Liturgie voor de regioviering op zondag 21 maart vanuit Oostwold

 

5e Zondag in de Veertigdagen Judica (doe mij recht)
Voorganger Ds. Gert Wybe van der Werff
Ouderling Gerard de Groot
Lector Lineke Hut
Organist Koos Akkerman

Deze dienst is te beluisteren via www.kerkomroep.nl en te bekijken via www.vennekerk.nl/kerkdiensten

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Intochtslied: (Psalm) 43: 1,2

O God, kom mijn geding beslechten,
verlos mij van wie U versmaadt,
Boosdoeners willen met mij rechten,
die niet aan trouw en waarheid hechten.
Doe mij ontkomen aan hun haat,
o Heer, mijn toeverlaat.

Zijt Gij dan niet mijn burcht gebleven,
de sterke vesting van mijn hart?
Waarom hebt Gij dan nu mijn leven
aan mijn belagers prijsgegeven?
Waarom ga ik gebukt van smart,
gekleed in somber zwart?

Stil gebed, bemoediging en groet

Vervolg intochtslied: (psalm) 43: 3,4

O Here God, kom mij bevrijden,
zend mij uw waarheid en uw licht
die naar uw heilge berg mij leiden,
waar Gij mij woning wilt bereiden.
Geef dat ik door U opgericht
kom voor uw aangezicht.

Dan ga ik op tot uw altaren,
tot U, o bron van zaligheid.
Dan mag mijn ziel uw heil ervaren
en dankbaar ruisen alle snaren
voor U die al mijn vreugde zijt
en eindloos mij verblijdt.

Gebed om ontferming

Met refrein van lied 547

Kyrie eleison, wees met ons begaan
Doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan.

Project Kindernevendienst

Projectlied

Zondagsgebed

Toelichting bij de liturgische schikking: De werken van barmhartigheid:
de hongerige te eten geven

Eerste Schriftlezing: Jeremia 31: 31-34

Lied: 51a: 1,2 (CD Met hart en ziel II/2/2)

Refrein:

God, herschep mijn hart, herschep mijn hart,
maak het zuiver.

  1. Wees mij, God, in uw goedheid genadig,
    neem in uw oneindig erbarmen mijn overtredingen weg.
    refrein
  2. Zuiver mij geheel van mijn zonde,
    reinig mij van wat ik misdeed.
    refrein

Tweede Schriftlezing: Johannes 12: 20-36

Lied: 841: 3,4

En wie zijn ziel niet prijsgeeft
maar vasthoudt tot het eind,
wie zijn bestaan niet kruisigt,
hoezeer hij levend schijnt,
hij gaat voorgoed verloren,
het leven dat hij koos
is tevergeefs geboren
en eindigt vruchteloos.

Maar wie zich door de hemel
laat helpen uit de droom,
die vindt de boom des levens,
de messiaanse boom
en als hij zich laat enten
hier in dit aardse dal,
dan rijpt hij in de lente
tot hij vruchtdragen zal.

Overweging

Lied: 625 (CD Met hart en ziel II/2/21)

Groen ontluikt de aarde
uit het slapend graan,
nu de zon de zaden
roept om op te staan.
Liefde staat op,
wordt wakker uit de dood.
Liefde draagt, als koren,
halmen, vol en groot.

Onder steen bedolven
lijkt de liefde Gods.
Rest haar niets dan rusten
in de harde rots?
Diep in het graf
is Hij de weg gegaan
van het zaad dat stervend
nieuw ontkiemt tot graan.

Zaad van God, verloren
in de harde steen
en ons hart, in doornen
vruchteloos alleen –
heen is de nacht,
de derde dag breekt aan.
Liefde staat te wuiven
als het groene graan.

Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader

 Slotlied: 547

Met de boom des levens
wegend op zijn rug
droeg de Here Jezus
Gode goede vrucht.
Kyrie eleison,
wees met ons begaan,
doe ons weer verrijzen
uit de dood vandaan.

Laten wij dan bidden
in dit aardse dal,
dat de lieve vrede
ons bewaren zal,
Kyrie eleison,
weest met ons begaan,
doe ons weer verrijzen
uit de dood vandaan,

want de aarde vraagt ons
om het zaad des doods,
maar de hemel draagt ons
op de adem Gods.
Kyrie eleison,
wees met ons begaan,
doe ons weer verrijzen
uit de dood vandaan.

Laten wij God loven,
leven van het licht,
onze val te boven
in een evenwicht,
Kyrie eleison,
wees met ons begaan,
doe ons weer verrijzen
uit de dood vandaan,

Want de aarde jaagt ons
naar de diepte toe,
maar de hemel draagt ons,
liefde wordt niet moe.
Kyrie eleison,
wees met ons begaan,
doe ons weer verrijzen
uit de dood vandaan.

Met de boom des levens
doodzwaar op zijn rug
droeg de Here Jezus
Gode goede vrucht.
Kyrie eleison,
wees met ons begaan,
doe ons weer verrijzen
uit de dood vandaan.

Zegen

Orgelmuziek: “O, Lamm Gottes unschuldig” in een bewerking van Johann Pachelbel.

 

M E D E D E L I N G E N

Komende dienst:
Volgende week zondag (Palmzondag) zal de dienst vanaf 9:30 uur worden uitgezonden vanuit de Vennekerk

ds. Bert L. van der Woude

Sinds april 2000 werk ik als predikant binnen wat nu de Protestantse Gemeente Winschoten (PGW) heet. De eerste zeven jaar nog in combinatie met de gereformeerde kerk van Westerlee en nu ruim tien jaar volledig in Winschoten.