Liturgie voor de dienst op zondag 24 januari 2021 vanuit de Vennekerk in Winschoten

Liturgie voor de dienst op de 3e zondag van Epifanie op zondag 24 januari 2021
In deze dienst is de gemeente van de Gereformeerde Kerk uit Nieuwe Pekela onze gast.
Dit i.p.v. de dienst die Ds. Bert L. van der Woude daar zou leiden.

 

Voorganger Ds. Bert L. van der Woude
Ouderling Ellen Smid
Diaken Ineke Dusseljee
Lector Henny Muller
Organist Wim Westerman

 

Orgelspel

Woord van Welkom

Aansteken van de tafelkaarsen

Votum
In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Amen. (Allen gaan staan)

Groet
Genade zij u en vrede van God onze Vader
En van Jezus Christus, de Heer A: AMEN.

Bemoediging:
V: Onze hulp is in de Naam van de HEER,
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Aanvangslied: Lied 275 : 1 en 2
1 Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig
en hoe onzegbaar ons nabij.
Gij zijt gestadig met ons bezig,
onder uw vleugels rusten wij.

2. Gij zijt niet ver van wie U aanbidden,
niet hoog en breed van ons vandaan.
Gij zijt zo mens´lijk in ons midden
dat Gij dit lied wel zult verstaan.

3. Gij zijt onzichtbaar voor onze ogen
en niemand heeft U ooit gezien.
Maar wij vermoeden en geloven
dat Gij ons draagt, dat Gij ons dient.

4. Gij zijt in alles diep verscholen,
in al wat leeft en zich ontvouwt.
Maar in de mensen wilt Gij wonen
met hart en ziel aan ons getrouwd.

5. Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig
waar ook ter wereld mensen zijn.
Blijf zo genadig met ons bezig,
tot wij in U volkomen zijn.

Gebed om de nood van de wereld, met Kyrie

Glorialied: Zum Gloria, uit de ‘Deutsche Messe’
van Franz Schubert (1797 – 1828)

1. Ehre, Ehre sei Gott in der Höhe!

Singet der Himmlischen selige Schar.
Ehre, Ehre sei Gott in der Höhe!
Stammeln auch wir, die die Erde gebar.
Staunen nur kann ich und staunend mich freu’n;
Vater der Welten! doch stimm’ ich mit ein:
Ehre sei Gott in der Höhe!

2. Ehre, Ehre sei Gott in der Höhe!

Kündet der Sterne strahlendes Heer.
Ehre, Ehre sei Gott in der Höhe!
Säuseln die Lüfte, brauset das Meer.
Feiernde Wesen unendlicher Chor
jubelt im ewigen Danklied empor:
Ehre sei Gott in der Höhe!

Gebed om de Geest
V: De Heer zij met u
A: DE HEER ZAL U BEWAREN ………….

Eerste lezing: 1 Samuël 3 : 1-10

Muziek: Lied 266

1 Die ons schiep,
en ook nu nog
– als hier de nacht ons
overmant –
houdt in de holte
van uw hand,

2 die ons zoekt
in het duister,
die ons de dag hebt
toegezegd,
spreek in de stilte
tot uw knecht.

3 Die ons hoedt
in uw schaduw,
onder uw vleugels
toegedekt,
liefde, die ons tot
leven wekt,

4 ken ons hart,
zo onrustig,
vol van zichzelf is
het verblind,
totdat het rust in
U weer vindt.

5 Kom tot ons
als de morgen.
Ga over ons op
als het licht.
Zegen ons met uw
aangezicht

Evangelielezing: Marcus 1 : 14-20

Muziek: Lied 339b

U komt de lof toe, U het gezang,
U alle glorie, o Vader, o Zoon, o Heilige Geest.
In alle eeuwen der eeuwen.

Overdenking

Orgelmuziek: Korte bewerking van Maarten Kooy (voormalig Dom-cantor te Utrecht) over gezang 47 (Lied 531)

In dit lied is de melodie als canon te horen.
De canon staat symbool voor iemand navolgen.
Maar in de wirwar van deze wereld (uitgebeeld door wat snellere noten)
lukt het volgen voor ons als mensen niet altijd helemaal.
Vandaar dat de canon soms wat rauw klinkt.

Muziek: Lied 533

1 Daar komt een man uit Nazaret.
Zijn naam is: Hij die mensen redt,
en met de minsten wil Hij zich verbinden;
zijn naam is bij vergetenen te vinden.

Refrein: In Galilea zien we Hem,
de Heer die in Jeruzalem
bespot wordt en geslagen,
in Galilea moet je naar Hem vragen.

2 Hij is gedoopt in de Jordaan.
Hij durft een nieuwe weg te gaan
en Hij wil mensen van hun angst genezen,
waar Hij verschijnt hoeft niemand meer te vrezen.

Refrein: In Galilea zien we Hem,
de Heer die in Jeruzalem
bespot wordt en geslagen,
in Galilea moet je naar Hem vragen.

Overlijdensbericht

Zingen ter nagedachtenis: Lied 961 (2x)
Niemand leeft voor zichzelf niemand sterft voor zichzelf.
Wij leven en sterven voor God onze Heer,
aan Hem behoren wij toe.

Voorbeden, stil gebed en Onze Vader

Mededelingen en toelichting collecte

Muziek: Lied 315
Heb dank, o God van alle leven,
die zijt alleen Uzelf bekend,
dat Gij uw woord ons hebt gegeven,
uw licht en liefde ons toegewend.
Nu rijst uit elke nacht uw morgen,
nu wijkt uw troost niet meer van de aard,
en wat voor wijzen bleef verborgen
werd kinderen geopenbaard.

2 En of een mens al diep verloren
en ver van U verzworven is,
Gij noemt zijn naam, hij is herboren,
vernieuwd door uw getuigenis.
Uw woord, dat spreekt in alle talen,
heeft uit het graf ons opgericht,
doet ons in vrijheid ademhalen
en leven voor uw aangezicht.

3 Gemeente, aan wier aardse handen
dit hemels woord is toevertrouwd,
o draag het voort naar alle landen,
vermenigvuldigd duizendvoud.
Een stem zegt: Roep! Wat zou gij roemen
op mensengunst of -heerlijkheid?
’t Verwaait als gras en weidebloemen. –
Gods woord bestaat in eeuwigheid!

Zegen

Afsluitend orgelspel: Fuga J.C. Kellner (tijdgenoot van Mozart)

De kerkenraad wenst u allen een goede en gezegende dienst.

U kunt de dienst bekijken en/of beluisteren
via www.kerkomroep.nl en via live streaming
(www.vennekerk.nl)

Komende diensten
Op zondag 31 januari 2021
is er een dienst in de Vennekerk
Voorganger is ds. Bert L. van der Woude
De dienst wordt vanaf 9.30 uur uitgezonden

 

ds. Bert L. van der Woude

Sinds april 2000 werk ik als predikant binnen wat nu de Protestantse Gemeente Winschoten (PGW) heet. De eerste zeven jaar nog in combinatie met de gereformeerde kerk van Westerlee en nu ruim tien jaar volledig in Winschoten.