Liturgie voor de regioviering op Paasmorgen 2021 vanuit de Vennekerk te Winschoten

Zondag 4 april 2021

Deze dienst kan beluisterd worden via http://www.kerkomroep.nl

en te bekijken via http://www.vennekerk.nl

Voorgangers Pastor Tineke Huizing,
ds. Gert Wybe van der Werff,
ds. Bert L. van der Woude
Ouderling Lucie Bontjer
Diaken Herma Ufkes
Leiding Kindernevendienst Janny Geertsema
Organist Bouko Tiggelaar

 

Orgelspel

Woord van Welkom

Votum
V: In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Amen. (Allen gaan staan)

Lied tijdens het aansteken van de kaarsen (melodie lied 458)

Licht, eerste woord
door mensen gehoord,
nog altijd spreekt Gij voort

Licht opgestaan,
wie kan jou verstaan,
steek ons met vreugde aan.

Uw eerste woord,
wij geven het door:
voor alle mensen licht!
(Gert Jan de Bruin)

PAASGROET

V: De Heer is opgestaan!
A: JA, HIJ IS WAARLIJK OPGESTAAN!

BEMOEDIGING
V: Onze hulp is in de naam van de Heer
A: DIE HEMEL EN AARD GEMAAKT HEEFT

Gebed van toenadering

Muziek: Licht dat ons aanstoot in de morgen
(Met hart en ziel II, CD 2, 24)

1. Licht dat ons aanstoot in de morgen,
voortijdig licht waarin wij staan
koud, één voor één, en ongeborgen,
licht overdek mij, vuur mij aan.
Dat ik niet uitval, dat wij allen
zo zwaar en droevig als wij zijn
niet uit elkaars genade vallen
en doelloos en onvindbaar zijn.

2. Licht, van mijn stad de stedehouder,
aanhoudend licht dat overwint.
Vaderlijk licht, steevaste schouder,
draag mij, ik ben jouw kijkend kind.
Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen
of ergens al de wereld daagt
waar mensen waardig leven mogen
en elk zijn naam in vrede draagt.

3. Alles zal zwichten en verwaaien
wat op het licht niet is geijkt.
Taal zal alleen verwoesting zaaien
en van ons doen geen daad beklijft.
Veelstemmig licht, om aan te horen
zolang ons hart nog slagen geeft.
Liefste der mensen, eerstgeboren,
licht, laatste woord van Hem die leeft.

KYRIEGEBED met gezongen Kyrie (Refrein lied 547)

Kyrie eleison, wees met ons begaan,
doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan.

Glorialied: Lied 624: Christus onze Heer verrees

1 Christus, onze Heer, verrees, halleluja!
Heil’ge dag na angst en vrees, halleluja!
Die verhoogd werd aan het kruis, halleluja,
bracht ons in Gods vrijheid thuis, halleluja!

2 Prijst nu Christus in ons lied, halleluja,
die in heerlijkheid gebiedt, halleluja,
die aanvaardde kruis en graf, halleluja,
dat Hij zondaars ’t leven gaf, halleluja!

3 Maar zijn lijden en zijn strijd, halleluja,
heeft verzoening ons bereid, halleluja!
Nu is Hij der heem’len Heer, halleluja!
Eng’len juub’len Hem ter eer, halleluja!

Project Kindernevendienst: De levensweg

Projectverbeeldingen en lied 

Toelichting Liturgische schikking

‘Wie God liefheeft, moet ook de ander liefhebben’
1 Johannes 4:21

In de traditie van de kerk zijn de zes – later zeven – daden die Jezus noemt gaandeweg de zeven werken van barmhartigheid gaan heten. Wil je je hart openstellen voor de ander, wil je er daadwerkelijk zijn als die ander een beroep op jou doet met zijn honger, dorst of ziekte? Wees barmhartig. Sommigen zien dit vervolgens weer als een samenvatting van de boodschap van de Bijbel. Voed de hongerigen en geef de dorstigen te drinken; geef de vreemdelingen onderdak en kleed wie naakt is; bezoek wie ziek is en gevangen zit en begraaf de doden.
Zeven keer barmhartigheid. Zodat de ander ervaart: ik ben er voor jou.

Wie God liefheeft, heeft ook de ander lief. Het hart is vol met bloemen. De stammen en stenen zijn vervangen door meer vazen. Allerlei witte en gele voorjaarsbloemen zijn gebruikt. De vorm van het hart wordt geaccentueerd door buxustakjes. Zo verbinden
we de tijd voor Pasen met Pasen.

De steen is weggerold!
Alles staat weer open!
De dood jaagt ons geen angst meer aan, dus wat houdt ons nog tegen?
Nu kunnen we vol vertrouwen delen van wat Hij ons gaf.
Hij had ons lief en gaf ons alles, zonder reserves.
Laten we Zijn voorbeeld volgen.
Laten we de zieken bezoeken.
De dorstigen laven.
De hongerigen voeden. De vreemdeling onderdak bieden.
De naakten kleden.
De doden begraven.
Zorg dragen voor de aarde.
Halleluja. De Heer is waarlijk opgestaan.

Gebed
V: De Heer zal bij u zijn
A: DE HEER ZAL U BEWAREN ……………………………

Lezing uit de profeten: Jesaja 25 : 6 – 9

Muziek: Lied 762 : 1, 2 en 5

1. De Heer richt op zijn berg een maaltijd aan,
van spijs en merg, van uitgelezen wijnen;
van heinde en ver zal men aan tafel gaan,
de Heer is gul en goed voor al de zijnen.

2 Gezuiverd en belegen is de wijn,
zo rood als bloed, gerijpt tot heil en zegen;
op deze berg zal ’t feestelijk toeven zijn,
hier leidt de Heer ons heen langs alle wegen.

5 En Hij, het leven-zelf, verslindt de dood
tot overwinning en van alle ogen
wist Hij de tranen af. Het ochtendrood
gaat stralend op, een opgang uit den hoge.

Evangelielezing: Johannes 20 : 1-18

Zingen: Lied 642 : 1, 2, 3, 4 en 7

1 Ik zeg het allen, dat Hij leeft, dat Hij is opgestaan,
dat met zijn Geest Hij ons omgeeft waar wij ook staan of gaan.

2 Ik zeg het allen, en de mond van allen zegt het voort,
tot over ’t ganse wereldrond de nieuwe morgen gloort.

3 Nu schijnt ons deze wereld pas der mensen vaderland:
een leven dat verborgen was ontvangen we uit zijn hand.

4 Tenonder ging de sterke dood, tenonder in de vloed;
nu straalt ons in het morgenrood zijn toekomst tegemoet.

7 Nu is op aard geen goede daadmeer tevergeefs gedaan,
want wat gij goed doet is als zaad, dat heerlijk op zal gaan.

Overdenking

Orgelspel: Christ lag in Todesbanden
Heinrich Scheidemann (1595-163)

Bericht van overlijden

Lied ter nagedachtenis:  Lied 961

Niemand leeft voor zichzelf
niemand sterft voor zichzelf
wij leven en sterven voor God onze Heer
aan Hem behoren wij toe.

Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Slotlied: Lied 634 (Met hart en ziel II, CD 2, 32)

1 U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer!
Alle mens’lijk lijden hebt Gij ondergaan
om ons te bevrijden tot een nieuw bestaan:
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer!

2 Licht moge stralen in de duisternis,
nieuwe vrede dalen waar geen hoop meer is
Geef ons dan te leven in het nieuwe licht,
wil het woord ons geven dat hier vrede sticht:
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer!

Zegen

Orgelspel: Erschienen ist der herliche Tag
Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Bij het verlaten van de kerk kunnen de medewerkers
aan deze dienst een kaarsje aansteken aan de nieuwe Paaskaars en dit licht elders doorgeven.

Gezegende Paasdagen!

ds. Bert L. van der Woude

Sinds april 2000 werk ik als predikant binnen wat nu de Protestantse Gemeente Winschoten (PGW) heet. De eerste zeven jaar nog in combinatie met de gereformeerde kerk van Westerlee en nu ruim tien jaar volledig in Winschoten.