Regiodienst zondag 25 april 2021 Vennekerk 4e zondag van Pasen Jubilate – juicht!

Liturgie 4e zondag van Pasen

Jubilate – juicht!

“Ik ben de goede herder” Joh. 10:11

Voorganger Ds. Gert Wybe van der Werff
Ouderling Boukje Haan
Diaken Wijbrand Medendorp
Lector Anke Bos
Organist Wim Westerman

Orgelspel

Woord van Welkom

Votum
In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Amen.                                                          (Allen gaan staan)

Aansteken van de tafelkaarsen    moment van stilte

Groet
Genade zij u en vrede van God onze Vader
En van Jezus Christus, de Heer
A: AMEN.

Bemoediging:
V: Onze hulp is in de Naam van de HEER,
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Gebed van toenadering

Aanvangslied: (Psalm) 66: 1,2,3

Breek, aarde, uit in jubelzangen,
Gods glorierijke naam ter eer.
Laat van alom Hem lof ontvangen.
Geducht zijn uwe daden, Heer.
Uw tegenstanders, diep gebogen,
aanvaarden veinzend uw beleid.
Heel d’aarde moet uw naam verhogen,
psalmzingen uwe majesteit.

Komt, ziet nu de geduchte werken
die God aan mensen heeft gedaan;
Hij stelde aan de waatren perken,
droogvoets zijn zij erdoor gegaan.
Laat zich ons hart in Hem verblijden:
God houdt de volken in het oog.
Zijn rijk is over alle tijden.
Gij trotsen, draagt het hart niet hoog.

Doe onze God uw loflied horen,
gij volken, zingt alom op aard,
looft Hem door wie wij zijn herboren,
die ons voor wanklen heeft bewaard.
Gij toetst ons, Gij beproeft ons leven,
zoals men erts tot zilver smelt.
Gij die ons, aan het vuur ontheven,
gelouterd voor uw ogen stelt.

Gebed om ontferming met Kyriëlied : 301a

Kyrie eleison,
Christe eleison
Kyrie eleison

D I E N S T    V A N    H E T    W O O R D

Gebed

V: De Heer zal bij u zijn
A: DE HEER ZAL U BEWAREN
………

Eerste Schriftlezing: Ezechiël 34: 1-10

Lied: 756: 1,4,5,6,7,8

Laat komen, Heer, uw rijk,
uw koninklijke dag,
toon ons uw majesteit,
Messias, uw gezag!

Zal ooit een dag bestaan
dat oorlog, haat en nijd
voorgoed zijn weggedaan,
in deze wereldtijd?

Dat alle tyrannie
eens zal geleden zijn?
O sabbat Gods! En zie,
dan zal het vrede zijn!

Wij bidden, Heer, sta op
en kom in heerlijkheid!
Op U staat onze hoop
die onze Herder zijt!

Uw schapen zijn in nood,
uw naam wordt niets geacht…
men breekt uw volk als brood,
men heeft ons opgejaagd.

De nacht is als een graf,
ontij heerst in het rond.
Kom van de hemel af,
o Ster van Gods verbond!

Tweede Schriftlezing: Johannes 10: 11-18

Lied: 651: 1,4,5,6,7

Christus heeft voor ons geleden
als een beeld van ons bestaan,
dat wij zover zouden gaan
in zijn voetstappen te treden.

Die de zonden heeft gekorven
in zijn lichaam aan het hout,
dat gij Gode leven zoudt,
aan de zonde afgestorven.

Door wiens striemen gij genezen,
door wiens dood gij levend zijt,
levend in rechtvaardigheid,
taal en teken van Gods wezen.

Als eertijds verdoolde schapen
thans den Herder toegewijd,
die u in de waarheid weidt.
Uw Bewaarder zal niet slapen.

Ja, de Heer zal u bewaren,
Hij de Herder, Hij het Lam,
die voor u ter aarde kwam,
die voor u is opgevaren!

Overdenking

Orgelspel

 Lied: 23a op melodie lied 766

D’ Almachtige is mijn Herder en Geleide,
wat is er dat me schort?
Hij weidt mij als zijn schaap, in vette weide
waar gras noch groen verdort.
Hij drenkt mijn ziel in koele bronne en beke.
Indien mijn geest verstrooi’
en afdwaal’ van de kudde en rechte streke,
Hij brengt ze weer te kooi.

Hij brengt mij op de heerbaan van zijn wetten
en ’t goddelijke recht,
om zijnen naam en eer in top te zetten
door ’t lof van zijn knecht.
Al zworf ik om in nare en donkre dalen,
beschaduwd van de dood,
nog vreest mijn hart geen ongeluk, noch kwalen:
Hij staat me bij in de nood!

Ik mag me vast op zijnen staf verlaten
en trouwe herdersstok.
Hij dekt voor mij, ten schimp van die mij haten
met onverzoenbre wrok,
een volle dis, gelaan met lekkernijen.
Hij zalft mijn haar en hoofd
met oliegeur, om ’t aanschijn te verblijen
door glans die druk verdooft.

Wat wordt aan mij een schone kelk gegeven
vol wijns! God stort zijn hart
genadig uit, ten beste van mijn leven,
ten troost van alle smart.
Ik zal Gods huis en zegenrijke tempel
bewonen dag en nacht,
en nimmermeer verlaten Arons drempel,
maar sterven op mijn wacht!

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Mededelingen 

Slotlied: 977: 1,2,3,5 (opname van de cantorij van PG Bellingwolde)

Ga uit, o mens, zoek uw vreugd,
nu in de lente zich verheugt
al wat er leeft op aarde!
De gaarden zijn op ’t schoonst gesierd,
opdat gij ’t lieve leven viert,
dat God u openbaarde.

De bomen staan in blad gezet,
de aarde dekt haar naaktheid met
een lichte groene wade;
een tulp en narcis evenzo:
veel heerlijker dan Salomo
bekleedt ze Gods genade.

En vogels, waar men hoort of ziet,
de leeuwrik zingt het hoogste lied,
de zwaluw voedt haar jongen.
De bronnen ruisen overal,
loof Hem, in wie u eens voor al
het leven is ontsprongen

God heeft zijn schepping goedgedaan,
hoe zou ik zelf dan buiten staan?
Hij heeft de dood verdreven.
En ik zing mee, nu alles zingt,
het lied dat overal weerklinkt,
de lofzang om het leven.

Heenzending en zegen

Orgelspel

 

M E D E D E L I N G E N

Komende diensten:
2 mei 2021

9.30 uur Oostwold. Voorganger Pastor T. Huizing (alleen te beluisteren via www.kerkomroep.nl)
9.30 uur Scheemda. Voorganger Ds. Offringa