Liturgie voor de regioviering vanuit de Vennekerk in Winschoten op 18 april 2021

Derde zondag van Pasen – Goede Herder –

Deze viering wordt gehouden in verbondenheid met de gemeentes
van Bellingwolde, Blijham, Vriescheloo en Wedde

 

Voorganger Ds. Bert L. van der Woude
Ouderling Ellen Smid
Diaken Riekel Beens
Lector Koos Akkerman
Organist Jan Muller

 

Orgelspel Woord van Welkom

Votum
In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Amen. (Allen gaan staan)

Groet
Genade zij u en vrede van God onze Vader
En van Jezus Christus, de Heer
A: AMEN.

Bemoediging:
V: Onze hulp is in de Naam van de HEER,
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Gebed van toenadering

Aanvangslied: Lied 274

1 Wij komen hier ter ere van uw naam
rond de verhalen die geschreven staan,
wij schuilen weg als vogels in het riet
zoekend naar warmte, naar een ander lied.

2 Ontferm u God, kyrie eleïson,
wees ons nabij, kijk speurend naar ons om,
kom met uw vrede, uw barmhartigheid,
zonder U raken wij de liefde kwijt.

3 Wij zingen samen van uw gloria,
dank voor het leven, dank U voor elkaar,
geef ons uw geestdrift, vuur ons leven aan,
leg zo uw glimlach over ons bestaan.

Gebed om ontferming vanwege de nood van de wereld
met Kyrie- en Gloriahymne (Lied 299e)
(Met hart en ziel II, CD 1, 18)

Heer, ontferm u,
Heer, ontferm u,
Christus, ontferm u,
Christus, ontferm u,
Heer, ontferm u over ons,
Heer, ontferm u over ons.

Glorie, glorie aan God hoog in de hemel
en op aarde vrede voor mensen van zijn behagen.
Wij loven U, aanbidden U,
vereren en zegenen U.
Wij danken U om uw glorie!
Hemelse koning, God over allen,
Vader van mensen!
Jezus Messias, één met de Vader,
Lam van God,
die wegdraagt de zonden van heel onze wereld:
geef uw ontferming!
Heilig, heilig zijt Gij alleen Heer, Allerhoogste,
Jezus Messias, heilige Geest, glorie van God!
U alle eer, nu en altijd.
Amen, amen, amen.

Gebed
V: De Heer zal bij u zijn
A: DE HEER ZAL U BEWAREN
……………………………

1e Lezing: Micha 4 : 1-5

 

Muziek: ‘Erbarme Dich’ Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Erbarme Dich,
Mein Gott,
Um meiner Zähren willen
Schaue hier,
Herz und Auge weint vor Dir
Bitterlich.

Evangelielezing: Johannes 21 : 15-25

Lofzang: Lied 339b

U komt de lof toe, u het gezang
U alle glorie, O Vader, o Zoon,
O heilige Geest
in alle eeuwen der eeuwen.

Overdenking

Orgelspel

Lied 447

1 Het zal zijn in het laatste der tijden
dat de berg van de tempel verheerlijkt zal staan,
dat de wegen er heen zullen leiden
en de volken der aarde op weg zullen gaan
om de rechten des Heren te leren,
zich tot God en elkaar te bekeren.

2 Als Jeruzalems tinnen gaan blinken
en beschamen der bergen en heuvelen trots,
zal van Sion uit blijde weerklinken
het bevrijdende woord van het koninkrijk Gods.
Tot bescherming van allen die leven
staat de wet van Gods heil er geschreven.

3 En een smidse van ’t huis onzes Heren
maakt het zwaard tot een ploegschaar, de speer tot een zicht.
Niemand zal meer een wapen hanteren;
maar zij groeten elkaar in het heldere licht
van de waarheid die eindelijk zal dagen
over mensen van zijn welbehagen.

Overlijdensbericht

Lied: 961 (2x)
Niemand leeft voor zichzelf
niemand sterft voor zichzelf.
Wij leven en sterven voor God onze Heer,
aan Hem behoren wij toe.

Dankzegging, voorbeden, stil gebed, OnzeVader

Mededelingen

Slotlied: Lied 1016

Kom, laat ons opgaan naar de berg
waar God de vrede leert:
een ploegschaar maak je van je zwaard,
een snoeimes van je speer.
Sjaloom, sjaloom, Jeruzalem.
Sjaloom, Jeruzalem.

Wij gaan waar onze voeten gaan,
God zet ons op het spoor
naar vrede en gerechtigheid,
zijn voetstap gaat ons voor.
Sjaloom, sjaloom, Jeruzalem.
Sjaloom, Jeruzalem.

3 Uit Sion zal de wet uitgaan
en uit Jeruzalem
het woord dat ons de vrede leert,
sjaloom in naam van Hem.
Sjaloom, sjaloom, Jeruzalem.
Sjaloom, Jeruzalem.

4 Wij gaan waar onze voeten gaan
de weg van onze Heer,
een ploegschaar maak je van je zwaard,
een snoeimes van je speer.
Sjaloom, sjaloom, Jeruzalem.
Sjaloom, Jeruzalem.

Zegen

Muziek ter afsluiting

M E D E D E L I N G E N

Komende diensten:

Op 25 april 2021
(4e zondag van Pasen
wordt de dienst uitgezonden vanuit de Vennekerk
Voorganger: Ds. G.W. van der Werff
Aanvang: 9.30 uur
(te bekijken via www.vennekerk.nl)

 

ds. Bert L. van der Woude

Sinds april 2000 werk ik als predikant binnen wat nu de Protestantse Gemeente Winschoten (PGW) heet. De eerste zeven jaar nog in combinatie met de gereformeerde kerk van Westerlee en nu ruim tien jaar volledig in Winschoten.