Liturgie voor de regioviering op zondag 14 februari vanuit De Ontmoeting in Scheemda

Regiodienst vanuit De Ontmoeting in Scheemda
Voorganger: Ds. Ariaan Baan
Aanvang: 9.30 uur
Live beluisteren: www.kerkomroep.nl
Later op de dag bekijken: www.pgscheemda.nl

 

Welkom

Intochtslied

Psalm 103: 1,3

Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heren,
laat al wat binnen in mij is Hem eren,
vergeet niet hoe zijn liefde u heeft geleid,
gedenk zijn goedheid, die u wil vergeven,
die u geneest, die uit het graf uw leven
verlost en kroont met goedertierenheid.

Hij is een God van liefde en genade,
barmhartigheid en goedheid zijn de daden
van Hem die niet voor altijd met ons twist,
die ons niet doet naar alles wat wij deden,
ons niet naar onze ongerechtigheden
vergeldt, maar onze schuld heeft uitgewist.

Stil gebed

Bemoediging en groet

V. Onze hulp is in de naam van de Heer
G. Die hemel en aarde gemaakt heeft
V. Die trouw blijft tot in eeuwigheid
G. En het werk van zijn hand nooit loslaat
V. Er is genade voor u en vrede
Van God onze vader en van Jezus Christus
in gemeenschap met de heilige Geest
G. Amen

 Gebed om ontferming

Loflied

Psalm 149

Halleluja! laat opgetogen
een nieuw gezang de Heer verhogen.
Laat allen die Gods naam belijden
zich eensgezind verblijden.
Volk van God, loof Hem die u schiep;
Israël dank Hem die u riep.
Trek, Sion, in een blijde stoet
uw Koning tegemoet.

Laat het een hoge feestdag wezen.
De naam des Heren wordt geprezen
met het aloude lied der vaderen.
De heilige reien naderen.
En zo danst in het morgenlicht
heel Gods volk voor zijn aangezicht
en slaat de harp en roert de trom
in ’s Heren heiligdom.

De Heer gedenkt in gunst de zijnen.
Hij kroont de zwakken en de kleinen.
Hij kent de stillen in den lande,
het heil is nu ophanden.
Wees verheugd, die de Heer verbeidt,
nu Hij komt en u zelf bevrijdt.
Prijs dan zijn naam bij dag en nacht
en roem zijn grote macht.

Gebed om de Geest

Wat betekend liefde?

Gedicht

Liefde, eenmaal uitgesproken
als uw woord van het begin,
liefde, wil ons overkomen
als geheim en zegening.

Liefde, die ons hebt geschapen,
vonk waarmee Gij zelf ons raakt,
alles overwinnend wapen,
laatste woord dat vrede maakt.

Liefde luidt de naam der namen
waarmee Gij U kennen laat.
Liefde vraagt om ja en amen,
ziel en zinnen metterdaad.

Liefde waagt zichzelf te geven,
ademt op van goede trouw.
Liefde houdt ons in het leven, –
daarop hebt Gij ons gebouwd.

Liefde laat zich voluit schenken
als de allerbeste wijn.
Liefde blijft het feest gedenken
waarop wij uw gasten zijn.

Liefde boven alle liefde,
die zich als de hemel welft
over ons: wil ons genezen,
bron van liefde, liefde zelf!

Bijbellezing

I Korinthiërs 13

Maar eerst wijs ik u een weg die nog voortreffelijker is.

Al sprak ik de talen van alle mensen en die van de engelen
– had ik de liefde niet,
ik zou niet meer zijn dan een dreunende gong of een schelle cimbaal.
Al had ik de gave om te profeteren en doorgrondde ik alle geheimen,
al bezat ik alle kennis en had ik het geloof dat bergen kan verplaatsen
– had ik de liefde niet, ik zou niets zijn.
Al verkocht ik mijn bezittingen omdat ik voedsel aan de armen wilde geven,
al gaf ik mijn lichaam prijs en kon ik daar trots op zijn
– had ik de liefde niet, het zou mij niet baten.

De liefde is geduldig en vol goedheid.
De liefde kent geen afgunst,
geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid.
Ze is niet grof en niet zelfzuchtig,
ze laat zich niet boos maken
en rekent het kwaad niet aan,
ze verheugt zich niet over het onrecht
maar vindt vreugde in de waarheid.
Alles verdraagt ze,
alles gelooft ze,
alles hoopt ze,
in alles volhardt ze.

De liefde zal nooit vergaan.
Profetieën zullen verdwijnen,
klanktaal zal verstommen,
kennis verloren gaan
– want ons kennen schiet tekort en ons profeteren is beperkt.

Wanneer het volmaakte komt zal wat beperkt is verdwijnen.
Toen ik nog een kind was sprak ik als een kinddacht ik als een kind,
redeneerde ik als een kind.
Nu ik volwassen ben heb ik al het kinderlijke achter me gelaten.

Nu kijken we nog in een wazige spiegel,
maar straks staan we oog in oog.
Nu is mijn kennen nog beperkt
maar straks zal ik volledig kennen,
zoals ik zelf gekend ben. 1

Ons resten geloof, hoop en liefde,
deze drie, maar de grootste daarvan is
de liefde.

Luisteren
Liefde eenmaal uitgesproken (Nederland zingt)

Overdenking

Luisteren
De kracht van uw liefde (Nederland zingt)

Voorbeden en dankgebed

Collecte

Slotlied

Lied 870: 1,3,4,5,8

Heilige God, geprezen zij
uw komst door alles heen,
uw woord van alle eeuwigheid
dat tussen ons verscheen.

Een ander trad in onze plaats,
een mens tot ons behoud,
geprezen zij de liefde Gods
die ons zijn raad ontvouwt.

Uw liefde, God, zo wijs en goed:
wat eens in Adam viel,
ons menselijke vlees en bloed,
wordt leven weer en ziel.

Ja, meer dan ziel en leven zijn
gegund aan bloed en vlees,
Godzelf zal in ons wezen zijn,
de ademende Geest!

Geprezen, God, uw wijs beleid,
de omweg van uw woord,
ver boven alle hoogten uit
en alle diepten door.

Zegen

——————————-

De kerkenraad wenst u allen
een goede en gezegende dienst.

Komende diensten:

Op woensdag 17 februari (Aswoensdag) is er een dienst om 19.30 uur vanuit de Vennekerk.
Op zondag 21 februari is er een dienst om 9.30 uur vanuit de Vennekerk .

ds. Bert L. van der Woude

Sinds april 2000 werk ik als predikant binnen wat nu de Protestantse Gemeente Winschoten (PGW) heet. De eerste zeven jaar nog in combinatie met de gereformeerde kerk van Westerlee en nu ruim tien jaar volledig in Winschoten.