Liturgie voor de viering op zondag 28 maart (Palmzondag) vanuit de Vennekerk

 

6e Zondag in de Veertigdagen Palm- en Passiezondag
Kindernevendienst Janny Geertsema
Voorganger Ds. Gert Wybe van der Werff
Ouderling Boukje Haan
Lector Anke Bos
Organist Wim Westerman

Deze dienst is te beluisteren via www.kerkomroep.nl en te bekijken via www.vennekerk.nl/kerkdiensten

Orgelspel

Woord van Welkom

Votum
In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Amen.                                                          (Allen gaan staan)

Aansteken van de tafelkaarsen    moment van stilte

Groet
Genade zij u en vrede van God onze Vader
En van Jezus Christus, de Heer

A: AMEN.Bemoediging:
V: Onze hulp is in de Naam van de HEER,
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Gebed van toenadering

Aanvangslied: Psalm 24: 1,2,4

De aarde en haar volheid zijn
des Heren koninklijk domein,
de wereld en die daarin wonen.
Het land rijst uit de oceaan,
rivieren breken zich ruim baan
om Gods volmaakte macht te tonen.

Wie is de mens die op zal gaan
en voor Gods heilig aanschijn staan?
Wie mag de tempel binnentreden?
Wie niet op loze wijsheid bouwt,
zijn hart en handen zuiver houdt
van kwade trouw en valse eden.

Gij poorten, heft uw hoofd omhoog,
aloude deur, maak wijd uw boog,
laat uw verheven koning binnen.
Wie is die vorst zo groot in eer?
die sterke held? Het is de Heer,
die alle macht kan overwinnen.

De liturgische schikking: de 7 werken van barmhartigheid: de doden begraven

Gebed om ontferming met gezongen Kyrie : Refrein lied 547

Kyrie Eleison, wees met ons begaan.
Doe ons weer verrijzen uit de dood vandaag.

Project & Lied Kindernevendienst: Levensweg

D I E N S T    V A N    H E T    W O O R D

Gebed
V: De Heer zal bij u zijn
A: DE HEER ZAL U BEWAREN
………

Eerste lezing: Jesaja 50:4-7
Wahrlich unsre Wehen uit Die Passion van Heinrich Fidelis Müller
door het Kamerkoor Belcanto

Evangelielezing: Marcus 1: 1-11

Lied: 550: 1,3

Verheug u, gij dochter van Sion,
en jonkvrouw Jeruzalem, juich!
Uw koning rijdt binnen,
het rijk gaat beginnen,
de zalige tijden,
Hij komt ons bevrijden
rechtvaardig, zachtmoedig,
de aarde zal spoedig
een bloeiende tuin zijn van vrede en recht,
de Heer heeft het heden gezegd.

Verheug u, gij dochter van Sion,
en jonkvrouw Jeruzalem, juich!
Zijn daden, zij zullen
de aarde vervullen,
voor jood en voor heiden
door dood en door lijden
draagt Hij met zich mede
de blijdschap, de vrede,
Hij rijdt op een ezel. Hij lijdt als een knecht,
zo brengt Hij het leven terecht.

Overdenking

Orgelspel

Lied: 558: 1-6

Jezus, om uw lijden groot,
om uw leven en uw dood
die volbrengen ’t recht van God,
Kyrie eleison.

Heer, om uw zachtmoedigheid,
vorst die op een ezel rijdt
en om Sions onwil schreit,
Kyrie eleison.

Om de zalving door een vrouw,
vreugde-olie, geur van rouw,
teken van wat komen zou,
Kyrie eleison.

Om het brood, Heer, dat Gij breekt,
om de beker die Gij reikt,
om de woorden die Gij spreekt,
Kyrie eleison.

Here, om uw bloedig zweet,
als Ge alleen de wijnpers treedt,
om de kelk vol bitter leed,
Kyrie eleison.

Om het zwijgen, het geduld,
waarmee Gij de wet vervult,
als men vruchtloos zoekt naar schuld,
Kyrie eleison.

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Slotlied: 556

Alles wat over ons geschreven is
gaat Gij volbrengen deze laatste dagen,
alle geboden worden thans voldragen,
alle beproeving van de wildernis.

Gods schepping die voor ons gesloten bleef
ontsluit Gij weer, Gij opent onze harten,
die Zoon van David zijt en Man van Smarte,
Koning der Joden die de dood verdreef.

Jezus, de haard van uw aanwezigheid
zal in ons hart een vreugdevuur onsteken.
Gij gaat vooraan, Gij zult ons niet ontbreken,
Gij Hogepriester in der eeuwigheid.

Gij onderhoudt de vlam van ons bestaan,
aan U, o Heer, ontleent het brood zijn leven,
ons is een lofzang in de mond gegeven,
sinds Gij de weg van ’t offer zijt gegaan.

Dit is uw opgang naar Jeruzalem
waar Gij uw vrede stelt voor onze ogen,
vrede aan allen die uw naam verhogen:
heden hosanna, morgen kruisigt Hem!

Heenzending en zegen

Orgelspel

 

M E D E D E L I N G E N

 

Komende diensten:

1 april: Witte Donderdag, viering Heilig Avondmaal, 19.30 uur, Ds. R. Offringa en
Ds. B.L. van der Woude

2 april: Goede Vrijdag, 19.30 uur, Pastor T. Huizing-Piersma en Ds. A. Baan

3 april: Paaswake, 22.00 uur, Ds. A. Baan en Ds. G.W. van der Werff

4 april: Pasen, 9.30 uur, Pastor T. Huizing-Piersma, Ds. B.L. van der Woude en
Ds. G.W. van der Werff