Liturgie voor de viering op zondag 31 januari 2021 vanuit de Vennekerk in Winschoten

Liturgie voor de 4e zondag na Epifanie in de Vennekerk te Winschoten

Voorganger Ds. Bert L. van der Woude
Ouderling Boukje Haan
Diaken Wijbrand Medendorp
Lector Anke Bos
Organist Jan Muller

De dienst is te beluisteren via http://www.kerkomroep.nl
en live te bekijken via http://www.venneker.nl
Aanvang: 9.30 uur

Orgelspel

Woord van Welkom

Aansteken van de tafelkaarsen

Votum
In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Amen. (Allen gaan staan)

Groet
Genade zij u en vrede van God onze Vader
En van Jezus Christus, de Heer
A: AMEN.

Bemoediging:
V: Onze hulp is in de Naam van de HEER,
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Aanvangslied: Lied 283 : 1, 3 en 4

1 In de veelheid van geluiden
in het stormen van de tijd,
zoeken wij het zachte suizen
van het woord, dat ons verblijdt.

3 Want wij mensen op de aarde
raken van het duister moe.
Als uw hart ons niet bewaarde
sliepen wij ten dode toe.

4 Laat uw dauw van vrede dalen
in de voren van de tijd.
Vat ons samen in de stralen
van uw goedertierenheid.

Gebed om de nood van de wereld, met Kyrie

Glorialied: Gloria uit de Misa Criolla
van Ariel Ramirez (1921 – 2010)
met Mercedes Sosa (1935 – 2009)

Gloria a Dios
En las alturas Y en la tierra
Paz a los hombres
Que ama el SeñorTe alabamos
Te bendecimos
Te adoramos
Glorificamos
Te damos gracias
Por tu inmensa gloria
Señor Dios, Rey CelestialDios, Padre Todopoderoso
Señor, Hijo Único, Jesucristo
Señor Dios, cordero de Dios
Hijo del Padre
Tú que quitas los pecados
del mundo
Ten piedad de nosotros
Tú que quitas los pecados
del mundo
Atiende nuestras suplicas
Tú que reinas con el Padre
Ten piedad de nosotros
De nosotros

Gloria a Dios
En las alturas
Y en la tierra
Paz a los hombres
Que ama el Señor

Porque tú
Solo eres santo
Solo tú
Señor tú solo
Tú solo Altísimo Jesucristo
Con el Espíritu Santo
En la gloria de Dios Padre
Amen

 

Glorie aan God
in den hoge
en op aarde
vrede voor mensen
die God liefheeft

Wij prijzen U
Wij zegenen U
Wij aanbidden U
Wij verheerlijken U
Wij geven U dank
voor uw grote glorie
Heer God, Koning van de hemel

God, Almachtige Vader
Heer, eniggeboren zoon, Jezus Christus
Heer God, Lam van God
Zoon van de Vader
U, die wegneemt de zonden
der wereld
ontvang onze gebeden
U, die regeert met de Vader
Zie genadig naar ons om
naar ons om

Gloria aan God
in den hoge
en op aarde
vrede voor mensen
die God liefheeft

Want U
alleen bent heilig
alleen U
Heer, alleen U
U allerhoogste, Jezus Christus
met de Heilige Geest
in de glorie van God de Vader

Amen

 

 

Gebed om de Geest
V: De Heer zij met u
A: De Heer zal u bewaren ………….

Eerste lezing: Deuteronomium 18 : 15-20

Muziek: Lied 1009 : 1 en 2

1 O lieve Heer, geef vrede
aan allen hier beneden
die uitzien naar uw feest,
opdat de mensen weten:
uw heilige profeten
zijn niet verblind geweest.

2 Doe onze ogen stralen,
doe ons het hart ophalen
aan blijdschap na verdriet;
o God voor wie verschijnen
Christus en al de zijnen,
versmaad hun smeken niet!

Evangelielezing: Marcus 1 : 21 – 28

Muziek: Lied 339b
U komt de lof toe, U het gezang,
U alle glorie, o Vader, o Zoon, o Heilige Geest.
In alle eeuwen der eeuwen.

Overdenking

Orgelmuziek

Muziek: ‘Gods volk ging op weg’ O provo de Deus (Brazilië)
Van de CD: Hoop van alle volken, lied 87 (track 27)

1. Gods volk ging op weg
dwars door de woestijnen
geleid door een wolk
die niet zou verdwijnen
Gods volk ging op weg
en niets hield het tegen.
De hoop deed hen leven
in ‘t stof van de wegen.

Ook wij die op weg zijn, o Heer
in ‘t stof van de straten
geef dat uw genade
ons nooit zal verlaten

Gods volk heeft geklaagd,
vol twijfel en zorgen:
Waar blijft onze hulp?
Hij houdt zich verborgen
Gods volk heeft gehuild,
geschreeuwd en gebeden
en toen voor de Heer
zijn zonden beleden

Ook wij, die op weg zijn, o Heer,
in ‘ stof van de straten,
vergeef onze twijfel,
als wij u vergaten.

3. Gods volk had gebrek,
heeft honger geleden.
Maar God zond het manna
als brood uit de hemel.
Gods volk heeft verheugd
een danklied gezongen:
“Uw liefde is groot Heer
en blijft zich verjongen

Ook wij die op weg zijn, O heer,
in ’t stof van de straten
wij zien dat Uw brood ons
in leven zal laten.

4. Gods volk zag van ver
het land van zijn dromen
uit liefde geboren
waar ‘t eenmaal zou komen.
Gods volk heeft gedanst,
het zong lofgezangen
en dankte zijn koning
voor ‘t land van verlangen.

Ook wij die op weg zijn, o Heer
in ‘t stof van de straten
zien uit naar dat land
dat U ons zult laten

Voorbeden, stil gebed en Onze Vader

Mededelingen en toelichting collecte

Muziek: Lied 422

1 Laat de woorden
die we hoorden
klinken in het hart.
Laat ze vruchten dragen
alle, alle dagen
door uw stille kracht.

2 Laat ons weten,
nooit vergeten
hoe U tot ons spreekt:
sterker dan de machten
zijn de zwakke krachten,
vuur dat U ontsteekt.

3 Laat ons hopen,
biddend hopen,
dat de liefde wint.
Wil geloof ons geven
dat door zo te leven
hier Gods rijk begint.

Zegen

Orgelspel 

De kerkenraad wenst u allen thuis
en in de kerk een goede en gezegende dienst.

U kunt de dienst bekijken en/of beluisteren
via www.kerkomroep.nl en via live streaming
(www.vennekerk.nl)

Komende diensten:

Op zondag 7 februari 2021
is er een dienst in de Vennekerk
Deze regioviering staat in het teken van het werelddiaconaat
Voorganger is ds. Gert Wybe van der Werff
De dienst wordt vanaf 9.30 uur uitgezonden

ds. Bert L. van der Woude

Sinds april 2000 werk ik als predikant binnen wat nu de Protestantse Gemeente Winschoten (PGW) heet. De eerste zeven jaar nog in combinatie met de gereformeerde kerk van Westerlee en nu ruim tien jaar volledig in Winschoten.