Liturgie voor de regioviering vanuit de Vennekerk op Beloken Pasen

Zondag 11 april om 9.30 uur vanuit de Vennekerk

Deze dienst is te beluisteren via http://www.kerkomroep.nl

en te bekijken via http://www.vennekerk.nl

Voorganger Ds. Bert L. van der Woude
Ouderling Corrie Troost
Diaken Tilly Ottevanger
Lector Hilda van der Woude
Organist Koos Akkerman

Orgelspel Woord van Welkom

Votum
In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Amen. (Allen gaan staan)

Groet
Genade zij u en vrede van God onze Vader
En van Jezus Christus, de Heer A: AMEN.

Bemoediging:
V: Onze hulp is in de Naam van de HEER,
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Gebed van toenadering

Aanvangslied: Lied 275 : 1, 2 en 5

1 Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig
en hoe onzegbaar ons nabij.
Gij zijt gestadig met ons bezig,
onder uw vleugels rusten wij.

2. Gij zijt niet ver van wie U aanbidden, \
niet hoog en breed van ons vandaan.
Gij zijt zo mens´lijk in ons midden
dat Gij dit lied wel zult verstaan.

5. Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig
waar ook ter wereld mensen zijn.
Blijf zo genadig met ons bezig,
tot wij in U volkomen zijn.

Gebed om ontferming voor de nood van de wereld met
Kyrie- en Gloriahymne (Lied 299e)
(Met hart en ziel II, CD 1, 18)

Heer, ontferm u,
Heer, ontferm u,
Christus, ontferm u,
Christus, ontferm u,
Heer, ontferm u over ons,
Heer, ontferm u over ons.

Glorie, glorie aan God hoog in de hemel
en op aarde vrede voor mensen van zijn behagen.
Wij loven U, aanbidden U,
vereren en zegenen U.
Wij danken U om uw glorie!
Hemelse koning, God over allen,
Vader van mensen!
Jezus Messias, één met de Vader,
Lam van God,
die wegdraagt de zonden van heel onze wereld:
geef uw ontferming!
Heilig, heilig zijt Gij alleen Heer, Allerhoogste,
Jezus Messias, heilige Geest, glorie van God!
U alle eer, nu en altijd.
Amen, amen, amen.

Gebed
V: De Heer zal bij u zijn
A: DE HEER ZAL U BEWAREN
……………………………

1e Lezing: Jesaja 26 : 1-13

Muziek: Lied 175

1 Wij hebben een sterke stad,
een stad met muren en schansen,
wij hebben een sterke stad,
een stad waar de kinderen dansen
en waar men muziek maakt en zingt,
een stad door de Heer omringd.

2 Wie wonen daar in die stad,
die stad op d’ nieuwe aarde?
Een volk dat de Heer aanbad
en d’ trouw aan zijn roeping bewaarde.
O poortwachter, open de poort
voor al wie vertrouwt op zijn woord!

4. Rechtvaardigen, hier ’s uw stad,
standvast’gen, hier uw sterkte.
Een ruimte die niemand mat,
een toekomst die niemand bewerkte
dan Israëls Heiland alleen,
Hij voert de verdrukten ‘rheen.

Evangelielezing: Johannes 20 : 19 -31

Lofzang: Lied 339b

U komt de lof toe, u het gezang
U alle glorie, O Vader, o Zoon,
O heilige Geest
in alle eeuwen der eeuwen.

Overdenking

Orgelspel: “Fantasie” van Adrianus Giesen (1843-1916)

Muziek: Lied 636 (Met hart en ziel II, CD 2, 31)

Liefde is licht, opnieuw geboren,
wakker uit nacht en eenzaamheid;
liefde wil strelen niet verstoren
hunkering naar geborgenheid.
Liefde heeft handen, ogen, oren
zo open als de dageraad:
liefde heeft nooit de hoop verloren –
liefde leeft langer dan de haat.

Liefde is licht, laat zich niet vangen,
komt door gesloten deuren heen,
biedt aan de woede beide wangen,
breekt harten harder dan een steen.
Liefde kan legers overwinnen,
springt hoger dan de hoogste muur,
blust, door de vijand te beminnen,
haarden van hoog oplaaiend vuur.

Liefde is licht, uit Hem geboren
die zelf de bron van liefde is;
Hij heeft zijn kind aan ons verloren,
Pasen schrijft zijn geschiedenis.
Laat dan uw ziel in zonlicht dopen;
weg boze dromen – wees gerust!
Boven mij gaat de hemel open:
Gods liefde die ons wakker kust.

Dankzegging, voorbeden, stil gebed, OnzeVader

Mededelingen

Slotlied: Lied 1009

O lieve Heer, geef vrede
aan allen hier beneden
die uitzien naar uw feest,
opdat de mensen weten:
uw heilige profeten
zijn niet verblind geweest.

Doe onze ogen stralen,
doe ons het hart ophalen
aan blijdschap na verdriet;
o God voor wie verschijnen
Christus en al de zijnen,
versmaad hun smeken niet!

Verlos ons van de boze,
laat niet de goddelozen
op aarde koning zijn!
Laat ons uw land betreden,
dat zal een land van vrede
van melk en honing zijn!

Zegen

Muziek ter afsluiting: “Fuga” in G Majeur van Johann Sebastian Bach (1685-1750)

M E D E D E L I N G E N

Komende diensten:
Op 18 april 2021
(3e zondag van Pasen
wordt de dienst uitgezonden vanuit de Vennekerk
Voorganger: Ds. Bert L. van der Woude
Aanvang: 9.30 uur
(te bekijken via www.vennekerk.nl)

ds. Bert L. van der Woude

Sinds april 2000 werk ik als predikant binnen wat nu de Protestantse Gemeente Winschoten (PGW) heet. De eerste zeven jaar nog in combinatie met de gereformeerde kerk van Westerlee en nu ruim tien jaar volledig in Winschoten.