Liturgie voor de regiodienst vanuit de Vennekerk op zondag 28 februari 2021

Tweede zondag van de veertigdagentijd: Reminiscere  (Gedenk, o Heer, uw barmhartigheid en uw altijd geschonken ontferming)

 

Voorganger Ds. Bert L. van der Woude
Lector Hilda van der Woude
Ouderling Sylvia Bakker
Diaken Wijbrand Medendorp
Leiding Kindernevendienst Janny Geertsema
Organist Wim Westerman

Orgelspel

Woord van Welkom

Votum
In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Amen. (Allen gaan staan)

Groet
Genade zij u en vrede van God onze Vader
En van Jezus Christus, de Heer A: AMEN.

Bemoediging:
V: Onze hulp is in de Naam van de HEER,
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Gebed van toenadering

Aanvangslied: Lied 25 : 1 en 3

1 Heer, ik hef mijn hart en handen
op tot U, beslecht mijn zaak.
Weer van mij de smaad en schande
van mijns vijands leedvermaak.
Ja, zij worden zeer beschaamd
die de goede trouw verachten,
maar wie uw gebod beaamt,
mag gelovig U verwachten.

3 Denk aan ’t vaderlijk meedogen,
Heer, waarop ik biddend pleit:
milde handen, vriendelijk’ogen
zijn bij U van eeuwigheid.
Denk toch aan de zonde niet
van mijn onbedachte jaren!
Heer, die al mijn ontrouw ziet,
wil mij in uw goedheid sparen.

KYRIEGEBED met gezongen Kyrie : Refrein lied 547

Kyrie Eleison, wees met ons begaan.
Doe ons weer verrijzen uit de dood vandaag.

Project Kindernevendienst: Levensweg

Gebed
V: De Heer zal bij u zijn
A: DE HEER ZAL U BEWAREN
……………………………

Muziek: Enkele delen uit de
gereconstrueerde Markus Passion
van Johann Sebastian Bach,

Nr. 19 (13)  : Betrübtes Herz (Koraal)  https://www.youtube.com/watch?v=_6fd_-D74Zk

Nr. 21 (15) :  Mach’s mit mir Gott (Koraal) https://www.youtube.com/watch?v=jRfsQhU__dA

1e Lezing: 1 Koningen 19 : 9-18

Muziek: Lied 283 : 1, 3 en 4

1. In de veelheid van geluiden
in het stormen van de tijd,
zoeken wij het zachte suizen
van het woord, dat ons verblijdt.

3 Want wij mensen op de aarde
raken van het duister moe.
Als uw hart ons niet bewaarde
sliepen wij ten dode toe.

4 Laat uw dauw van vrede dalen
in de voren van de tijd.
Vat ons samen in de stralen
van uw goedertierenheid.

Evangelielezing: Marcus 9 : 2-10

Lofzang: Lied 339b

U komt de lof toe, u het gezang
U alle glorie, O Vader, o Zoon,
O heilige Geest
in alle eeuwen der eeuwen.

Overdenking

Orgelmuziek: Preludium 5 uit das Woltemperierte Klavier 1 van J.S. Bach

Muziek: Lied 545 1 t/m 4

Christus staat in majesteit
door een stralenkrans omgeven
op de berg der heerlijkheid,
licht uit licht en eeuwig leven.
Halleluja.

Mozes en Elia zijn
zijn getuigen, want zij weten:
Hij voltooit de lange lijn
van de wet en de profeten.
Halleluja.

Daarom spreken zij met Hem
van zijn uitgang en zijn lijden
later te Jeruzalem
in de volheid van de tijden.
Halleluja.

Uit de hemel komt een stem
die het visioen komt schragen:
Deze is mijn Zoon; op Hem
rust mijn eeuwig welbehagen.
Halleluja.

Dankzegging, voorbeden, stil gebed, OnzeVader

Mededelingen

Slotlied: Lied 807 (via de CD Een mens te zijn op aarde)

Een mens te zijn op aarde,
is eens voorgoed geboren zijn,
is levenslang geboortepijn.
Een mens te zijn op aarde
is leven van de wind.

2 De bomen hebben wortels
de bomen mogen stevig staan
maar mensen moeten verder gaan.
De bomen hebben wortels
maar mensen gaan voorbij.

3 De vossen hebben holen
de mensen weten heg noch steg
zijn altijd naar hun huis op weg.
De vossen hebben holen –
maar wie is onze weg?

4 De mensen hebben zorgen
het brood is duur, het lichaam zwaar,
en wij verslijten aan elkaar.
Wie kent de dag van morgen?
De dood komt lang verwacht.

5 Een mens te zijn op aarde
is pijnlijk begenadigd zijn
en zoeken, nooit verzadigd zijn,
is rusten in de aarde
als alles is volbracht.

6 Hoe zullen wij volbrengen
wat door de eeuwen duren moet;
een mens te zijn die sterven moet?
Wij branden van verlangen
tot alles is voltooid.

Zegen

Orgelspel ter afsluiting:  Sortie Fa majeur uit L’Organiste van Cesar Franck

M E D E D E L I N G E N

Komende diensten:
Op zondag 7 maart
(3e zondag in de veertigdagentijd)
wordt de dienst uitgezonden
vanuit de Vennekerk.
Aanvang: 9.30 uur.
Voorganger: Ds. Bert L. van der Woude