Liturgie voor de regioviering op Witte Donderdag (1 april 2021) vanuit de Vennekerk

Deze dienst is te beluisteren via http://www.kerkomroep.nl

en te bekijken via http://www.vennekerk.nl

Binnen de streekgemeente hebben rond de 85 mensen gebruik gemaakt van de mogelijkheid thuis brood en wijn te ontvangen. De kaars die u daarbij ontving kunt u aansteken bij aanvang van de dienst. Het flesje wijn en de matze is meer dan wat meestal genuttigd wordt tijdens een dienst. Niets let u echter om alles wat u ontving te gebruiken tijdens de dienst.  Hier geldt de aansporing van de Psalmist: ‘Proef en geniet de goedheid van de Heer.’

Voorgangers Ds. Richard Offringa en Ds. Bert L. van der Woude
Ouderling Watze Bokma
Diaken Herma Ufkes
Lector Watze Bokma
Organist Koos Akkerman

 

Orgelspel

Welkom

Votum
In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest
AMEN (Allen gaan staan)

Groet
Genade zij u en vrede van God onze Vader
En van Jezus Christus, de Heer AMEN.

Bemoediging:
Onze hulp is in de Naam van de HEER,
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Gebed van toenadering

Muziek: Lied 561 : 1, 4 en 5

1 O Liefde die verborgen zijt
in diepe stilten eeuwigheid,
erbarm U over ons bestaan,
het wordt verraden en verdaan.

4 O Liefde uit de eeuwigheid
die met ons mens geworden zijt,
wij bidden, laat ons niet alleen
in al het duister om ons heen,

5 opdat ook wij o Heer U niet
verlaten in uw diep verdriet
maar bij U zijn in al de pijn
waarmee de mensen mensen zijn.

Kyriegebed met gezongen KYRIE (Lied 301h)


Toelichting Liturgische Schikking:

Het delen van brood en wijn verbindt ons aan het
verhaal op de Witte Donderdag.
De glazen vazen zijn omgeruild voor wijnglazen, gevuld met wijn. De korenaren die we gebruikten bij de schikking ‘De
hongerigen voeden’, accentueren nu de lijn van het
open hart.

Er is moed voor nodig om in tijden van onzekerheid en verdriet onze huizen, harten en gedachten open te zetten.
Soms zitten we zo vast in onze eigen gedachten dat we een heel nieuws perspectief nodig hebben dat alleen een vreemde ons kan bieden.
Een ontmoeting met een vreemdeling, die ons leven in een nieuw licht beziet, is dan een groot geschenk. Laten we doen als de Emmaüsgangers en ons openstellen voor onverwachte ontmoetingen. Wie weet ontmoeten we Jezus in de ander.

GEBED VOOR DE WITTE DONDERDAG

V: De Heer zal bij u zijn
A: DE HEER ZAL U BEWAREN

Lezing uit het OT: Exodus 12 : 1 t/m 11

 

Muziek:  Psalm 81 : 3, 5, 8, 9, 11

 

3 Dit is ingezet
als een eeuwig teken.
Jozef tot een wet,
toen des Heren hand
aan Egypteland
machtig is gebleken.

5 Onder lasten zwaar
waart gij haast bezweken.
Groot was het gevaar
Ik vergat u niet,
in het doodsgebied
gaf Ik taal en teken.

8 Ik ben HIJ DIE IS;
God wil Ik u wezen.
Uit de duisternis
van de slavernij
maakte Ik u vrij;
hebt gij nog te vrezen?

9 Leef uit mijn verbond.
Vraag van Mij vrijmoedig
Open wijd uw mond.
Al wat u ontbreekt,
al waar gij om smeekt
geef Ik overvloedig.11 Ga niet van Mij heen,
volg Mij op Mijn wegen,
sluit u hecht aaneen.
Waar gij langs zult gaan
maak Ik u ruim baan;
niemand houdt u tegen.

 

EPISTELLEZING: 1 Korintiërs 11 : 20-26

Muziek: Lied 556

1 Alles wat over ons geschreven is
gaat Gij volbrengen deze laatste dagen,
alle geboden worden thans voldragen,
alle beproeving van de wildernis.

2 Gods schepping die voor ons gesloten bleef
ontsluit Gij weer, Gij opent onze harten,
die Zoon van David zijt en Man van Smarte,
Koning der Joden die de dood verdreef.

3 Jezus, de haard van uw aanwezigheid
zal in ons hart een vreugdevuur ontsteken.
Gij gaat vooraan, Gij zult ons niet ontbreken,
Gij Hogepriester in der eeuwigheid.

4 Gij onderhoudt de vlam van ons bestaan,
aan U, o Heer, ontleent het brood zijn leven,
ons is een lofzang in de mond gegeven,
sinds Gij de weg van ’t offer zijt gegaan.

5 Dit is uw opgang naar Jeruzalem
waar Gij uw vrede stelt voor onze ogen,
vrede aan allen die uw naam verhogen:
heden hosanna, morgen kruisigt Hem!

EVANGELIELEZING: Johannes 13 : 1-15

Zingen: U komt de lof toe, U het gezang,
U alle glorie, o Vader, o Zoon, o Heilige
Geest. In alle eeuwen der eeuwen.

OVERDENKING

Muziek: Wie ben ik (René van Loenen, naar het gelijknamige gedicht van Dietrich Bonhoeffer). Melodie Psalm 139)

Wie ben ik God? Ben ik de mens
die door de ander wordt gekend
als toonbeeld van lankmoedigheid,
van moed en zelfverzekerdheid
die in gevangenschap de dagen
met milde ogen kan verdragen?

Wie ben ik God? Ben ik de mens
die men alleen van buiten kent?
Zo kalm van binnen ben ik niet.
Ik huiver, voel mij leeg en ziek,
een wrak, ten dode opgeschreven.
Is dit mijn lot? Is dit mijn leven?

Ben ik een mens door u veracht
op hoopvol teken in de nacht?
Of ben ik beide door elkaar:
een trooster en een huichelaar?
Wie ik ook ben, gij kunt mij lezen,
ik hoor u toe met heel mijn wezen.

Viering van de maaltijd van de Heer
(Korte toelichting en nodiging) 

De Grote lofprijzing

V.: De Heer zij met u
A.: ZIJN GEEST IN ONS MIDDEN

V.: Heft uw harten omhoog
A.: WIJ HEFFEN ONS HART OP TOT GOD

V.: Brengen wij dank aan de HEER, onze God
A.: HIJ IS HET WAARD ONZE DANK TE ONTVANGEN
V.: U komt onze dank toe,
Eeuwige God, overal en altijd
door Jezus, onze Heer.
Want u hebt uw volk bevrijd uit angst en duisternis.
U hebt omgezien naar mensen met honger en dorst:

Het brood van uw leven en de wijn van uw liefde
reikt u ons aan,
een maaltijd van overvloed
voor alle volken stelt u in het vooruitzicht.
Daarom, Eeuwige God
voegen wij ons
in het grote koor
van allen die U eren en dienen
van de heiligen van naam
en alle andere stemmen
van heel uw mensenvolk
genodigd aan uw maaltijd
en zingen wij U toe:

Muziek:  Lied 405 : 4

Heilig, heilig, heilig ! Heer, God almachtig
hemel, zee en aarde verhoogt uw heerlijkheid.
Heilig, heilig, heilig ! Liefdevol en machtig,
Drievuldig God, die één in wezen zijt.

V.: Ja, gezegend is Jezus,
die met zijn komst
ons leven met uw Naam heeft verbonden
en met al wat daarin besloten ligt
aan mededogen, liefde en genade;
die van uw Geest vervuld is geweest,
en zijn zending heeft aanvaard
om lerend en genezend rond te gaan;
die de treurenden getroost,
de gebrokenen geheeld heeft
en de zijnen liefhad tot het einde;
die op de avond voor zijn dood
-dat is deze avond-
zijn liefde voor ons heeft bezegeld
met de tekenen van deze gaven,
toen Hij een brood nam,
de dankzegging daarover uitsprak,
het brak en aan de zijnen gaf met de woorden:

Dit is mijn lichaam voor u:
doet dit tot mijn gedachtenis!

Ook toen hij na de maaltijd de beker nam,
de dankzegging daarover uitsprak,
en die aan de zijnen gaf met de woorden:

Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed;
doet dit, zo dikwijls ge die drinkt,
tot mijn gedachtenis!

Zo gedenken wij dan, grote God,
het geheim van de gekruisigde,
Jezus Christus, de Rechtvaardige, die leeft
en wij verkondigen zijn dood
totdat Hij komt. Maranatha!

Zingen: Lied 769 : 6

Van die dag kan niemand weten,
maar het woord drijft aan tot spoed,
zouden wij niet haastig eten,
gaandeweg Hem tegemoet,
Jezus Christus, gistren, heden,
komt voor eens en komt voor goed !
V: Kom, o Geest van God, kom
daal op deze gaven neer,
vernieuw het geschonden gelaat
van de mensenwereld, deze aarde,
En doe uw vruchten in ons groeien:
Vrede, vreugde en gerechtigheid.
Samen met alle nu levenden
die wij aan u opdragen:
Hen met wie wij vreugde beleven.
En hen over wie wij zorgen hebben.
Samen ook, Goede God, met onze doden,
Die wij uit handen hebben moeten geven
en die wij voor U en elkaar gedenken.
En samen met alle geloofsgetuigen,
Die onze gidsen zijn geweest
op weg naar het land van belofte
Zo, verenigd met heel uw gemeente,
al de uwen, in hemel en op aarde.
loven wij, God van liefde, uw Naam,
zegenen wij, God van genade, uw glorie,
en prijzen wij, God van belofte, uw trouw –
door Hem en met Hem en in Hem,
Jezus Christus, Onze Heer,
die ons bijeen zal brengen in uw rijk
waar wij om bidden met de woorden:

Onze Vader

Zingen: Lied 408 e
Lam van God dat wegdraagt de zonde van
heel onze wereld: geef uw ontferming! (2x)
Lam van God dat wegdraagt de zonde van
heel onze wereld: geef ons uw vrede!
Vredegroet

V: De vrede van de Heer zij met u allen
A: ZIJN VREDE OOK MET U!

Ieder wordt genodigd zijn of haar naasten
“De vrede van Christus”
te wensen met een blik, buiging of hoofdknik
of wat er thuis mogelijk is.

GEMEENSCHAP VAN BROOD EN WIJN

Tijdens het ontvangen van brood en wijn klinken er enkele
Taizé-liederen

Dankgebed

V: U zeggen wij lof en dank, hemelse Vader
dat Gij ons de gemeenschap met uw Zoon
geschonken hebt, en wij bidden U:
laat deze gemeenschap in ons
altijd sterk zijn, opdat wij als
nieuwe mensen leven,
U ter eer, onze naaste tot heil.

A: AMEN.

De tafel wordt afgeruimd, bekers en schalen worden weggebracht.
Het witte kleed wordt verwisseld voor het paarse, als overgang naar de Goede Vrijdag.
De tafelkaarsen worden gedoofd.

Slotlied: Lied 838 : 1 en 4

1 O grote God die liefde zijt,
o Vader van ons leven,
vervul ons hart, dat wij altijd ons aan uw liefde geven.
Laat ons het zout der aarde zijn,
het licht der wereld, klaar en rein.
Laat ons uw woord bewaren, uw waarheid openbaren.

4 Wij danken U, o liefde groot,
dat Christus is gekomen.
Wij hebben in zijn stervensnood uw diepste woord vernomen.
Nog klinkt dat woord; het spreekt met macht
en het wordt overal volbracht
waar liefde wordt gegeven, wij uit uw liefde leven.

ZEGENBEDE

A: Heer, blijf bij ons,
V: want het is avond en de nacht zal komen
A: Blijf bij ons en bij uw ganse kerk
V: aan de avond van de dag
aan de avond van het leven
aan de avond van de wereld
A: Blijf bij ons
V: met Uw genade en goedheid
met Uw troost en zegen
met Uw Woord en Sacrament
A: Blijf bij ons
V: wanneer over ons komt
de nacht van beproeving en van angst
de nacht van twijfel en aanvechting
de nacht van de strenge, bittere dood.
A: Blijf bij ons
V: in leven en in sterven
in tijd en eeuwigheid.
A: Amen

De viering wordt voortgezet op de Goede Vrijdag.
Als laatste klinkt zacht de melodie van:

ds. Bert L. van der Woude

Sinds april 2000 werk ik als predikant binnen wat nu de Protestantse Gemeente Winschoten (PGW) heet. De eerste zeven jaar nog in combinatie met de gereformeerde kerk van Westerlee en nu ruim tien jaar volledig in Winschoten.