Liturgie voor de regioviering op zondag 7 februari

Voorganger Ds. Gert Wybe van der Werff
Ouderling Watze Bokma
Diakenen Anja Meijer-Komdeur en Ineke Dusseljee
Lector Ina Kruizinga
Organist Bouko Tiggelaar

De dienst is te beluisteren via http://www.kerkomroep.nl
en live te bekijken via http://www.vennekerk.nl/kerkdiensten
Aanvang: 9.30 uur

Orgelspel

Woord van Welkom

Aansteken van de tafelkaarsen

Votum
In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Amen.
(Allen gaan staan)

Groet
Genade zij u en vrede van God onze Vader
En van Jezus Christus, de Heer
A: AMEN.

Bemoediging:
V: Onze hulp is in de Naam van de HEER,
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Gebed van toenadering

Aanvangslied: Psalm 72: 1,4 (orgel)

Geef, Heer, de koning uwe rechten
en uw gerechtigheid
aan ’s konings zoon, om uwe knechten
te richten met beleid.
Dan ruist op alle bergen vrede,
heil op der heuvlen top.
Hij zal geweldenaars vertreden,
maar armen richt hij op.

Hij zal de redder zijn der armen,
hij hoort hun hulpgeschrei.
Hij is met koninklijk erbarmen
hun eenzaamheid nabij.
Hij helpt, met hun bestaan bewogen,
die zijn in vrees verward.
Hun bloed is kostbaar in zijn ogen.
Hij draagt hen in zijn hart.

Inleiding op het thema van deze dienst

Lied: 1005 Longing for light, we wait in darkness (Nederland Zingt)

Zoekend naar licht hier in het duister,
zoeken wij U, waarheid en kracht.
Maak ons uw volk, heilig, vol luister,
schijn in de donkere nacht.

Refrein:
Christus, ons licht,
schijn door ons heen, schijn door het duister.
Christus, ons licht,
schijn ook vandaag, hier in uw huis.

Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen
zoekend naar hoop, troost in uw woord.
Spreek door ons heen tot de verdrukten,
zo wordt uw stem gehoord.
Refrein

Zoekend naar brood lijden zij honger,
zoekend naar water lijden zij dorst.
Maak ons uw brood, breek ons voor allen,
U bent de vredevorst.
Refrein

Zoekend naar troost zijn velen dakloos,
zoekend naar warmte zijn velen koud.
Maak ons een huis van levende stenen,
schuilplaats door U gebouwd.
Refrein

Met zoveel gaven aan ons gegeven,
voor zoveel leed, zoveel gemis.
Maak ons uw dienaars, leer ons te delen,
totdat uw rijk hier is.
Refrein

Gebed om ontferming
We staan stil bij de actie voor Bangladesh en de diakonale projecten van de Streekgemeente voor Lesbos en Moldavië en betrekken die in ons gebed.

Glorialied: Cantai ao Senhor (CD Hoop van alle volken)

Een lied voor de Heer,
een nieuw lied gezongen!  ) 3x
Zingt mee voor de Heer,
Zingt mee voor de Heer!

Zingt Hem om zijn macht,
zijn wondere daden        ) 3x
Zingt mee voor de Heer,
zingt mee voor de Heer!

De aarde zingt mee:
zijn Naam zij gezegend!   ) 3x
Zingt mee voor de Heer,
zingt mee voor de Heer!

Zingt Hem die ons schiep.
Hij gaf ons zijn Adem!    ) 3x
Zingt mee voor de Heer,
zingt mee voor de Heer!

Zingt Hem als Hij komt,
ja, zingt Hem Hosanna!    ) 3x
Zingt mee voor de Heer,
zingt mee voor de Heer!

Moment voor de kinderen: vluchten in een bootje

D I E N S T    V A N    H E T    W O O R D

Gebed
V: De Heer zal bij u zijn
A: DE HEER ZAL U BEWAREN….

Eerste lezing: Psalm 146

Tweede lezing: Marcus 1: 29-39

Lied: 837: 1,2,4   Iedereen zoekt U, jong of oud (orgel)

Iedereen zoekt U, jong of oud,
speurend langs allerlei wegen:
kronkelig, vreemd, of recht, vertrouwd –
Meester, waar kom ik U tegen?
Eens vindt U ons, bij dag of nacht,
moe van onszelf en zonder kracht,
dorstend naar liefde en zegen.

Volgen wij, Heiland, niet uw spoor:
laten wij anderen bloeden,
geven wij pijn en angsten door –
neem ons dan onder uw hoede.
Spreek uw genezend woord vol macht,
dan krijgt ons leven nieuwe kracht.
Spreek, dan keert alles ten goede.

Koning, uw rijk is zo nabij –
open mijn ogen en oren!
Onrustig is mijn hart in mij,
totdat het nieuw wordt geboren.
Daarom zoekt U elk mensenkind.
Zoek, herder, mij, opdat ik vind
en steeds meer bij U zal horen.

Overdenking

Lied: (Taizé) The kingdom of God is justice and peace (CD Venite exultemus 3)

The kingdom of God is justice and peace and joy in the Holy Spirit.
Come,Lord, and open in us the gates of your kingdom

(Het koninkrijk van God is gerechtigheid en vrede en vreugde in de heilige Geest. Kom, Heer, en open de poorten van uw koninkrijk.)

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Toelichting bij collecte 

(1e collecte Bangladesh; 2e collecte Streekgemeente)

 Slotlied: Samen op weg, lied van de Streekgemeente (1,2,4), orgel
(Wijs: lied 665 Om Christus wil zijn wij verblijd)
Tekst: G.Koster

Wij komen overal vandaan
om met elkaar op weg te gaan
En streven naar verbondenheid,
gemeente zijn in deze tijd.

Als streekgemeente zijn we zo
een baken in de Regio,
voor allen die in deze tijd
op zoek zijn naar geborgenheid.

De weg die wij nu samen gaan
Is God erbij, Hij gaat vooraan!
’t Beloofde land ligt in’t verschiet,
Hij leidt ons, en verlaat ons niet.

Heenzending en zegen

Orgelspel

——————————-

De kerkenraad wenst u allen
een goede en gezegende dienst.

Komende dienst:

Op zondag 14 februari 2021
is er een regiodienst vanuit de Ontmoeting in Scheemda.

ds. Bert L. van der Woude

Sinds april 2000 werk ik als predikant binnen wat nu de Protestantse Gemeente Winschoten (PGW) heet. De eerste zeven jaar nog in combinatie met de gereformeerde kerk van Westerlee en nu ruim tien jaar volledig in Winschoten.