Liturgie voor de regioviering op zondag 14 maart vanuit de Vennekerk in Winschoten

Liturgie voor de viering op zondag Laetare (4e zondag in de veertigdagentijd)

“Laetare Jerusalem: et conventum facite omnes qui diligitis eam: gaudete cum laetitia,
qui in tristitia fuistis: ut exsultetis, et satiemini ab uberibus consolationis vestrae”

Laat allen die Jeruzalem liefhebben zich met haar verheugen en juichen om haar,
laat allen die om haar treuren nu samen met haar jubelen.

 

Voorganger Ds. Bert L. van der Woude
Ouderling Corrie Troost
Diaken Leo Deinum
Lector Anke Bos
Leiding KND Janny Geertsema
Organist Koos Akkerman

Orgelspel

Woord van Welkom

Votum
In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Amen. (Allen gaan staan)

Groet
Genade zij u en vrede van God onze Vader
En van Jezus Christus, de Heer A: AMEN.

Bemoediging:
V: Onze hulp is in de Naam van de HEER,
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Gebed van toenadering

Aanvangslied: Lied 122 : 1

1 Hoe sprong mijn hart hoog op in mij,
toen men mij zeide: ‘Gord u aan
om naar des Heren huis te gaan!
Kom ga met ons en doe als wij!’
Jeruzalem, dat ik bemin,
wij treden uwe poorten in,
u, Godsstad, mogen wij ontmoeten!
Jeruzalem, van ver aanschouwd,
wel saamgevoegd en welgebouwd,
o schone stede, die wij groeten.

KYRIEGEBED met gezongen Kyrie : Refrein lied 547

Kyrie Eleison, wees met ons begaan.
Doe ons weer verrijzen uit de dood vandaag.

Project & Lied Kindernevendienst: Levensweg

 

 

Gebed
V: De Heer zal bij u zijn
A: DE HEER ZAL U BEWAREN
……………………………

Meditatieve dans: Sanctum
Choreografie: Judy King
Zang: Thomas Otten (counter-tenor)
Componist: Frédéric Momont/ Stephanie Arcadias
Dans: Ulrike Neumann

1e Lezing: Jozua 4 : 19 – 5 : 1, 10-12

Muziek: ‘Gods volk ging op weg’ O provo de Deus (Brazilië)
Van de CD: Hoop van alle volken, lied 87 (track 27)

1. Gods volk ging op weg
dwars door de woestijnen
geleid door een wolk
die niet zou verdwijnen
Gods volk ging op weg
en niets hield het tegen.
De hoop deed hen leven
in ‘t stof van de wegen.

Ook wij die op weg zijn, o Heer
in ‘t stof van de straten
geef dat uw genade ons nooit zal verlaten

Gods volk heeft geklaagd,
vol twijfel en zorgen:
Waar blijft onze hulp?
Hij houdt zich verborgen
Gods volk heeft gehuild,
geschreeuwd en gebeden
en toen voor de Heer zijn zonden beleden

Ook wij, die op weg zijn, o Heer,
in ‘ stof van de straten,
vergeef onze twijfel, als wij u vergaten.

3. Gods volk had gebrek, heeft honger geleden.
Maar God zond het manna
als brood uit de hemel.
Gods volk heeft verheugd
een danklied gezongen:
“Uw liefde is groot Heer en blijft zich verjongen

Ook wij die op weg zijn, O heer,
in ’t stof van de straten
wij zien dat Uw brood ons in leven zal laten.

4. Gods volk zag van ver
het land van zijn dromen uit liefde geboren
waar ‘t eenmaal zou komen.
Gods volk heeft gedanst,
het zong lofgezangen
en dankte zijn koning
voor ‘t land van verlangen.

Ook wij die op weg zijn, o Heer
in ‘t stof van de straten
zien uit naar dat land dat U ons zult laten

Evangelielezing: Johannes 6 : 1-15

Lofzang: Lied 339b

U komt de lof toe, u het gezang
U alle glorie, O Vader, o Zoon,
O heilige Geest
in alle eeuwen der eeuwen.

Overdenking

Orgelmuziek: “Notturno” van  Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809-1847) 

Muziek: Lied 836 : 1, 2 en 4

1 O Heer die onze Vader zijt,
vergeef ons onze schuld.
Wijs ons de weg der zaligheid,
en laat ons hart, door U geleid,
met liefde zijn vervuld,
met liefde zijn vervuld.

2 Geef dat uw roepstem wordt gehoord,
als eenmaal bij de zee.
Geef dat ook wij uw nodend woord
vertrouwen, volgen ongestoord,
op weg gaan met U mee,
op weg gaan met U mee.

4 Leg Heer uw stille dauw van rust
op onze duisternis.
Neem van ons hart de vrees, de lust,
en maak ons innerlijk bewust
hoe schoon uw vrede is,
hoe schoon uw vrede is.

Overlijdensbericht

Lied ter nagedachtenis: Lied 961

Niemand leeft voor zichzelf, niemand sterft voor zichzelf.
Wij leven en sterven voor God, onze Heer,
aan Hem behoren wij toe.

Dankzegging, voorbeden, stil gebed, OnzeVader

Mededelingen

Slotlied: Lied 811 (van de CD ‘een mens te zijn op aarde’
nr. 9 Lied van woord en weg)

1 Zoals een moeder zorgt
voor kinderen, haar toevertrouwd,
en waarborgt dat zij leven:
zo werkt een god van liefde, en geen uur
verflauwt zijn vuur.
Niet meer verstomt het woord
dat Gij ons hebt gegeven.

2 Het neemt ons bij de hand,
dat woord, geduldig voert het ons
uit angstland weg naar vrijheid.
Zo onbegaanbaar dwars die weg, zo hoog,
zo heet en droog –
laat mij niet moeten gaan
als Gij niet zelf nabij zijt.

3 Een waterval van licht,
van vreugde en gerede hoop,
van inzicht en vertrouwen:
zo overkomt Gij mensen, ik besta
uw woord en ga.
Nog weet ik niets van U,
ooit zal ik U aanschouwen.

Zegen

Muziek ter afsluiting: Pastorale van Arcangelo Correlli (1653-1713) 

 

M E D E D E L I N G E N

Komende diensten:
Op zondag 21 maart
(5e zondag in de veertigdagentijd)
Is er geen dienst vanuit de Vennekerk

Wel worden er diensten uitgezonden
Vanuit Oostwold en Scheemda

Voorganger in Oostwold
Is Ds. Gert Wybe van der Werff
Aanvang: 9.30 uur.
(te bekijken via www.vennekerk.nl_

Voorganger in Scheemda is
Ds. G.R. Offringa
Aanvang: 9.30 uur

ds. Bert L. van der Woude

Sinds april 2000 werk ik als predikant binnen wat nu de Protestantse Gemeente Winschoten (PGW) heet. De eerste zeven jaar nog in combinatie met de gereformeerde kerk van Westerlee en nu ruim tien jaar volledig in Winschoten.