspel                                       

Woord van Welkom

Aansteken van de tafelkaarsen

Votum
In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Amen.                                                           (Allen gaan staan)

Groet
Genade zij u en vrede van God onze Vader
en van Jezus Christus, de Heer
A: AMEN.

Bemoediging:
V: Onze hulp is in de Naam van de HEER,
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Aanvangslied: Psalm 66: 1, 6 en 7

1 Breek, aarde, uit in jubelzangen
Gods glorierijke naam ter eer.
Laat van alom Hem lof ontvangen.
Geducht zijn uwe daden heer.
Uw tegenstanders, diep gebogen,
aanvaarden veinzend uw beleid.
Heel d’aarde moet uw naam verhogen,
psalmzingen uwe majesteit.

6 Gij die God vreest, ik zal u spreken
van al wat aan mij is geschied.
Nauw richtte ik tot Hem mijn smeken,
of in mijn hart was reeds een lied.
Zou God mij hebben willen horen,
wanneer ik onrecht had beraamd?
Maar Hij nam mijn gebed ter ore,
Hij heeft mijn bidden niet beschaamd.

7 De naam des Heren zij geprezen!
Hij, die getrouw is en nabij,
heeft mijn gebed niet afgewezen.
De Heer is goed geweest voor mij.

Gebed om de nood van de wereld, met Kyriëlied

Glorialied: Lied 871: 1 en 4

1 Jezus zal heersen waar de zon,
gaat om de grote aarde om,
de maan zijn lichte banen trekt,
zover het verste land zich strek

4 Laat loven al wat adem heeft,
de Koning die ons alles geeft.
O aarde om dit nieuw begin,
stem met het lied der englen in.

V: De Heer zij met u
A: De Heer zal u bewaren …………

Gebed om de Geest           

Eerste lezing:  1 Johannes 4: 7 t/m 21 (lector)

Muziek: Lied 974: 1, 2 en 5

1 Maak ons uw liefde God, tot opmaat van het leven!
Wij zijn geroepen om haar zingend door te geven.
De wereld zegt ons niet de goede woorden aan.
Vernieuw ons hart en doe ons uw beleid verstaan.

2 Wij zijn aaneengevoegd, bedacht met uw genade.
Op liefde hebt Gij ons gebouwd, bedeeld met gaven.
En wat wij zijn draagt bij tot welzijn van elkaar.
In onze eenheid wordt uw liefde openbaar.

5 God, laat geen mensenkind uit uw ontferming vallen.
Weer met uw ruime hart het kwade van ons allen.
Gij zijt te goeder trouw geweest van het begin.
Vasthoudend blijft Gij tot uw liefde overwint.

Evangelielezing:  Johannes 15: 9 t/m 17 (predikant)

Muziek:  Lied 339b                                                                                     

U komt de lof toe, U het gezang,
U alle glorie, o Vader, o Zoon, o Heilige Geest.
In alle eeuwen der eeuwen.

Overdenking                                                           

Orgelmuziek 

Muziek: Lied 791: 1, 2, 4 en 6

1 Liefde, eenmaal uitgesproken,
als Uw Woord van het begin.
Liefde wil ons overkomen,
als geheim en zegening.

2 Liefde die ons hebt geschapen,
vonk waarmee Gij zelf ons raakt,
alles overwinnend wapen,
laatste woord dat vrede maakt.

4 Liefde waagt zichzelf te geven,
ademt op van goede trouw.
Liefde houdt ons in het leven
daarop hebt Gij ons gebouwd.

6 Liefde boven alle liefde,
die zich als de hemel welft,
over ons: wil ons genezen,
bron van Liefde, Liefde zelf.

Voorbeden, stil gebed en Onze Vader

Mededelingen en toelichting collecte

Muziek: Lied 418: 1 en 3

1 God, schenk ons de kracht dicht bij U te blijven,
dan zal ons geen macht uit elkander drijven.
Zijn wij in U een, samen op uw wegen
dan wordt ons tot zegen lachen en geween.

3 Vrede, vrede laat Gij in onze handen,
dat wij die als zaad dragen door de landen,
zaaiend dag aan dag, zaaiend in de brede,
totdat in uw vrede ons hart rusten mag.

Zegen.

Orgelspel: Praeambulum in F, Heinrich Scheidemann (ca. 1595 – 1663)

 

De kerkenraad wenst u allen thuis en in de kerk een goede en gezegende dienst.

…………………..

U kunt de dienst bekijken en/of beluisteren
via www.kerkomroep.nl en via live streaming
(www.vennekerk.nl)

Komende diensten:

Op Hemelvaartsdag 13 mei 2021 is er een regiodienst in de Vennekerk
Voorganger is ds. Gert Wybe van der Werff
De dienst wordt vanaf 9.00 uur uitgezonden

Op zondag 16 mei 2021 is er een dienst in de Vennekerk
Voorganger is ds. Jurjen Hilverda
De dienst wordt vanaf 9.30 uur uitgezonden

 

 

 

 

 

 

 

 

7