Liturgie voor de regioviering op zondag 7 maart vanuit de Vennekerk in Winschoten

Zondag 7 maart 2021, Zondag Oculi Mei

Oculi mei semper ad Dominum, quia ipse
evellet de laqueo pedes meos: respice in me, et miserere mei, quoniam unicus et pauper sum ego.

(Mijn ogen zijn steeds op de Heer gericht: Hij zal
mijn voeten uit de strik bevrijden. Zie naar mij om en wees mij genadig, want eenzaam ben ik en hulpeloos)

Voorganger Ds. Bert L. van der Woude
Ouderling Eise Smid
Diaken Herma Ufkes
Lector Koos Akkerman
Leiding KND Janny Geertsema
Organist Bouko Tiggelaar

 

Orgelspel

Woord van Welkom

Votum
In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Amen. (Allen gaan staan)

Groet
Genade zij u en vrede van God onze Vader
En van Jezus Christus, de Heer A: AMEN.

Bemoediging:
V: Onze hulp is in de Naam van de HEER,
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Gebed van toenadering

Aanvangslied: Lied 25a (CD Met hart en ziel II) 2,7

1 Mijn ogen zijn gevestigd
op God, of Hij mij redt.
Mijn hart, hoezeer onrustig,
heb ik op Hem gezet.
Kan ik de nacht verduren,
waarin Gij verre zijt?
Gij zult mijn voeten sturen
in ’t duister van de tijd.

2 Maar wees mij dan genadig
en richt mijn leven op,
dat ik opnieuw gestadig
kan gaan in ’s levens loop.
Mijn hart, hoezeer onrustig,
heb ik op U gezet,
Mijn ogen zijn gevestigd
op U, tot Gij mij redt

KYRIEGEBED met gezongen Kyrie : Refrein lied 547

Kyrie Eleison, wees met ons begaan.
Doe ons weer verrijzen uit de dood vandaag.

Project Kindernevendienst: Levensweg

Gebed
V: De Heer zal bij u zijn
A: DE HEER ZAL U BEWAREN
……………………………

Muziek: Koraal “Ich will hier bei dir stehen’ uit
gereconstrueerde Markus Passion
van Johann Sebastian Bach,

https://www.youtube.com/watch?v=jt7UtJdCjVw

1e Lezing: Exodus 20 : 1-17

Muziek: Lied 540 (CD met hart en ziel II, 2,5)

1 Het waren tien geboden die God schreef in de steen,
het waren tien geboden, voor elke vinger één.

2 De wind blaast in vier streken, wie weet waar hij behoort,
de wind blaast in vier streken de tien geboden voort

3 en vier maal tien is veertig, het tijdperk van de Geest,
en al die tijd is Mozes met God alleen geweest.

4 Maar Mozes is gestorven op weg naar Kanaän
en Israël heeft gezworven vier maal tien jaren lang.

5 Elia heeft gelopen tot hij bij Horeb kwam,
Elia heeft gelopen vier maal tien dagen lang

6 en Mozes en Elia zijn op de berg geweest,
waar boven in de hemel
de Geest genesteld is,

7 maar Jezus is beneden, een lange vastentijd,
maar Jezus is beneden verzocht in de woestijn,

8 en hier heeft Hij geleden de wijsheid van de slang
en hier heeft Hij gestreden vier maal tien dagen lang

9 en Hij heeft overwonnen, haast zal het Pasen zijn,
dan springen nieuwe bronnen omhoog in de woestijn.

10 Dan zullen wij U loven vier maal tien dagen lang,
dan zullen wij U loven, ons hart in vuur en vlam.

Evangelielezing: Johannes 2 : 13-25

Lofzang: Lied 339b

U komt de lof toe, u het gezang
U alle glorie, O Vader, o Zoon,
O heilige Geest
in alle eeuwen der eeuwen.

Overdenking

Orgelmuziek: Improvisatie op lied 1001

Muziek: Lied 1001 : 1 en 2

1 De wijze woorden en het groot vertoon,
de goede sier van goede werken,
de ijdelheden op hun pauwentroon,
de luchtkastelen van de sterken:
al wat hoog staat aangeschreven
zal Gods woord niet overleven;
Hij wiens kracht in onze zwakheid woont
beschaamt de ogen van de sterken.

2 Zijn woord wil deze wereld omgekeerd:
dat lachen zullen zij die wenen,
dat wonen zal wie hier geen woonplaats heeft,
dat dorst en honger zijn verdwenen –
de onvruchtbare zal vruchtbaar zijn,
die geen vader was, zal vader zijn;
mensen zullen andere mensen zijn,
de bierkaai wordt een stad van vrede.

Dankzegging, voorbeden, stil gebed, OnzeVader

Mededelingen

Slotlied: Lied 974 : 1 en 3

1 Maak ons uw liefde, God,
tot opmaat van het leven!
Wij zijn geroepen om
haar zingend door te geven.
De wereld zegt ons niet
de goede woorden aan.
Vernieuw ons hart en doe
ons uw beleid verstaan.

3 Elkaar bidden wij toe:
volhard in het geloven,
verlies uw vreugde niet
en kom uw pijn te boven.
Laat lichten uw gezicht
over de duisternis
waarin de ander in
gemis gevangen is.

Zegen

Muziek ter afsluiting: Fuga in A van G.F. Händel

 

M E D E D E L I N G E N

Komende diensten:
Op zondag 14 maart
(4e zondag in de veertigdagentijd)
wordt de dienst uitgezonden
vanuit de Vennekerk.
Aanvang: 9.30 uur.
Voorganger: Ds. Bert L. van der Woude

 

Avondmaal op Witte Donderdag

Op Witte Donderdag hopen we als streekgemeente
de maaltijd van de Heer te vieren.
Dat gebeurt zoals tot nu steeds online
en met alleen de medewerkers, die nodig zijn.

Als u deze dienst mee wil vieren
kunt u dat vóór Palmzondag (28 maart)
aan de diaconie van uw eigen gemeente kenbaar maken.
De streekdiaconie benaderen mag natuurlijk ook.

Wij zullen er dan voor zorgen dat u als gebaar
van de kerk brood, wijn en licht thuisbezorgd krijgt.
U bent van harte welkom.
Aarzel dus niet, we zijn u hier graag in van dienst.

 

 

ds. Bert L. van der Woude

Sinds april 2000 werk ik als predikant binnen wat nu de Protestantse Gemeente Winschoten (PGW) heet. De eerste zeven jaar nog in combinatie met de gereformeerde kerk van Westerlee en nu ruim tien jaar volledig in Winschoten.