Liturgie voor zondag 21 februari, Invocabit. 1e zondag in de veertigdagentijd

Voorganger Ds. Bert L. van der Woude
Ouderling Henny Muller
Diaken Riekel Beens
Lector Janny van lang
leiding kindernevendienst Janny Geertsema
Organist Jan Muller

Orgelspel                                          Woord van Welkom

Votum
In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
men.                                                              (Allen gaan staan)

Groet
Genade zij u en vrede van God onze Vader
En van Jezus Christus, de Heer                            A: AMEN.

Bemoediging:
V: Onze hulp is in de Naam van de HEER,

A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Gebed van toenadering

Aanvangslied: Lied 91a  : 1 en 3

1 Wie in de schaduw Gods mag wonen
hoeft niet te vrezen voor de dood.
Zoek je bij Hem een onderkomen
dan wordt zijn vrede jou tot brood.
God legt zijn vleugels van genade
beschermend om je heen als vriend
en Hij bevrijdt je van het kwade,
opdat je eens geluk zult zien.

2 Geen duister zal je overvallen,
er is een licht dat eeuwig brandt.
Duizenden doden kunnen vallen, –
jij blijft geschreven in Gods hand.
God is een schild voor zijn getrouwen
die leven van geloof alleen.
Hij zal een nieuwe hemel bouwen
van liefde om hun tranen heen.

KYRIEGEBED met gezongen Kyrie : Refrein lied 547

Kyrie Eleison, wees met ons begaan.
Doe ons weer verrijzen uit de dood vandaag.

Project Kindernevendienst:  Levensweg      

 

Gebed
V: De Heer zal bij u zijn
A: DE HEER ZAL U BEWAREN
……………………………

1e Lezing: Genesis 9 : 8 -17

Muziek Lied 603

1 De vloed van vóór de tijd,
van vóór Gij hebt gesproken.
De nacht van vóór het licht.
De dood van vóór uw naam.

2 Wat wilt Gij dat ik ben,
een wrakhout op de golven?
Wie weet ik dat Gij zijt?
De ark van mijn behoud.

3 Van vóór de vloed zijt Gij.
Nog eer ik werd geboren,
had Gij mijn koers gezet
door deze diepten heen.

4 En na de vloed komt Gij.
Uw boog staat in de wolken,
uw uitgestrekte arm,
uw hand die ons bevrijdt.

5 En ooit zal hoog en droog
op gouden fundamenten
uw stad voor eeuwig staan.
En de dood zal niet meer zijn.

Evangelielezing: Marcus 1 : 12-15

Lofzang: Lied 339b

U komt de lof toe, u het gezang
U alle glorie, O Vader, o Zoon,
O heilige Geest
in alle eeuwen der eeuwen.

Overdenking

Orgelmuziek

Muziek: Lied 538 : 1 en 2

1 Een mens te zijn op aarde
in deze wereldtijd,
is leven van genade
buiten de eeuwigheid,
is leven van de woorden
die opgeschreven staan
en net als Jezus worden
die ’t ons heeft voorgedaan.

2 Een mens te zijn op aarde
in deze wereldtijd,
is komen uit het water
en staan in de woestijn,
geen god onder de goden,
geen engel en geen dier,
een levende, een dode,
een mens in wind en vuur.

Dankzegging, voorbeden, stil gebed.

Inzameling van de gaven

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, OnzeVader

Slotlied: Lied 723

1 Waar God de Heer zijn schreden zet
daar wordt de mens, van dwang gered,
weer in het licht geheven.
Als ’s Heren woord weerklinkt met macht
wordt aan het volk dat Hem verwacht
de ware troost gegeven.
Zijn Geest weerstaat de valse schijn
en schrijft in harten het geheim
van ’s Vaders grote daden.
Zo leven wij om Christus’ wil
te allen tijd gerust en stil
alleen van zijn genade.

2 O Heer, uw onweerstaanbaar woord
drijft rusteloos de eeuwen voort
wat mensen ook verzinnen.
En waar de weg onvindbaar scheen
mochten wij door geloof alleen
de tocht opnieuw beginnen.
Gij hebt de vaderen bevrijd
en uit het diensthuis uitgeleid
naar ’t land van melk en honing.
Hervorm, herschep ook ons geslacht,
opdat het door de wereldnacht
de weg vindt naar uw woning.

Zegen

M E D E D E L I N G E N

Komende diensten:
Op zondag 28 februari (2e zondag in de veertigdagentijd
wordt de dienst uitgezonden vanuit de Vennekerk.
Aanvang: 9.30 uur. Voorganger: Ds. Bert L. van der Woude

 

In de afgelopen week hebben vele vrijwilligers op alle adressen
van de Streekgemeente Oost-Groningen
een Veertigdagenkalender bezorgd.


Mocht u onverhoopt toch niet een exemplaar hebben ontvangen,
laat u dat dan weten aan een kerkenraadslid van uw gemeente
en we proberen u er zo snel mogelijk een toe te laten komen.
Er zijn ook nog kalenders over. Voor iedereen die verder
belangstelling heeft voor deze Veertigdagenkalender kan
deze dinsdag of donderdagmorgen tussen 9.00 en 12.00 uur ophalen in
Ons Gebouw, Burg.Schönfeldplein  7A in Winschoten.
De kalender begint vandaag en reikt voor elke dag tot aan Pasen
een tekst, gedicht, afbeelding of anderszins aan ter overweging
in deze tijd van voorbereiding.